Mobiele menu

Implementatie impuls Kindcheck bij de forensische klinieken

Projectomschrijving

Sinds 2013 is het uitvoeren van de Kindcheck verplicht voor alle professionals die zorgen hebben over hun volwassen patiënt of cliënt. Helaas blijkt in de praktijk dat het wettelijk verplicht stellen niet automatisch leidt tot uitvoering in de praktijk. Belangrijke redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld het ontbreken van een meldcode dan wel de randvoorwaarden waardoor de professionals om te kunnen werken met de Meldcode, zoals scholing en een aandachtsfunctionaris.
Tijdens de implementatie impuls zal de projectgroep een website maken voor professionals in de forensische sector met alle informatie en stappen die nodig zijn om te komen tot een werkbare meldcode in beleid en praktijk. Daarnaast zullen er basiseisen worden opgesteld door het veld, waarin staat beschreven welke randvoorwaarden er nodig zijn om te kunnen werken met de Kindcheck/de Meldcode in de praktijk. Als laatste zullen er faciliterende en belemmerende factoren van het werken met de Kindcheck in de praktijk worden opgehaald.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Dit voorstel beschrijft een implementatietraject met als doel het faciliteren van een succesvolle implementatie van de Kindcheck (Meldcode) binnen de forensische klinieken (TBS, forensische GGZ en reclassering), door:

1. Het ontwikkelen van een website (www. Kindcheck-forensischekliniek.nl) die in de informatiebehoefte van professionals werkzaam in forensische klinieken, tbs-klinieken en de reclassering aangaande de Kindcheck voorziet,

2. Het inventariseren of de basiseisen zoals eerder gesteld voor de GGZ werkbaar/haalbaar zijn voor de forensische klinieken, tbs-klinieken en de reclassering

3. Het aanpassen waar nodig van de basiseisen specifieke voor de forensische klinieken/ tbs-klinieken en de reclassering

4. Het inventariseren, ondersteunen en monitoren van de voortgang van de implementatie van de Kindcheck in beleid en praktijk bij forensische klinieken/ tbs-klinieken en de reclassering. Instellingen die de Kindcheck (nog) niet of onvoldoende hebben geïmplementeerd ondersteunen middels de website en persoonlijke begeleiding,

5. Het inventariseren van belemmeringen bij de praktische uitvoering van de Kindcheck, zowel in de eigen instelling/afdeling als de samenwerking met externe partijen zoals Veilig Thuis, het lokale veld, drang/dwang kader,

6. Het ontwikkelen van een zelf-evaluatietool voor de individuele professional werkzaam in forensische klinieken, om inzicht te krijgen in individuele belemmeringen en faciliterende factoren die een rol spelen bij de uitvoering van de Kindcheck in de dagelijkse praktijk. Ook zullen er interviews afgenomen worden binnen verschillende klinieken om deze faciliterende en belemmerende factoren in beeld te brengen.

Kenmerken

Projectnummer:
741500001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Diderich
Verantwoordelijke organisatie:
Sint Anna Zorggroep