Mobiele menu

Implementatie NPO NHG

Projectomschrijving

In dit project vertaalden het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) de ervaringen uit het Nationaal Programma Ouderenzorg naar de dagelijkse praktijk. NHG en V&VN werkten aan een samenhangend zorgaanbod dat beter is  afgestemd op individuele behoeften van ouderen.

Doel:

Het doel van dit project was om de zorg voor ouderen met complexe problemen te verbeteren door het creëren van een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Samenwerking tussen het regionale huisartsennetwerk, wijkverpleegkundigen, 2e en 3e lijns (para)medici en de hulpverleners uit de welzijnssector staat hierbij centraal.

Doelgroep:

Verpleegkundigen, praktijkondersteuners, huisartsen

Opbrengsten:

1.    Publicatie LESA Zorg voor kwetsbare ouderen: De LESA Zorg voor kwetsbare ouderen beoogt de verdeling van taken tussen en verantwoordelijkheden van huisarts (praktijkverpleegkundige/-ondersteuner) en wijkverpleegkundige vast te leggen en daardoor de samenwerking te optimaliseren.
2.    Publicatie boek Protocollaire Ouderenzorg: Het boek Protocollaire Ouderenzorg editie 2015 is de volledig vernieuwde opvolger van de NHG-PraktijkWijzer Ouderenzorg (uitgave 2010). Het boek en alle informatie op deze website biedt huisartspraktijken en wijkverpleegkundigen ondersteuning bij het opzetten van hoogwaardige ouderenzorg en bij het verbeteren van die zorg. In het boek komen de organisatie, het zorgproces en de samenwerking op verschillende niveaus aan de orde. De kenmerkende problematiek is in casuïstiek uitgewerkt met voorbeelden van zorgplannen, handige schema’s voor diagnostiek en interventies en de opties bij behandeling en verwijzing.
3.    Herziening teksten op ThuisArts.nl: De teksten op Thuisarts.nl die betrekking hebben op ouderen zijn herzien.
4.    E-learning (kwetsbare) ouderen voor huisartsen: Met het online nascholingsprogramma Ouderenzorg is de huisarts weer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van ouderenzorg. Het nascholingsprogramma is erop gericht om de zorg voor (kwetsbare) ouderen met complexe hulpvragen te coördineren en te verbeteren. Het is met behulp van dit project gratis beschikbaar voor alle NHG-leden.
5.    E-learning (kwetsbare) ouderen voor eerstelijnsverpleegkundigen: Deze e-learning module is ontwikkeld voor verpleegkundigen die de samenwerking willen verbeteren. De doelgroep van deze module is de HBO-verpleegkundige die werkt in de wijk of in de huisartspraktijk en is gratis beschikbaar met behulp van dit project.

Deze producten zijn via de beroepsverenigingen beschikbaar.

Meer informatie:

-    LESA BeterOud
-    NHG Dossier ouderenzorg
-    VenVN e-learning Ook interessant voor u:

-        Meer onderwijsproducten Ouderen

-        Themapagina Ouderen

-        Nieuwsbrief Ouderen

Producten

Titel: Thuisarts.nl
Auteur: Redactie: Roy Beijaert, Marjolein van Lennep, Lara te Hennepe en Natascha Huijser van Reenen, Hermien Vrieze
Link: https://www.thuisarts.nl/zoeken?s=ouderen
Titel: Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Zorg voor kwetsbare ouderen
Auteur: Verlee E, Van der Sande R, Abel R, Brandon S, De Groot J, Quist-Anholts GWL, Rijnbeek CM, Van Bruchem-Steen Redeker H, Wilbrink N, Wisselink H, De Bont M, Vriezen JA
Link: https://www.nhg.org/themas/publicaties/lesa-zorg-voor-kwetsbare-ouderen
Titel: Protocollaire Ouderenzorg
Auteur: S. van Maurik-Brandon, V.H. ten Dam, P.L.J. Dautzenberg
Link: https://www.nhg.org/winkel/producten/protocollaire-ouderenzorg
Titel: Programma Individuele Nascholing Ouderenzorg
Auteur: Mireille Ballieux, Michael Kijser
Link: https://www.nhg.org/winkel/producten/ouderenzorg-pin-188
Titel: Samenwerking rond KwetsbareOuderen (V&VN)
Auteur: Anjo Wijckmans, Germieke Quist, Lilian Sprong en Monique Jansen Schuling
Link: https://mgz.venvn.nl/Deskundigheid/E-learning-Kwetsbare-Ouderen

