Mobiele menu

Implementatie- en evaluatieproject Polyfarmacie bij ouderen

Projectomschrijving

In de pilot werd de multidisciplinaire richtlijn 'Polyfarmacie bij ouderen' gevolgd. Vooral omdat bij alle patiënten verbeterpunten werden gevonden, zijn de huisartsen en apothekers erg over medicatieboordelingen te spreken. Het verbetert ook de samenwerking, vinden ze. De deelnemers liepen echter ook tegen een aantal praktische problemen aan. Zo is het selecteren van patiënten die in aanmerking komen voor een medicatiebeoordeling en het vastleggen en uitwisselen van gegevens in de huidige informatiesystemen van huisartsen en apothekers nog niet goed mogelijk. Daarnaast konden sommige wijzigingen niet binnen de duur van het onderzoek worden uitgevoerd. Ook kostte het uitvoeren van een medicatiebeoordeling huisartsen en apothekers veel tijd.

Verslagen


Eindverslag

In de pilot werd de multidisciplinaire richtlijn 'Polyfarmacie bij ouderen' gevolgd. Vooral omdat bij alle patiënten verbeterpunten werden gevonden, zijn de huisartsen en apothekers erg over medicatieboordelingen te spreken. Het verbetert ook de samenwerking, vinden ze. De deelnemers liepen echter ook tegen een aantal praktische problemen aan. Zo is het selecteren van patiënten die in aanmerking komen voor een medicatiebeoordeling en het vastleggen en uitwisselen van gegevens in de huidige informatiesystemen van huisartsen en apothekers nog niet goed mogelijk. Daarnaast konden sommige wijzigingen niet binnen de duur van het onderzoek worden uitgevoerd. Ook kostte het uitvoeren van een medicatiebeoordeling huisartsen en apothekers veel tijd.

Samenvatting van de aanvraag

De MDR Polyfarmacie bij ouderen geeft aanbevelingen voor artsen, apothekers, verpleegkundigen en verzorgenden over de behandeling en begeleiding van kwetsbare ouderen met polyfarmacie. Oudere patiënten zijn extra kwetsbaar voor schadelijke effecten door een veranderde fysiologie en door multimorbiditeit waardoor zij vaak meerdere geneesmiddelen gebruiken. In de MDR staat de medicatiebeoordeling centraal: een systematische beoordeling van het geneesmiddelgebruik van een individuele patiënt door arts, apotheker en patiënt op basis van een gestructureerde, kritische evaluatie van de medische-, farmaceutische- en gebruiksinformatie. In de MDR wordt aangegeven bij welke patiënten en hoe (een stappenplan) een medicatiebeoordeling dient te worden uitgevoerd. ZonMw heeft voor de implementatie van de richtlijn in de dagelijkse praktijk een beperkt budget ter beschikking gesteld. Het NHG is in samenwerking met het IVM nagegaan hoe dit budget zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet. NHG en het IVM kiezen er voor de implementatie van de richtlijn te laten plaatsvinden via de FTO-groepen van huisartsen en apothekers. Om dit in goede banen te leiden wordt een handleiding/FTO-module geschreven. De handleiding/FTO-module richt zich met name op het goed hanteren van de start- en stopregels in de praktijk. Hierdoor wordt de implementatie van de MDR landelijk realiseerbaar. Gekeken zal worden tot welke medicatiewijzigingen het uitvoeren van de medicatiebeoordeling leidt en naar de invloed daarvan op de kosten. Meer in het algemeen wordt nagegaan op welke wijze de effecten van de richtlijn breed in de eerste lijn gemeten kunnen worden (effecten op medicatiewijzigingen en -kosten en tijdsbeslag voor huisarts en apotheker). Doelstellingen 1.Uitvoering selectie van patiënten, uitvoering medicatiebeoordeling volgens richtlijnen MDR Polyfarmacie bij ouderen. 2.Inventarisatie van mogelijkheden voor monitoring resultaten medicatiebeoordeling. 3.Faciliteren zorgverleners bij de implementatie van de richtlijn. Plan van aanpak Haalbaarheid en facilitatie uitvoering medicatiebeoordeling - Inzetten FTO-groepenmodel voor de landelijke implementatie. Ontwikkeld wordt een handleiding/FTO-module en format verslaglegging met nadruk op het goed hanteren van de start- en stopregels in de praktijk. - Pilot in 3 FTO-groepen. Vier huisartsen per FTO-groep voeren in samenwerking met een apotheker een medicatiebeoordeling uit volgens de criteria van de MDR bij vijf patiënten (in totaal 60 patiënten). Zonodig wordt de handleiding bijgesteld. - Selectie van patiënten door deelnemende huisartsen/apothekers die voldoen aan de criteria zoals opgesteld in de MDR. Hierbij zal ondersteuning geboden worden aan de deelnemende praktijken voor de operationalisering van de selectiecriteria via de het elektronisch patiëntendossier. Monitoring resultaten medicatiebeoordeling en evaluatie - Nagaan van knelpunten bij de selectie van patiënten en praktische toepasbaarheid van het stappenplan van de MDR door middel van een evaluatiebijeenkomst in de FTO-groep. - Analyse van voorgestelde en ook werkelijk doorgevoerde aanpassingen bij 60 patiënten in medicatiegebruik naar aanleiding van de medicatiebeoordeling op grond van het door huisarts en apotheker ingevulde verslag: - welke medicatie is gestopt, vervangen, toegevoegd, aangepast - aanpassingen ter bevordering van de therapietrouw - afspraken over monitoring aanpassingen - effect van de medicatiebeoordeling op de medicatiekosten - tijdsbeslag van de huisarts en apotheker Verder - Overleg met sleutelfiguren van registratienetwerken en registraties (bijvoorbeeld NIVEL, SFK, ZN/Vektis en IVM en NHG) welke mogelijkheden er zijn data uit registratiebestanden te gebruiken voor monitoring van de resultaten van het uitvoeren van een medicatiebeoordeling op regionaal en landelijk niveau. Opstellen van monitoringplan met gebruik van de HARING tool monitoring richtlijnen Planning Het project heeft een looptijd van 12 maanden en kan starten in september 2012. Maand 1-3 : Ontwikkeling handleiding/format verslaglegging en werven FTO-groepen/pilotpraktijken Maand 4-5: FTO-bijeenkomsten, selectie patiënten voor medicatiebeoordeling Maand 6-9: Uitvoering medicatiebeoordeling en verzamelen data, interviews sleutelfiguren van registratienetwerken Maand 10: Evaluatiebijeenkomst FTO-groepen Maand 11-12: Rapportage Op te leveren producten - Handleiding/FTO-module implementatie richtlijn - Inventarisatie knelpunten bij implementatie van de medicatiebeoordeling zoals vastgelegd in de MDR - Overzicht resultaten medicatiebeoordeling - Overzicht van het effect van een medicatiebeoordeling op de medicatiewijzigingen en -kosten. - Overzicht inventarisatie van mogelijkheden voor monitoring resultaten medicatiebeoordeling.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
1500200451
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.A.M. van Balen
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Huisartsen Genootschap