Mobiele menu

Implementatie digitale ondersteuning bij transitie van kliniek naar huis

Verslagen


Eindverslag

Rijndam Revalidatie werkt met het project “Met blended naar splendid care” aan het blended maken van het zorgaanbod. Uitgangspunt daarbij is het (her)ontwerp van zorgpaden samen met patiënten en zorgverleners. Het Oefenportaal is een van de digitale toepassingen die binnen Rijndam wordt ingebed in de zorgpaden. Op dit portaal vinden patiënten informatie over hun aandoening, behandeling en oefenschema’s die zorgprofessionals voor hen hebben klaargezet. Ook kunnen patiënten een (energie)dagboek en schriftje bijhouden en kunnen zij berichten versturen naar hun zorgprofessionals. Het Oefenportaal wordt tot op heden voornamelijk ingezet op de polikliniek. Rijndam wil dit graag opschalen naar de kliniek. Tijdens dit project is getoetst welke kansen dit biedt en welke acties dit vraagt. Allereerst is de ontslagreis opgetekend met het ontwikkelteam, bestaande uit vier zorgverleners. Hierna is deze ontslagreis met patiënten, naasten en twee andere zorgverleners tijdens 8 interviews gevalideerd en zijn de ervaringen per stap van de reis opgehaald. De reis begint wat zowel zorgverleners als revalidanten betreft al vanaf de opnamedag. Dit omdat het overkoepelende behandeldoel is om zo snel mogelijk weer zelfstandig thuis te kunnen wonen. De opnamedag is ook het eerste moment dat het Oefenportaal en Patiëntenportaal onder de aandacht kunnen worden gebracht. De potentiele meerwaarde van het Oefenportaal ligt zowel op het vlak van informatievoorziening als ondersteuning bij het zelfstandig oefenen tussen de behandelingen op de kliniek. Ook biedt het Oefenportaal kansen voor ondersteuning van naasten die op hun beurt weer een belangrijk rol hebben in het coachen en ondersteunen van de revalidanten. Er is ook verkend of het Oefenportaal kan leiden tot een reductie in het aantal “wenweekenden” (weekendverloven) en/of het portaal de verblijfsduur op de kliniek kan verkorten. Dat is vooralsnog niet de verwachting omdat bij de transitie naar huis vaak andere zaken vertragend werken, zoals indicatieprocessen en de aanvraag van hulpmiddelen thuis. De meerwaarde van het Oefenportaal moet dus vooral gezien worden in de ondersteuning bij het oefenen op de kliniek en thuis - voor zowel naasten als cliënten. Daarnaast blijken er ook mooie kansen te liggen voor een betere inzet van het Patiëntenportaal. Dat portaal is een belangrijke bron van informatie voor de naasten, die er de verslagen van de nacht en de voorlopige ontslagdatum in kunnen lezen. Ook kan het patiëntenportaal een stimulans zijn voor samen beslissen en wederzijds begrip over behandeldoelen en behandelplan. Tijdens een werksessie met zorgverleners en een mantelzorger zijn op grond van de bevindingen concrete acties bepaald en geprioriteerd. Deze acties zijn verwerkt in het meegezonden implementatieplan dat wordt overgedragen aan de projecten Zorgpaden en Digitale Zorg: met Splendid naar blended care.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002839
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.M.C. Sluijter
Verantwoordelijke organisatie:
Revalidatiecentrum Rijndam