Verslagen


Eindverslag

Het doel van dit project is om de zorg voor ouderen met complexe problemen te verbeteren door een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Samenwerking in een netwerk rond de patiënt staat centraal.
Resultaten zijn: De Landelijke Samenwerkingsafspraak (LESA) Zorg voor kwetsbare ouderen voor de verdeling van taken en verantwoordelijkheden van huisartsen voorziening en de wijkverpleegkundige. Het boek Protocollaire Ouderenzorg biedt huisartspraktijken en wijkverpleegkundigen ondersteuning bij het opzetten van hoogwaardige ouderenzorg. De teksten op Thuisarts.nl die betrekking hebben op ouderen zijn herzien. E-learning (kwetsbare) ouderen voor huisartsen en voor eerstelijnsverpleegkundigen. Deze producten zijn via de NHG en V&VN beschikbaar. De e-learnings en LESA zijn gratis.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting Borging resultaten van het Nationaal Programma Ouderenzorg in de huisartsenvoorziening in samenwerking Zorgbelang/CSO, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Landelijke Adviesgroep Eerstelijns Geneeskunde voor Ouderen (Laego), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Verplegenden & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Vereniging Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso) en indien mogelijk vertegenwoordiging van Welzijnsorganisaties. Redenen De maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een geïntegreerde aanpak, waarin medische en langdurende zorg en ondersteuning, welzijn en wonen een continuüm vormen. Uitgaande van eigen regie en zelfmanagement van ouderen. Naar aanleiding daarvan is de behoefte ontstaan om op wetenschappelijke basis, met o.a. de resultaten van het NPO, materiaal voor zowel medewerkers in de huisartsenvoorziening als voor patiënten te herzien en uit te breiden. Teneinde de zorg in de praktijk en in de keten met de patiënten te verbeteren. Doel van dit project is het delen van kennis voor pro- actieve doelmatige persoonsgerichte ouderenzorg. 1. Er is behoefte aan wetenschappelijke onderbouwde herziening van het Standpunt op huisartsgeneeskundige zorg voor ouderen met aanbevelingen aan de huisarts(envoorziening) die bijdragen aan kwalitatief goede zorg voor ouderen. Herziening van het Standpunt krijgt vorm in samenwerking met patiënten en verschillende beroepsgroepen. Dat is voor (kwetsbare) ouderen en eventuele mantelzorgers van groot belang. Daarom werkt het NHG graag samen met Zorgbelang/CSO, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Landelijke Adviesgroep Eerstelijns Geneeskunde voor Ouderen (Laego), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Verplegenden & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Vereniging Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso). In dit project maken we teven de verbinding met de vanuit NPO geïnitieerde trajecten rond visieontwikkeling: 1. ‘Op weg naar een gedragen visie op toekomstbestendige zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen’ (Bebright ondersteunt dit traject) 2. ‘NPO Kennisbenutting’ (Een samenwerkingsverband van Vilans, CBO en Movisie ondersteunt dit traject). Vertaalslag naar de praktijk Dit Standpunt wijst de richting voor de ontwikkeling van de huisartsenzorg voor ouderen. In navolging van de Toekomstvisie is het streven de implementatie te realiseren in de periode tot 2022. Hiervoor wordt, een (gefaseerd) plan gemaakt, inclusief prioriteiten. Er is inmiddels de nodige ervaring opgedaan met het opsporen en behandelen van kwetsbare ouderen. Onderdeel van het implementatieplan zijn: 2. het moderniseren van de NHG-PraktijkWijzer Ouderenzorg: Protocollaire Ouderenzorg. Aansluitend in de serie Protocollaire COPD-zorg en Protocollaire CVRM. Deze boeken met digitale bijlagen ondersteunen bij het systematisch opzetten en uitvoeren van programmatische zorg in de praktijk. De boeken bieden: - Per onderdeel van de zorg een duidelijk stappenplan - Samenvatting van deeltaken in overzichtelijk stroomdiagrammen - Veel praktische hulpmiddelen, zoals checklists, vragenlijsten en voorbeeldbrieven - Uitgebreide informatie over de mogelijkheden voor registratie in het HIS 3. (Multidisciplinaire) Scholing over werken met individueel zorgplan IZP in de praktijk. 4. E-learning (kwetsbare) ouderen voor huisartsen en voor praktijkondersteuners. Digitale, interactieve individuele nascholingsprogramma’s (internetPIN), die zelfstandig, op een zelfgekozen tijdstip en in eigen tempo, gevolgd kunnen worden. De programma’s bieden actuele informatie, gebaseerd op het Standpunt en Protocollaire ouderenzorg en zijn geaccrediteerd. 5. Implementatie gedeelde besluitvorming en individueel zorgplan (izp) door voorlichting op thuisarts.nl: - over izp (wat is het, hoe werkt het, wat wordt er van patiënten verwacht) - communiceren met zorgverleners (tips & trics) voor Patiënten en mantelzorger 6. Zelfmanagement ondersteunen door Thuisarts.nl uit te breiden met op ouderen gerichte verbeteringen, bijvoorbeeld toevoegen: a. Keuzehulpen De keuzehulpen kunnen helpen bij het maken van een keuze tussen verschillende behandelmogelijkheden en onderzoeken. b. Zelftesten Zelftesten geven aan welk risico iemand heeft op een bepaalde aandoening. De commissie Ouderenzorg van de NFU (bestaande uit de trekkers van de 8 academische NPO-netwerken, voorzitter RGJ Westendorp, secretaris Melanie Schmidt) verleent van harte haar medewerking aan deze implementatie-activiteiten. Daarmee ontstaat rond dit project de trias beroepsgroep (NHG-LHV), academie (NFU) en ouderen (CSO-zorgbelang). Vanuit de Themagroepen wordt nauw samengewerkt. Meest relevant voor dit project zijn de themagroepen Vroegsignalering o.l.v. J. Gussekloo en Zorgplannen o.l.v. A. Wind. Zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau is betrokkenheid van de samenwerkingspartners van belang. Daartoe wordt een klankbordgroep ingesteld kunnen worden waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
319000011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B.N. Tolsma
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Huisartsen Genootschap