Mobiele menu

Immigrant disparities in pathways through mental health services. A cohort study of service utilization by patients with a psychotic disorder or a mood disorder using the psychiatric case register of The Hague

Etnische verschillen in psychiatrisch zorggebruik voor het eerst onderzocht met nieuw soort casusregister

Het lukt zelden om binnen één gebied iedereen die psychiatrische zorg gebruikt volledig in kaart te krijgen, en hun zorgtraject in detail te volgen. Het nieuwe psychiatrisch casusregister van Den Haag is vooralsnog het enige register ter wereld dat hier toe in staat is. Bovendien bestaat de bevolking voor 40% uit allochtonen, waardoor de rol van etniciteit bij het ontstaan van ziekten onderzocht kan worden. De eerste metingen met het register zetten vertrouwde cijfers op hun kop. Schizofrenie blijkt veel vaker voor te komen dan eerder werd aangenomen en de meeste patiënten blijken hulp te zoeken lang voordat ze psychotisch worden. Er zijn sterke aanwijzingen dat bipolaire stoornissen en psychotische stoornissen vaker met elkaar verward worden bij allochtonen dan bij autochtone Nederlanders. Allochtonen lijken het echter niet slechter te doen in de zorg dan autochtone Nederlanders.

Producten

Titel: Gezondheidsmonitor 2006. Den Haag: Dienst OC&W
Titel: Pathways to psychosis
Auteur: Rietdijk, J., Hogerzeil, S.J., van Hemert, A.M., Cuijpers, P., Linszen, D.H., van der Gaag, M.
Magazine: Schizophrenia Research
Titel: High incidence of schizophrenia among treated patients
Titel: Etnische verschillen in zorgincidentie voor psychose en depressie in Den Haag 1996-2006
Auteur: Hogerzeil, S.J., van Hemert, A.M., Rosendaal, F.R., Hoek, H.W.
Link: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl

Verslagen


Eindverslag

Dit is een cohort studie op basis van een casusregister naar verschillen tussen immigrantengroepen in de behandelde incidentie en zorgtrajecten van non-affectieve en affectieve psychotische stoornissen; het studiecohort betreft de volwassen bevolking van Den Haag (n=302 529 in de leeftijdsgroep 20–64 in 2008; 44% van de bevolking is eerste of tweede generatie migrant). Het psychiatrisch casusregister van Den Haag is een datawarehouse dat gesynchroniseerd wordt met de operationele registratiesystemen van de Parnassia Bavo Groep. Het register bestrijkt alle klinische, poliklinische, deeltijd- en residentiële zorgprogramma’s, evenals de 24-uurs crisisdiensten en samenwerkingsprojecten met huisartsen en de politie. Alle veranderingen in diagnose, juridische status en zorggebruik van alle patiënten sinds 1997 (n=77 905 personen in 1997–2008, van wie 63 166 nieuw geregistreerd) zijn beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Oudere (minder volledige) data zijn beschikbaar vanaf 1980 om terugkerende patiënten te identificeren.
Sociodemografische kenmerken die beschikbaar zijn voor analyses zijn: leeftijd, geslacht, etniciteit, socio-economische kenmerken op buurtniveau. Prognostische kenmerken zijn onder andere: type verwijzing (regulier of acuut); aantallen klinische opnamedagen, crisiscontacten en no-shows; de aan/afwezigheid van juridische maatregelen of complexe zorgvormen. Onderzoekscohorten zijn verzameld onder burgers die voor het eerst hulp zochten en onder patiënten bij wie voor het eerst een psychotische stoornis werd vastgesteld. Er zijn statistische analyses verricht naar (a) etnische verschillen in de bevolkingsincidentie van non-affectieve en affectieve psychotische stoornissen en (b) event-time analyses van etnische verschillen in: zorguitval, duur van behandeling voordat een psychose wordt vastgesteld, zorgtrajecten naar een eerste psychose, evenals diagnostische trajecten en de stabiliteit van register diagnosen. De bevindingen kunnen worden gebruikt om problematisch zorggebruik te voorspellen en om klinische indicatoren voor de zorg te ontwikkelen.

Dit is een cohort studie op basis van een casusregister naar verschillen tussen immigrantengroepen in de behandelde incidentie en zorgtrajecten van non-affectieve en affectieve psychotische stoornissen onder de volwassen bevolking van Den Haag (n=302 529 in de leeftijdsgroep 20–64 in 2008; 44% van de bevolking is eerste of tweede generatie migrant). Het Psychiatrisch casusregister van Den Haag is een datawarehouse dat gesynchroniseerd wordt met de operationele registratiesystemen van de Parnassia Bavo Groep. Het register bestrijkt alle klinische, poliklinische, deeltijd- en residentiele zorgprogramma’s, evenals de 24-uurs crisisdiensten en samenwerkingsprojecten met huisartsen en de politie. Alle veranderingen in diagnose, juridische status en zorggebruik van alle patiënten sinds 1997 (n=77 905 personen in 1997–2008, van wie 63 166 nieuw geregistreerd) zijn beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Oudere (minder volledige) data zijn beschikbaar vanaf 1980 om terugkerende patiënten te identificeren.
Sociodemografische kenmerken die beschikbaar zijn voor analyses zijn leeftijd, geslacht, etniciteit, socio-economische kenmerken op buurtniveau. Prognostische kenmerken zijn onder anderen type verwijzing (regulier of acuut); aantallen klinische opnamedagen, crisiscontacten en no-shows; de aan/afwezigheid van juridische maatregelen of complexe zorgvormen. Onderzoekscohorten worden verzameld onder burgers die voor het eerst hulp zoeken en onder patiënten bij wie voor het eerst een psychotische stoornis wordt vastgesteld. Statistische analyses betreffen (a) etnische verschillen in de bevolkingsincidentie van non-affectieve en affectieve psychotische stoornissen en (b) event-time analyses van etnische verschillen in: zorguitval, duur van behandeling voordat psychose wordt vastgesteld, zorgtrajecten naar een eerste psychose evenals diagnostische trajecten en de stabiliteit van register diagnosen. De bevindingen zullen worden gebruikt om problematisch zorggebruik te voorspellen en om klinische indicatoren voor de zorg te ontwikkelen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
100004005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. A.M. van Hemert
Verantwoordelijke organisatie:
Parnassia Bavo Groep