Mobiele menu

Implementatie en opschaling De Vraagbaak in Rotterdam Delfshaven

Wijkbedrijf de Middellander is een van de trekkers van het netwerk van bewonersinitiatieven in het gebied Delfshaven in Rotterdam waarbij nu zo’n 50 initiatieven, waaronder alle zorg- en welzijnsaanbieders en de gemeente, zijn aangesloten. Dit netwerk is de basis van de sociale gezondheidsinfrastructuur die met behulp van de innovatie ‘de VraagBaak’ wordt gefaciliteerd en ondersteund.
De VraagBaak-app geeft de bewoners op de domeinen van positieve gezondheid de mogelijkheid om eenvoudig hulp te vragen uit het netwerk, peer-support en informele hulp te organiseren.
De app biedt ook toegang tot de zelfhulp modules van onder meer Antes, de GGZ aanbieder in het gebied, waar bewoners en groepen zelf mee aan de slag kunnen. Nu de app de voltooiing nadert realiseren we ons ook dat het ons ontbreekt aan een gedegen strategie voor implementatie in zorgprocessen en wijk netwerken, inclusief wijkgericht structurele bekostiging. Wij vragen de hulp van een coach om een strategie te ontwikkelen.

Verslagen


Eindverslag

Het doel van het coachingstraject was: het ontwikkelen van een gedragen visie en strategie voor de implementatie en opschaling van de Vraagbaak app in het gebied Delfshaven en de verdere uitrol in Rotterdam. De coach is gestart met enkele interviews met direct betrokkenen in Delfshaven om achter de behoeften te komen.
Al snel werd duidelijk dat:
- De bewoners zelf gevraagd zou moeten worden wat ze willen en nodig hebben
- Er onderscheid gemaakt moet worden tussen het verbinden van de professionals onderling en
de bewoners onderling
- Er niet iets nieuws gemaakt moet worden maar vooral gebruiken wat er al is en dat verbeteren
Daarmee viel de noodzaak voor de verdere ontwikkelen van de Vraagbaal app weg. Immers het ontwikkelen ven onderhouden van een app is duur, er is een grote marketinginspanning nodig om de app onder de aandacht te brengen en dan is het nog maar de vraag of iedereen bereikt wordt. Het is advies is om vooral in te zetten op wat er al is en al gebruikt wordt: Facebook, NextDoor Instagram, twitter, WhatsApp etc.
Daarnaast kwamen we erachter dat de primaire processen in het zeer diverse netwerk c.q. sociale gezondheidsinfrastructuur in ontwikkeling in Delfshaven nog niet goed ‘beetgepakt’ kunnen worden. Het netwerk zelf is nog te veel in ontwikkeling om nu al te kunnen spreken van uitgekristalliseerde processen ten aanzien van preventie en zelfregie. De vragen naar digitale ondersteuning zijn ook nog te divers en er is sprake van een grote digitale kloof om nu al met gekoppelde eHealth oplossingen te gaan werken. Het netwerk zelf is een goed werkend maar chaotisch ecosysteem waar momenteel vooral wordt ingezet op de direct zichtbare behoeften van gemeenschappen en corona gerelateerde hulpvragen richten. Daarnaast wordt er momenteel aan een ontwerp gewerkt voor samenwerking en programmering en zullen mogelijk nieuwe aanbieders toetreden als de nieuwe contracteringsronde (aanbesteding) van de gemeente Rotterdam is afgerond. Het samenspel tussen het informele en formele netwerk is nog onvoldoende ontwikkeld om nu al ontwikkeling van digitale instrumenten verder op te pakken, de VraagBaak app voldeed in ieder geval niet aan actuele behoeften van sleutelspelers in het informele en formele netwerk.
De vraag die eerst beantwoord moet worden is welke precieze informatie, samenwerking en ondersteuningsprocessenten aanzien van preventie en zelfregie (en het gebruik van eHealth) er te onderkennen is welke technologische obstakels er zijn en welke reeds bestaande oplossingen daar aan kunnen bijdragen. Dit inzicht heeft ons behoed voor het door investeren in de ontwikkeling van de Vraagbaak app die waarschijnlijk niet invulling aan deze vraag had kunnen geven.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002846
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
T. Van Geest
Verantwoordelijke organisatie:
De Middellander B.V.