Mobiele menu

Implementatie-impuls AW Gezin aan Zet: online tool 'Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals'.

Projectomschrijving

Het project Gezin aan Zet heeft de afgelopen jaren professionals in lokale Jeugd- en Gezinsteams in Holland Rijnland en Den Haag ondersteund in het verbeteren van evaluaties. Samen met de praktijk is in dit project een handleiding ontwikkeld: 'Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals'. De handleiding bevat praktische tips en aanknopingspunten voor professionals voor het verbeteren van casuistiekbesprekingen, intervisie en evaluaties met gezinnen en ketenpartners.
Met de implementatie-impuls van ZonMw vergroten we van de toepasbaarheid van de handleiding. Samen met professionals ontwikkelen we komend jaar een online tool op basis van de handleiding. Deze tool stelt professionals in staat de handleiding flexibel te gebruiken en genereert op basis van een ingevulde QuickScan een verbeterplan op maat. Naast het ontwikkelen van de tool, ligt een belangrijke focus op het verder verspreiden en borgen van de handleiding en de toepassing hiervan in het dagelijks gebruik.

Producten

Titel: Animatie Bouwstenen van Evalueren
Auteur: Academische Werkplaats SAMEN - Gezin aan Zet
Titel: Quickscan Bouwstenen van Evalueren
Auteur: Academische Werkplaats SAMEN - Gezin aan Zet
Titel: Online tool Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals
Auteur: Academische Werkplaats SAMEN - Gezin aan Zet
Link: http://www.bouwstenenevalueren.nl

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De transformatie van de jeugdhulp vraagt om verandering in de werkwijze van professionals. Hierbij is effectief, efficiënt en frequent evalueren essentieel voor het bieden van kwalitatief hoogwaardige hulp aan gezinnen. Onder evalueren verstaan we het verzamelen, bespreken en interpreteren van informatie met als doel om hiervan te leren en de werkwijze te verbeteren. Hoewel professionals zich bewust zijn van het belang van evalueren, blijkt het goed vormgeven van evaluaties en deze structureel te laten plaatsvinden geen eenvoudige opgave. Daarom is in het actieonderzoek Gezin aan Zet in samenwerking met praktijkprofessionals, managers/coaches, beleidsmakers, onderwijsvertegenwoordigers, onderzoekers en gezinnen een handleiding ontwikkeld om evaluaties in lokale Jeugdteams structureel te verbeteren: de handleiding ‘Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals’. Hoewel betrokkenen uit praktijk en beleid zeer enthousiast zijn over de inhoud van de handleiding en de aansluiting in de praktijk, kan de toepasbaarheid van het (papieren) product beter. Dit implementatieproject richt zich op het ontwikkelen, borgen en verspreiden van een online tool in samenwerking met ambassadeurs vanuit praktijk en beleid. Afgelopen jaren heeft het actieonderzoek Gezin aan Zet zich gericht op het verbeteren van evaluaties in lokale Jeugd- en Gezinsteams in Holland Rijnland en Den Haag. Door samen met praktijkprofessionals, hun management, beleidsmakers en gezinnen in kaart te brengen waar verbeterpunten liggen als het gaat om effectief en efficiënt evalueren zijn er mooie opbrengsten op kleine schaal gerealiseerd. Betrokken professionals en managers/coaches geven aan dat de door Gezin aan Zet georganiseerde evaluatiemomenten hebben geresulteerd in een open houding ten opzichte van evalueren en een vergroot bewustzijn wat betreft de inhoud van de transformatiedoelen en de eigen werkwijze. Er is aandacht voor het belang van teamveiligheid tijdens evaluaties en teams zijn zelf aan de slag gegaan met het verbeteren van evaluaties. Op basis van alle verzamelde kennis is de handleiding ‘Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals’ ontwikkeld, een praktische handleiding gericht op het goed vormgeven van evaluaties in Jeugd- en Gezins teams. Er blijkt grote behoefte aan het vergroten van de toepasbaarheid van de handleiding. Met het ontwikkelen van een online tool worden professionals en organisaties verder gefaciliteerd in het beschikbaar stellen en toepassen van de handleiding. Een online tool stelt professionals in staat de handleiding flexibel te gebruiken, waar, wanneer en hoe vaak zij maar willen. In plaats van dat zij zelf op zoek moeten naar de betreffende verbeterbouwstenen, kan de online tool op basis van de ingevulde QuickScan een verbeterplan op maat genereren. Naast het ontwikkelen van de tool, ligt ook een belangrijke focus op het verder verspreiden en borgen van de handleiding. Het implementatieproject bestaat uit de volgende subdoelstellingen: 1. In samenwerking met de praktijk wordt een online tool ontwikkeld op basis van de papieren handleiding. 2. De tool is op regionaal niveau (Den Haag en Holland Rijnland) ingebed in de online leeromgeving waar jeugdhulpprofessionals al mee werken. 3. Professionals in de regio’s Holland Rijnland en Den Haag kennen en gebruiken de online tool in de dagelijkse praktijk met behulp van praktijkambassadeurs en de inzet van een projectgroep met vertegenwoordigers op verschillende niveaus. 4. De online tool is beschikbaar voor professionals van de toekomst (in samenwerking met de Haagse Hogeschool en de Hogeschool Leiden). 5. De online tool is landelijk beschikbaar via de AW-SAMEN, en landelijke kennisinstituten. Samen met betrokken ambassadeurs op beleid-, management-, en professional niveau worden professionals geïnspireerd en gestimuleerd om met de tool aan de slag te gaan en evaluatieprocessen te verbeteren. Tijdens vierjaarlijkse projectteambijeenkomsten, wordt met ambassadeurs op de verschillende niveaus (beleid, praktijk, onderwijs, onderzoek en gezinnen) de ontwikkeling en toepassing van de tool besproken. Op deze manier wordt de voortgang van evaluatie frequent gemonitord en geëvalueerd. Door middel van workshops en korte informatie via bestaande kanalen zoals nieuwsbrieven worden professionals gestimuleerd om met dit handzame product aan de slag te gaan om evaluaties in hun team te verbeteren.

Kenmerken

Projectnummer:
73700095003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L.A. Nooteboom
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center