Mobiele menu

Implementatie resultaten SpaceBop doelmatigheidsonderzoek:(kosten)effectiviteit van botulinetoxine injecties in een gecombineerd behandeltraject van botulinetoxine injecties gevolgd door een periode intensieve functionele fysiotherapie

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

SPACE BOP studieresultaten en het bijbehorend implementatie traject:
Er is bij 65 ambulante basisschoolkinderen met spastische cerebrale parese (CP) onderzocht of de veelvuldig toegepaste botulinetoxine injecties (BoNT-A) in beenspieren van meerwaarde zijn in combinatie met een intensieve revalidatieperiode (bestaande uit fysiotherapie met eventueel gips en/of spalken).
Op groepsniveau bleek dat de revalidatieperiode met BoNT-A erbij klinisch gezien niet effectiever is dan een revalidatieperiode zonder injecties. Dit geldt voor een brede set behandeluitkomsten: grof motorisch functioneren, dagelijkse fysieke activiteit, spierkracht, kwaliteit van leven, pijn, spasticiteit, loopsnelheid en voor het behalen van individuele behandeldoelen. Dit terwijl behandeling met BoNT-A significant duurder is. De afgelopen periode is met artsen/therapeuten,
patiëntenvereniging en overige belanghebbenden besproken dat er geen meerwaarde is kunnen aantonen van belastende en dure injecties. Conclusie is dat er kritisch gekeken moet worden naar het gebruik van BoNT-A bij spastische CP.

Dit project is een vervolg op: Quality of life, gross motor function, and actual everyday physical activity level in children with spastic Cerebral Palsy: (cost)effectiveness of combined treatment with multilevel botulinum-toxin injections and intensive functional physiotherapy (Projectnr.: 170995003)
 

Samenvatting bij start

De SpaceBop studie, waar dit implementatieproject het vervolg op is, onderzocht bij kinderen met spastische cerebrale parese of botuline-toxine injecties (BoNT-A) van meerwaarde zijn in de combinatiebehandeling met een periode intensieve functionele FysioTherapie (iFT), met als primaire uitkomstmaten mobiliteit en kwaliteit van leven.
Aangetoond is dat op groepsniveau de combinatiebehandeling klinisch niet effectiever is dan alleen een periode intensieve fysiotherapie. Ook is gebleken dat de combinatiebehandeling significant duurder is dan alleen intensieve fysiotherapie.
Het is daarom van groot belang de resultaten te bespreken met experts die betrokken zijn bij de behandeling van deze kinderen en overeenstemming te bereiken over wat het onderzoek voor de praktijk betekent. Bij welke kinderen kunnen we beter wel en welke beter niet BoNT-A geven?
 

Meer informatie


In de media

Producten

Titel: Value of botulinum toxin injections preceding a comprehensive rehabilitation period for children with spastic cerebral palsy: a cost-effectiveness study
Auteur: Schasfoort, F, Dallmeijer, A, Pangalila, R, Catsman, C, Stam, H, Becher, J, Steyerberg, E, Polinder, S, Bussmann, J
Magazine: Journal of Rehabilitation Medicine
Titel: De meerwaarde van botulinetoxine in de behandeling van kinderen met CP
Auteur: FC Schasfoort, JBJ Bussmann, HJ Stam
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde
Link: https://revalidatiegeneeskunde.nl/
Titel: Pas op met botulinetoxine bij cerebrale parese
Auteur: Alice Broeksma
Magazine: Revalidatie Magazine
Link: http://archief.revalidatiemagazine.nl/rm-magazine-2015-nr-3-12-los.pdf
Titel: OP33 – 2365: Treatment with botulinum toxin of children with cerebral palsy has no added therapeutical value or cost-effectiveness when combined with intensive functional physiotherapy
Auteur: Catsman-Berrevoets, C.E., Bussmann, J.B.J., Pangalila, R.F., Becher, J.G., Polinder, S., Steyerberg, E., Stam, H.J., Schasfoort, F.C.
Magazine: European Journal of Pediatric Neurology
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090379815300349
Titel: Intramuscular botulinum toxin prior to comprehensive rehabilitation has no added value for improving motor impairments, gait kinematics and goal attainment in walking children with spastic cerebral palsy
Auteur: Schasfoort, F, Pangalila, R, Sneekes, E, Catsman, C, Becher, J, Horemans, H, Stam, H, Dallmeijer, A, Bussmann, J
Magazine: Journal of Rehabilitation Medicine
Titel: Botulinetoxine bij cerebrale parese: wees kritisch
Auteur: Tjitske Lingsma
Magazine: Mediator
Link: http://mediator.zonmw.nl/mediator-19-september-2016/
Titel: SPACE BOP studie website
Auteur: Fabienne Schasfoort
Link: https://survey.erasmusmc.nl/botox/
Titel: Kinderfysiotherapeutisch behandelprotocol na botulinetoxine behandeling ter verbetering van de mobiliteit bij kinderen met een spastische cerebrale parese Versie 1: 08-04-2010
Auteur: Annet Dallmeijer, Fabienne Schasfoort, Irma Viola, Eugene Rameckers, Jules Becher
Titel: GGG congres - 7 april 2016? Geneesmiddelen bij kinderen: kansen en afwegingen???´SPACE BOP´ studie? SPAstic cerebral palsy: Cost Effectiveness of ?BOtulinum toxin and Physiotherapy ?
Auteur: Schasfoort en Bussmann
Link: http://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/

