Mobiele menu

The impact of a comprehensive geriatric assessment including advance care planning, in acutely hospitalized frail patients with cognitive disorders: the GOAL study

Projectomschrijving

Patiënten met geheugenproblemen of dementie worden vaak opgenomen in het ziekenhuis. De behandeling sluit niet altijd aan bij de doelen, wensen en mogelijkheden van deze patiënte. Proactieve zorgplanning zou als aanvulling op standaard geriatrische zorg van meerwaarde kunnen zijn om samen met patiënten, hun naasten en betrokken zorgverleners de best passende zorg te kiezen.

Onderzoek

De vraag in dit onderzoek is of proactieve zorgplanning als aanvulling op standaard geriatrische zorg bij patiënten met geheugenproblemen, die opgenomen zijn in het ziekenhuis, effect heeft op zorggebruik en tevredenheid van patiënten en hun naasten.

Verwachte resultaten

We verwachten dat proactieve zorgplanning resulteert in minder zorggebruik en een behandeling die beter aansluit bij de doelen en wensen van de patiënt.

Verwachte impact

Dit project zal bijdragen aan kennis over en aandacht voor proactieve zorgplanning voor patiënten met geheugenproblemen die worden opgenomen in het ziekenhuis.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In het Nederlands: DOELSTELLING: Zorg beter afstemmen op de kwetsbare oudere patiënt met cognitieve stoornissen, en daarmee de gezondheidszorgkosten verlagen en de zorgervaring verbeteren. ONDERZOEKSVRAAG: Wat is het effect van Advance Care Planning (ACP) na Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) bij acuut opgenomen kwetsbare oudere patiënten met cognitieve stoornissen, op zorguitkomsten zoals opname in het ziekenhuis en zorgervaring, in vergelijking met standaard zorg? HYPOTHESE: Structurele toevoeging van ACP aan CGA bij opgenomen kwetsbare oudere patiënten met cognitieve stoornissen zal resulteren in minder ziekenhuisopnames, lagere kosten en meer tevredenheid over de geleverde zorg dankzij een behandeling die aansluit bij de doelen, wensen en voorkeuren van de patiënt. PATIËNT (P): kwetsbare patiënten met cognitieve stoornissen van 70 jaar en ouder die acuut in het ziekenhuis zijn opgenomen. INTERVENTIE (I): ACP (inclusief gedeelde besluitvorming) (+CGA indien nog niet geïmplementeerd). COMPARATOR (C): gebruikelijke zorg. OUTCOME (O): Primair: ziekenhuisopname. Secundair: gezondheidsgerelateerde uitkomsten, zorgkosten, zelfgerapporteerde uitkomstmaten van de patiënt, de mantelzorger en de zorgmedewerker. FOLLOW-UP TIJD: 1 jaar. STUDIE-ONTWIKKELING: Gecontroleerde voor-na vergelijkende studie op ziekenhuisniveau. BEREKENING STEEKPROEFGROOTTE/GEGEVENSANALYSE: Als er wordt uitgegaan van een ziekenhuis opname percentage van 31% in de gebruikelijke zorgperiode vergeleken met 20% in de periode dat ACP wordt toegevoegd, moeten er (alpha 0,05; power 0,8) 262 patiënten per groep geïncludeerd worden. Gezien de hoge mortaliteit, houden we rekening met 20% uitval leidend tot 327 patiënten per groep. KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/ BUDGETIMPACTANALYSE: De kosteneffectiviteitsanalyse en de kosten-batenanalyse zullen worden uitgevoerd vanuit een medisch perspectief over een jaar horizon. Primaire uitkomst in de kosteneffectiviteitsanalyse is percentage ziekenhuisopnames. De kosten-batenanalyse (QALY) zal gebaseerd zijn op de ‘dementia quality of life’ vragenlijst. Bootstrapping zal worden uitgevoerd om de onzekerheid in te schatten. Een budget impact analyse zal worden uitgevoerd voor een inschatting van de kosten van nationale implementatie van ACP. TIJDSCHEMA: Start project: 04-2022; Voorbereidingsfase 9 maanden; Werving: 01-2023 (eerste inclusie) tot 04-2026 (laatste follow-up); Gegevensanalyse en rapportage tot 04-2027. In het Engels: OBJECTIVE: Tailoring care to the frail older patient with cognitive impairment, and thereby reducing healthcare costs and improving the experience of care. RESEARCH QUESTION: What is the effect of Advance Care Planning (ACP) after Comprehensive Geriatric Assessment (CGA), on healthcare outcomes like hospital admission, and care experience in acutely hospitalized frail elderly patients with cognitive disorders compared to standard care? HYPOTHESIS: Structural addition of ACP to CGA in hospitalized frail elderly patients with cognitive disorders will result in lower hospitalization rates and costs and greater patient satisfaction with the care provided, by aligning treatment and care with patients’ goals, wishes and preferences. PATIENT (P): frail patients with cognitive disorder aged 70 years and over acutely admitted to the hospital. INTERVENTION (I): ACP (including shared decision making) (+CGA where not implemented yet). COMPARATOR (C): care as usual. OUTCOME (O): Primary: hospital admission. Secondary: health care related outcomes, care costs, self-reported outcome measures of the patient, informal caregiver and health care professional. FOLLOW-UP TIME: 1 year. STUDY DESIGN: Controlled before-after comparison study at hospital level. SAMPLE SIZE CALCULATION/DATA ANALYSIS: Assuming an in-hospital admission rate of 31% in the period of usual care compared to an in-hospital admission rate of 20% in the period when ACP is added, a total of 262 patients (alpha 0.05; power 0.8) must be included in each group. Given the high mortality rate, we take 20% dropout into account, resulting in 327 patients per group. COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/ BUDGET IMPACT ANALYSIS: Cost effectiveness analysis and cost utility analysis will be performed from a medical perspective with a time horizon of 1 year. Primary outcome in the cost effectiveness analysis will be hospital admissions. Patient outcome in the cost utility analysis (QALY) will be based on the ‘dementia quality of life’ questionnaire. Bootstrapping will be performed to estimate uncertainty. A budget impact analysis will be done to inform decision makers about the costs of national implementation of ACP. TIME SCHEDULE: Project start: 04-2022; Preparation phase 9 months; Recruitment: 01-2023 (first inclusion) to 04-2026 (last follow-up); Data analysis and reporting up to 04-2027.

Kenmerken

Projectnummer:
10330032010004
Looptijd: 37%
Looptijd: 37 %
2022
2027
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. P. de Graeff
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen