Mobiele menu

The impact of nUrsing DEliRium Preventive lnterventions in the lntensive Care Unit (UNDERPIN-ICU)

Projectomschrijving

Ongeveer 1/3 van de patiënten die worden opgenomen op de Intensive Care (IC) ontwikkelen een delirium, ook wel acute verwardheid genoemd. Dit gaat gepaard met een slechte uitkomst op korte- en de lange termijn. Buiten de IC is het gebruikelijk om niet-medicamenteuze interventies (onder andere optimaal zien en horen, slapen en geheugentraining) aan te bieden ter preventie en behandeling van een delirium. De effectiviteit hiervan op de IC is echter nooit aangetoond. Daarom is tussen 2016 en 2019 een onderzoek in 10 Nederlandse ziekenhuizen uitgevoerd naar de effectiviteit van een pakket van niet-medicamenteuze interventies. Gedurende deze studie werd een bundel van (wetenschappelijk) onderbouwde interventies geïmplementeerd en geëvalueerd. In totaal is een groep van 1749 IC patiënten met een relatief hoog risico op delirium meegenomen in de analyse. De implementatie van dit pakket leidde niet tot minder delirium, maar ook de deliriumduur werd niet korter door dit programma.

Producten

Titel: The Impact of Nursing Delirium Preventive Interventions in the Intensive Care Unit
Auteur: Rood, Paul Jt Zegers, Marieke Ramnarain, Dharmanand Koopmans, Matty Klarenbeek, Toine Ewalds, Esther van der Steen, Marijke S Oldenbeuving, Annemarie W Kuiper, Michael A Teerenstra, Steven Adang, Eddy van Loon, Lex M Wassenaar, Annelies Vermeulen, Hester Pickkers, Peter van den Boogaard, Mark
Magazine: American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

Verslagen


Eindverslag

Introductie Delirium is een syndroom dat de hersenfunctie negatief beïnvloed (bijvoorbeeld helder denken, de aandacht en alertheid) en fluctueert gedurende de dag. Delirium komt regelmatig voor bij patiënten op de intensive care (IC) en is geassocieerd met verslechterde korte- en langetermijnuitkomsten. Deze beïnvloeden patiënten, naasten, zorgverleners en de samenleving door een verhoogd zorgverbruik. Niet medicamenteuze interventies worden aanbevolen in de huidige delirium richtlijnen, echter zijn de resultaten hiervan in IC patiënten nooit grootschalig aangetoond. Daarom zijn de effecten van een verpleegkundig interventieprogramma gericht op preventie van delirium op de IC onderzocht.
Methode De ‘impact of nUrsiNg DEliRium Preventive INterventions in the Intensive Care Unit’ (UNDERPIN-ICU) studie was een multicenter ‘stepped wedge cluster randomized controlled trial’ voor IC patiënten met een hoog risico op delirium en is uitgevoerd op de IC’s van 10 ziekenhuizen in Nederland. Tussen december 2016 en mei 2019 zijn volwassen chirurgische, medische en trauma patiënten met een hoog risico op het ontwikkelen van delirium, welke werden opgenomen op de IC geïncludeerd.
Aan het begin van de studie startten alle centra in de controle periode. Iedere opvolgende even maand werd het UNDERPIN-ICU programma, een multicomponent verpleegkundig interventieprogramma gericht op het optimaliseren van visus, gehoord, oriëntatie, slaap cognitie en mobiliteit, geïmplementeerd als nieuwe standaard-zorg in een random toegewezen centrum. De implementatie bestond uit het formeren van een lokale delirium werkgroep, het conformeren van voorbeeld materialen aan de lokale wensen en standaarden en het trainen van het zorgpersoneel. Na deze trainingsperiode van twee maanden, werd de toepassing van het UNDERPIN-ICU gezien als nieuwe zorgstandaard en de interventieperiode werd gestart. Alle clusters werden ondersteund door middel van training, presentaties, nieuwsbrieven en real-time feedback. De primaire uitkomstmaat was het aantal delirium- en comavrije dagen in leven in 28 dagen na IC opname. Daarnaast waren er 14 secundaire uitkomstmaten, waaronder delirium incidentie en duur.
Resultaten In totaal werden 1749 patiënten (gemiddelde leeftijd 71 (SD 10) jaar), gemiddelde APACHE-IV score 82 (SD 30) geïncludeerd, 924 in de interventie periode en 825 in de controle periode. Patiënten in de interventie periode hadden mediaan [IQR] 23 [4-27] delirium- en comavrije dagen, vergeleken met 23 [5-27] dagen in de controle groep (gemiddeld verschil -1.21 dagen, 95%BI -2.84 tot 0.42 dagen; p=0.15). Er werden ook geen relevante effecten aangetoond in de secundaire uitkomstmaten, noch in de subgroepen; de delirium incidentie was 39% in de interventie periode, en 40% in de controle periode (OR 1.10, 95%BI 0.79 tot 1.53; p=0.59). In incidente delirium gevallen bedroeg de mediane [IQR] hoeveelheid deliriumdagen 2 [1-4] dagen in de interventie periode, en 2 [1-4] dagen in de controle periode (ratio van medianen 0.90, 95%BI 0.75 tot 1.09; p=0.27). In de per protocol analyse werd op alle eindpunten een vergelijkbaar resultaat gevonden. Bij de beoordeling van kosteneffectiviteit werd geen significant verschil in kosten aangetoond (gemiddeld verschil 1.05, 95%BI 0.89 tot 1.22, p=0.58) na invoering van de interventie.
Focusgroep interviews (10 in totaal) met in totaal 30 IC verpleegkundigen, waaronder werkgroep leden, onthulden verscheidene barrières voor implementatie, welke zijn gerelateerd aan het interventieprogramma, individuele zorgverleners, patiënten, het implementatieproces en de sociale en onderzoek context. Verpleegkundigen gaven aan dat de meerderheid van de interventies reeds werden toegepast, zij het ongestructureerd en zonder protocol. De grote hoeveelheid interventies en de globale omschrijving beperkten de daadwerkelijke toepassing van het programma. Verder stelden sommige verpleegkundigen dat delirium beperkte prioriteit heeft in hun dagelijkse praktijk, als m

