Mobiele menu

Implementatie- en opschalingscoaching nazorgportaal brandwonden/NWDI

Projectomschrijving

In 2019 heeft de Nederlandse Brandwondenstichting een nazorgportaal ontwikkeld. Patiënten die met brandwonden opgenomen worden in een brandwondencentrum, krijgen met dit portaal toegang tot:

  • Informatie over de nazorg van brandwonden en wat zij hiervan kunnen verwachten;
  • Een littekenkeuzehulp zodat zij samen met hun arts een keuze kunnen maken voor (type) behandeling van de littekens;
  • Een berichtenfunctie waarmee men contact kan opnemen met een arts of verpleegkundigen.

De Nederlandse Brandwondenstichting heeft – middels een subsidie – het nazorgportaal geïmplementeerd bij de drie Brandwondencentra in Nederland.

Het implementeren verliep in een aantal stappen. Een belangrijke stap was het inzichtelijk maken van de werkprocessen in de drie brandwondencentra. Door inzicht te krijgen in het werkproces (middels blueprintsessies) konden ook afspraken gemaakt worden over de plek die het nazorgportaal in dat proces zou innemen. In dit traject is veel geleerd over hoe je een blueprintsessie zo vormgeeft dat het zorgt voor draagvlak in het team.

Een tweede belangrijke stap is het inzicht krijgen in welke personen en processen er nodig zijn voor eigenaarschap en een blijvende inbedding in de werkprocessen. Dit doen we door de brandwondencentra te faciliteren in het maken van een borgingsplan. De implementatiecoaching via deze subsidie heeft eraan bijgedragen dat dit borgingsplan is gemaakt en uitgevoerd gaat worden.

Verslagen


Eindverslag

Brandwondenzorg Nederland heeft de implementatie- en opschalingscoaching subsidie van ZonMw gebruikt om te kijken hoe het nazorgportaal door meer mensen gebruikt kan worden en hoe het portaal het beste past binnen de brandwonden(na)zorg in Nederland. Hiervoor is samen met de implementatiecoach aandacht besteed aan het in kaart brengen van werkprocessen en de plaats van het nazorgportaal daarin. Hierdoor is helder geworden wie het 'eigenaarschap' van het portaal in elk centrum heeft en wie verantwoordelijk is voor de implementatie. In de verschillende Nederlandse brandwondencentra wordt dit anders beleefd en georganiseerd. Dit vraagt om een andere implementatie aanpak. Aan de hand van blueprintsessies en heisessies is gewerkt naar de overdracht van het eigenaarschap van het nazorgportaal naar de drie centra. Hiervoor is een opschalingsplan per centrum gemaakt en is gewerkt aan een (format) implementatieplan. Waar bij de start van de coaching 40 patiënten een nazorgportaalaccount hadden, waren dat bij het einde van de coaching 200 patiënten. De eerste resultaten van de implementatie- en opschalingscoaching subsidie zijn dus al zichtbaar en merkbaar voor zorgverleners en patiënten.

Samenvatting van de aanvraag

Nog maar 30 jaar geleden was de kans dat iemand ernstige brandwonden overleefde klein. De brandwondenzorg richtte zich dus op overleven en acute medische problematiek. Tegenwoordig is de kans op overleven na een brandwondenongeval gestegen naar bijna 100%. Door deze relatief recente ontwikkeling zijn er steeds meer mensen die leven met de mogelijke gevolgen van brandwonden: littekens, fysieke beperkingen en/of psychische problemen. Deze gevolgen zijn vergelijkbaar voor mensen die een onderhuidse infectie, necrotiserende weke delen infectie (NWDI), hebben doorgemaakt; mensen met NWDI worden daarom vaak ook opgenomen en behandeld in één van de drie Nederlandse brandwondencentra. In het verlenen van nazorg na brandwonden/NWDI wordt de patiënt centraal gezet; er wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen en benutten van capaciteiten om zelf in staat te zijn beslissingen te nemen in het leven met brandwonden. Nieuwe technologische ontwikkelingen bieden veel mogelijkheden voor mensen met een brandwonden om dit te doen. Recentelijk is er daarom een ‘nazorgportaal’ ontwikkeld. Het nazorgportaal biedt patiënten handvatten om zelf het dagelijks leven weer op te bouwen, inclusief contactmogelijkheden met specialisten in de brandwondenzorg om vanuit hen extra ondersteuning te krijgen in het herstel. Het nazorgportaal is begin dit jaar geïmplementeerd als een pilot. Als vervolg willen we de transitie maken van pilot-implementatie (het ontwikkelen en eerste gebruik wordt gefaciliteerd door het projectteam) naar volledige implementatie en borging (het onderhouden en gebruik wordt gedragen en georganiseerd door de brandwondencentra). Waar wij tegenaanlopen is dat een vertaalslag van ‘project’ naar ‘borging’ lastig blijkt te zijn. Verder merken we dat er meerdere mogelijkheden voor opschaling zijn. Hiervoor vragen wij via deze subsidie implementatie- en opschalingscoaching van Sanne van der Hagen (buro wisselstroom).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002577
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. T.M. Haanstra
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg