Mobiele menu

Impact van COVID-19 op de patiënt die een operatie nodig heeft – Het COVID Surg III project

Projectomschrijving

De COVID-19-pandemie heeft grote impact gehad op de geleverde zorg in ziekenhuizen. Zo moest reguliere zorg plaatsmaken voor zorg voor COVID-19-patiënten. Het is niet bekend in welke mate operaties of interventies zijn aangepast of uitgesteld ten tijde van de coronapandemie en welke gevolgen dit heeft gehad voor patiënten die een operatie of interventie moesten ondergaan.

Doel

Het doel van dit project, is het vaststellen van de gevolgen van de coronapandemie voor patiënten met COVID-19 en voor patiënten zonder COVID-19, die gedurende deze periode een operatie of interventie nodig hadden.

Werkwijze

Binnen het COVID-Surg-III-project brengen we de volgende bestaande, grote registraties bij elkaar:

  • verschillende registraties van het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
  • de Nederlandse Hart Registratie (NHR)
  • de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)
  • de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE)
  • de appendicitis studie (APPIC)
  • de Nederlandse Transplantatie Stichting

Enerzijds analyseren we wat de gevolgen waren voor patiënten die geopereerd zijn of een interventie hebben ondergaan terwijl zij besmet waren met het coronavirus. Anderzijds evalueren we in welke mate de behandeling van patiënten zonder coronabesmetting gedurende de coronacrisis is veranderd of uitgesteld, hoe deze beslissing werd gemaakt en hoe patiënten deze periode hebben ervaren. Tot slot vragen we uit hoe zorgverleners terugkijken op de geleverde zorg en hoe dit in de toekomst mogelijk beter kan.

Wat levert dit op?

De kennis die we met het uitvoeren van deze onderzoeken vergaren, kan in de toekomst gebruikt worden tijdens eventuele toekomstige pandemieën of periodes van zorgschaarste, bijvoorbeeld door de toenemende vergrijzing.

Blog

Chirurg en projectleider Schelto Kruijff vertelt wat hij en de groep chirurgen waar hij mee samenwerkt precies gaat doen. 'We kunnen niet wachten om lessen te gaan trekken uit alle verzamelde data uit kwaliteitsregistraties, en zo bij te dragen aan een gezamenlijk impactplan voor pandemieën.’