Samenvatting van de aanvraag

Vraagstelling: Is een multicomponent interventieprogramma bestaande uit verpleegkundige interventies gericht op beïnvloedbare delirium risicofactoren kosteneffectief? Hypothese: Het multicomponent interventieprogramma leidt tot een verbetering van deliriumuitkomsten en is kosteneffectiever vergeleken met standaard zorg. Studie opzet: Een multicenter stepped wedge cluster randomized controlled trial. In totaal participeren 10 Nederlandse Intensive Care (IC) afdelingen die allen starten als controle centrum. At random, na een intensief scholingsprogramma van 2 maanden, gaan de IC’s over naar de interventie periode. De interventie periode wordt voortgezet tot het einde van de studie. De participerende centra zijn allen lid van het Nederlandse IC-delirium consortium. Studiepopulatie: IC-patiënten 18 jaar en ouder met een hoog risico op delirium. Patiënten met acute hersenschade worden geëxcludeerd. In totaal zijn 1728 hoogrisico patiënten nodig om 2 delirium- en coma-vrije dagen meer aan te kunnen aantonen. Interventie: Het multicomponent interventieprogramma is gericht op 5 beïnvloedbare delirium risicofactoren: verstoorde cognitie, slaapstoornissen, immobiliteit en op gehoor- en zichtstoornissen. Interventies zijn onder andere actieve en passieve cognitieve training, vroeg-mobilisatie, reductie geluid en licht, slaapbevorderende interventies en het bevorderen van horen en zien van patiënten. De interventies worden meerdere keren per dag aangeboden/uitgevoerd. Gebruikelijke zorg/ vergelijking: Standaard IC-zorg, zoals omschreven in landelijke richtlijnen, zonder een specifieke of gestandaardiseerde focus op cognitie en andere modificeerbare delirium risicofactoren. Uitkomstmaten: Primaire uitkomstmaat is het aantal delirium- en coma-vrije dagen in 28-dagen. Secundaire uitkomstmaten zijn: delirium incidentie, 28- en 90-dagen overleving, beademingsduur, opnameduur IC en ziekenhuis, IC-heropname, onbedoeld verwijderen van katheters door de patiënt, kosteneffectiviteit, kwaliteit van leven. Procesevaluatie: adherence metingen en ervaringen van zorgverleners en patiënten. Sample size berekening / data analyse Gebaseerd op klinisch relevante toename van 2 delirium-coma vrije dagen (SD=5) met interventieprogramma, calculatie met a=0.05, ICC=0.01 (voor clustering op afdelingen), en power 80% zijn in totaal 1728 hoogrisico IC patiënten nodig, wat neerkomt op ongeveer 7 hoogrisico patiënten per maand per ziekenhuis. Dit is haalbaar voor alle centra die hebben toegezegd voor deelname. Voor analyse wordt een multilevel Cox proportional hazard model gebruikt. Kosteneffectiviteitanalyse / budgetimpactanalyse Analyse van delirium- en coma vrije dagen tussen interventie en controle groep, de kosteneffectiviteit ratio wordt uitgedrukt als kosten per gewonnen delirium vrije dagen en gewonnen kosten per QALY. BIA wordt uitgevoerd om na te gaan hoe de gezondheidszorg budgetten veranderen door het aanbieden van het UNDERPIN-ICU programma (volledig geïmplementeerd). Tijdspad Geplande start datum: 29-12-2016 met duur van 36 maanden. SUMMARY (in het Engels) Research question Is a multicomponent intervention program to improve delirium outcome, cost-effective? Hypothesis A multicomponent intervention program results in improvement of delirium outcome compared to standard care Study design Multicenter stepped wedge cluster RCT Study population ICU patients, aged 18 years or older, with an high risk for delirium in 10 ICUs of the Dutch delirium consortium Intervention Multicomponent intervention program focused on modifiable delirium risk factors including standardized protocols: cognitive impairment, sleep deprivation, immobility, visual-and/or hearing impairment Usual care Standard ICU care without a specific or standardized focus on cognition and other modifiable delirium risk factors Outcome measures Primary outcomes: Number of delirium-coma-free days in 28-days. Secondary outcomes: ICU-delirium incidence, 28-day mortality, duration of mechanical ventilation, ICU stay and hospital stay, ICU re-admissions, unplanned removal of tubes, cost-effectiveness and QoL. Sample size calculation / data analysis To detect a clinically relevant increase of 2 delirium-coma free days (SD=5) with the intervention program, calculating from a=.05 and ICC=.01 for clustering on ward level and a power of 80%, a sample size of 1728 high-risk patients is needed which is about 7 high-risk patients per month per hospital which is feasible for all centres that agreed to participate in this study. Cost-effectiviness analysis / budget impact analysis Analysis of delirium-free days between intervention and control group and cost-effectiveness ratio will be expressed as cost per delirium-free day gained and cost per QALY gained. The BIA will be conducted to assess how health care budgets are changed when offering UNDERPIN-ICU (fully implemented). Time schedule Planning date of start: 29-12-2016. Duration 36 months.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
843001711
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M. van den Boogaard
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universiteit Nijmegen