Impact Creators Amsterdam ICA

Projectomschrijving

De MDT-reis

In deze MDT-reis maken jongeren Amsterdam socialer en mooier. Ze gaan sociaal ondernemen, helpen mensen met vrijwilligerswerk of leren hoe ze hun netwerk kunnen inzetten. Op basis van hun wensen en behoeften maken ze een keuze uit een van de 6 trainingsprogramma’s met vaste en flexibele onderdelen.

Iedere jongere gaat vervolgens aan de slag op een ervaringsplek. Ze lopen mee in bestaande activiteiten, voeren zelfstandig aanvullende taken uit en krijgen zij de gelegenheid voor uitvoering van eigen projecten en activiteiten. De thematische programma’s zijn:
•    Sociaal ondernemerschap
•    Empowering talentz
•    Ympact maken
•    Sportieve Stad
•    Jong & jongerenwerk

De jongere krijgt begeleiding van een ervaren en geschoolde coach. De coach is altijd bereikbaar en komt regelmatig op bezoek bij de gastorganisatie. Hij heeft als doel: voor iedere deelnemer is MDT een positieve ervaring, een mooie persoonlijke ontwikkeling en geeft het een succesgevoel bij afronding. Daarnaast komen de jongeren regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en jongeren met een andere achtergrond en afkomst te ontmoeten.

Dit project is een vervolg op de proeftuin MDT Amsterdam.

Betekenis

  • Voor jongeren

De mooiste beloning bij deelname aan MDT is natuurlijk de ervaring die wordt opgedaan, de ontmoeting
met andere jongeren, de persoonlijke groei die wordt doorgemaakt en de impact die jongeren zelf maken in de stad. Maar ook de materiele kant wordt niet vergeten. Ze krijgen een onkostenvergoeding en als bewijs van opgedane ervaring en ontwikkelde competenties ontvangen ze het landelijke MDT-certificaat en de MDT-Europass. En bij de afronding hoort natuurlijk ook een leuk eindfeest.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De grootste meerwaarde voor de samenleving is het bij elkaar brengen van groepen jongeren die normaal niet of amper met elkaar samenleven of samenwerken. MDT helpt deze maatschappelijke segregatie te doorbreken en tegelijkertijd de culturele bagage van deelnemers te vergroten. Ook draagt MDT bij aan de uitgangspunten van de gemeente voor kansengelijkheid en een verbonden stad. Netwerkpartners werken nauw samen en delen kennis en ervaring. Gastorganisaties komen in contact met gemotiveerde jongeren die tijdens hun vrijwillige inzet ook nog een gedegen training en persoonlijke begeleiding krijgen. En leren zij omgaan met jongeren waar voorheen wellicht nog geen ervaring was opgedaan. Een mooie gelegenheid om deze gemotiveerde jongeren als vrijwilliger of toekomstig werknemer aan hun organisatie te binden.

Doelgroep

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar die 13-15 uur per week tijd hebben of kunnen vrijmaken voor vrijwillige inzet in de samenleving.

Regio

Groot Amsterdam

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Impact Creators Amsterdam (ICA) is het vervolg op de nog tot mei 2022 lopende gemeentelijke proeftuin MDT Amsterdam. ICA biedt een divers samengestelde groep jongeren de mogelijkheid tot deelname aan de intensieve variant van MDT. Deelnemers doorlopen een programma van tenminste 320 uur in zes maanden. Onderdeel daarvan is plaatsing binnen een gastorganisatie met activiteiten die aansluiten bij de persoonlijke interesses van deelnemende jongeren. Deelnemers krijgen daarnaast 24 uur individuele coaching en begeleiding, en nemen in een vaste groep deel aan 16 dagdelen training en vorming. Binnen deze 16 dagdelen is ruimte voor onderlinge kennismaking en oriëntatie tijdens de startweek, voor vaste programmaonderdelen met work- & lifeskills en persoonlijke ontwikkeling, en voor maatwerkinvulling met door de groep zelf aangedragen (maatschappelijke) thema's en onderwerpen. Afgesloten wordt met een terugblik eflectie op de opgedane ervaringen, de maatschappelijke impact van deelname en een vooruitblik opafspraken over een eventueel individueel vervolgtraject. Bij tien geplande deelnemersgroepen is ruimte voor 3 tot 4 specifieke themagroepen met een eigen opzet, karakter en deelnemersgroep (bijvoorbeeld MDT-Sport, MDT-Jong Ondernemerschap, MDT-Toeleiding School & Werk, MDT-Welzijn & Zorg, MDT-Cultuur, etc). De wensen van potentiële deelnemers en de input vanuit het ICA Jongerenpanel worden hierbij meegenomen. Het project is nadrukkelijk gericht op de (toekomstige) borging van MDT in het gemeentelijk beleid en de bestaande sociale uitvoeringsstructuur in de stadsdelen (de zogeheten Sociale Basis). Bij uitvoering zijn zowel gemeentelijke partners betrokken als partners werkzaam in het Amsterdamse jeugddomein (regulier gesubsidieerde jeugdvoorzieningen, de informatie- en servicepunten voor jongeren, partners met expertise rond jeugdparticipatie, onderzoek, training & scholing, etc). In het kader van de doorontwikkeling van MDT zijn de (voorlopige) conclusies uit de nog lopende proeftuin in de project-opzet meegenomen. Deze betreffen onder meer: realiseer uitbreiding over de gehele stad, leg de focus op continuïteit en kwaliteit, bewaak de positionering in de sociale basis èn versterk de domein-overstijgende samenwerking, werk aan integratie van kennis en kunde, stroomlijn het MDT-aanbod en vereenvoudig de interne processen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
07430062110002
Looptijd:
2022
2024
Projectleider en penvoerder:
F. Soussi
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Amsterdam