> Lees zijn blog

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De COVID-19 pandemie heeft voor een enorme druk op de acute-, kritieke en electieve ziekenhuiszorg gezorgd met grote gevolgen voor zowel patiënten mét COVID-19, als voor patiënten zonder COVID-19 besmetting die in aanmerking kwamen voor een geplande (chirurgische) behandeling. Noodgedwongen werden en worden nog steeds behandelingen veranderd of uitgesteld zonder kennis over de gevolgen voor de lange termijn uitkomsten. Het doel van dit onderzoeksproject is tweeledig: 1) het evalueren van de korte- en lange termijneffecten van uitgestelde, veranderde of afgeschaalde zorg op de non-COVID-19-patiënt die uiteindelijk een operatie heeft ondergaan 2) de impact van een perioperatieve COVID-19 infectie op de patiënt die een operatie heeft ondergaan op de korte- en lange termijn In het onderzoek zullen we (de impact op) drie verschillende domeinen van de ziekenhuiszorg onderscheiden: de acute, de kritieke (urgente) en de electieve zorg. Dit zullen we doen in samenwerking met de Dutch Institute for CIinical Auditing (DICA), de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE), de Nederlandse Hart Registratie (NHR), de appendicitis database (APPIC-trial), de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) en de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI). In work package (WP) 1 zullen we het effect van de verminderde chirurgische capaciteit onderzoeken voor non-COVID-19 patiënten die acute, kritieke of electieve zorg behoeven. Met de reeds bestaande landelijke kwaliteitsregistraties kunnen we analyseren wat de effecten zijn geweest van de COVID-19 pandemie op het volume en de kwaliteit van de chirurgische zorg tijdens de pandemie (2020-2021) ten opzichte van het geregistreerde cohort van de jaren ervoor. Daarnaast zullen we evalueren of tijdens het voortschrijden van de pandemie ziektestadia zijn veranderd ten opzichte van eerdere jaren bij geopereerde patiënten, mogelijk ten gevolge van uitgestelde zorg, met potentiële effecten op de morbiditeit, mortaliteit en uitkomsten van patiënten. WP2 richt zich op patiënt-gerapporteerde ervaringen en uitkomsten van non-COVID patiënten die tijdens de pandemie geopereerd zijn en al dan niet een verandering in hun zorg hebben ondervonden, zoals een uitgestelde operatie, een veranderde behandeling(techniek) of een aangepast perioperatief proces. We onderzoeken welke negatieve, maar mogelijk ook positieve impact deze veranderingen hebben gehad op de behandeluitkomsten en ervaringen van de geopereerde patiënt, aan de hand van patient reported outcome measures en experience (PROMs en PREMs) vragenlijsten. Hierdoor kunnen we de ervaringen van deze groep analyseren en deze vergelijken met patiënten bij wie geen sprake was van veranderingen in het reguliere zorgproces. WP3 onderzoekt de postoperatieve uitkomsten van patiënten die geopereerd zijn tijdens de pandemie en pre-, per-, of postoperatief een SARS-CoV-2 infectie opliepen. Het gaat om verschillende cohorten die tijdens de COVID-19 pandemie zijn geregistreerd in 1) het COVID Surg-I cohort met chirurgische patiënten aangemeld vanuit 27 ziekenhuizen ten tijde van de eerste golf 2) het COVID Surg-II cohort met patiënten geregistreerd in een van de acht participerende DICA registraties (long-, slokdarm-maag, pancreas-, lever- en colorectale chirurgie en vaat-, heupfractuur- en bariatrische chirurgie), en 3) de patiënten met een COVID-19 infectie postoperatief waarvoor zij werden opgenomen op de IC die geregistreerd zijn in de NICE registratie 4) patiënten met COVID-19 in de appendicitis database (APPIC-trial). WP4 onderzoekt de subjectieve uitkomsten (patiënt gerapporteerde uitkomsten en ervaringen) van een perioperatieve SARS-CoV-2 infectie voor de patiënt. Op basis van WPIII en IV zullen we meer inzicht krijgen in de impact van het krijgen van COVID-19 rondom een operatie voor de chirurgische COVID-19 patiënt. In WP5 zullen we de ervaringen van zorgverleners met de (kwaliteit) van zorg die zij hebben geleverd evalueren en vergelijken met de daadwerkelijke uitkomsten van hun patiënten. Daarnaast zullen we medisch specialisten in de rol van hoofdbehandelaar vragen naar oplossingen voor het leveren van kwalitatief goede zorg ten tijde van zorg capaciteit schaarste en hoe om te gaan met de excessieve wachtlijsten en uitgestelde zorg. Hierdoor brengen we eventuele kennishiaten aan het licht en kan gericht advies worden gegeven over hoe het best om te gaan met de gevolgen van COVID-19 voor de chirurgische patiënt.

Kenmerken

Projectnummer:
05160482110001
Looptijd: 90%
Looptijd: 90 %
2022
2024
Projectleider en penvoerder:
dr. W.Y. van der Plas
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen
Afbeelding

Onderzoek naar gevolgen voor non-COVID-19-patiënten

Met uitkomstinformatie kunnen zorgprofessionals beter samen beslissen met de patiënt, en leren en verbeteren voor de toekomst. Daarom financieren we onderzoek naar kennishiaten rondom de gevolgen van COVID-19 voor patiënten die geen COVID-19 hebben (non-COVID-19-patiënten). Dit project is daar één van. Bekijk de andere onderzoeken.