Verslagen


Eindverslag

Graag stellen we u op de hoogte van de SpaceBop studie resultaten en bijbehorend implementatie traject. We hebben bij 65 basisschoolkinderen met spastische cerebrale parese (CP) onderzocht of de veelvuldig toegepaste botuline-toxine injecties (BoNT-A) in beenspieren van meerwaarde zijn in combinatie met een intensieve revalidatieperiode (bestaande uit fysiotherapie met eventueel gips en/of spalken).

Op groepsniveau bleek dat de revalidatieperiode met BoNT-A erbij klinisch gezien niet effectiever is dan een revalidatieperiode zonder injecties. Dit geldt voor een brede set behandeluitkomsten: grof motorisch functioneren, dagelijkse fysieke activiteit, spierkracht, kwaliteit van leven, pijn, spasticiteit, loopsnelheid, en ook voor behalen van individuele behandeldoelen. Dit terwijl behandeling met ook BoNT-A significant duurder is.

De afgelopen periode is met artsen/therapeuten, de patiëntenvereniging en overige belanghebbenden besproken dat we geen meerwaarde aan hebben kunnen tonen van deze belastende en dure injecties. Conclusie is dat we kritisch moeten zijn op het gebruik van BoNT-A bij CP.

Zie ook de webpagina van de SPACE BOP studie https://survey.erasmusmc.nl/botox/

en een artikel in Mediator
http://mediator.zonmw.nl/mediator-19-september-2016/botulinetoxine-bij-…

Samenvatting van de aanvraag

Het SpaceBop onderzoek (SPAstic CErebral palsy: (cost)effectiveness of BOtulinumtoxin and Physiotherapy) is de eerste studie waarbij specifiek is gekeken naar de meerwaarde van botuline toxine injecties (BoNT-A) in de veel gegeven combinatie behandeling van BoNT-A met aansluitend een periode intensieve functionele FysioTherapie (iFT). De primaire uitkomstmaten in dit onderzoek waren op het gebied van mobiliteit, te weten het grof motorisch functioneren en het niveau van dagelijkse fysieke activiteit, alsook de kwaliteit van leven. Het SpaceBop onderzoek heeft aangetoond dat op groepsniveau en op deze uitkomstmaten de behandeling met BoNT-A injecties in combinatie met iFT klinisch niet effectiever is dan alleen een periode intensieve fysiotherapie, bij kinderen met spastische cerebrale parese in de basisschoolleeftijd. Uit de economische evaluatie is daarnaast gebleken dat de combinatie behandeling significant duurder is dan alleen een periode intensieve fysiotherapie. De resultaten van het SpaceBop onderzoek zijn belangwekkend, en het verspreiden, bediscussieren en implementeren van de verkregen inzichten moet leiden tot het deels aanpassen van medisch handelen dat tot dusver gangbaar is. Om die reden zien wij een VIMP aanvraag als cruciaal. Het project heeft een duur van 10 maanden, en bestaat uit 3 hoofdonderdelen/-fasen: een nationale consensus meeting / Invitational Conference, een (nationale) stakeholdermeeting, en een implementatiefase. Het doel van het project van deze aanvraag is om met de medisch specialisten (en ook fysiotherapeuten) tot consensus te komen over de interpretatie en betekenis van deze resultaten voor de klinische praktijk. Een belangrijke stap daarbij is het binnen de projectperiode schrijven van een consensus paper en deze ter publicatie aangeboden te hebben. De discussie zal vooral moeten gaan over wijziging van de indicatiestelling voor BoNT-A behandeling om behandeldoelen op het vlak van mobiliteit, te weten grof motorisch functioneren en dagelijkse fysieke activiteiten, maar ook kwaliteit van leven te behalen. In het proces van het komen tot consensus en het formuleren van voorstellen voor richtlijn herziening(en) zullen ook de SpaceBop uitkomsten op andere domeinen van functioneren worden meegenomen. De primaire doelgroep voor het bereiken van consensus wordt gevormd door medisch specialisten (neurologen, revalidatie-artsen). De medisch specialisten sturen een multidisciplinair behandelteam aan en zijn eindverantwoordelijk voor het medisch handelen. Maar daarnaast zijn belangrijke doelgroepen (kinder)fysiotherapeuten, patiënten en ouders, zorgverzekeraars en ook de farmaceutische industrie. Het project dat we willen indienen bestaat, zoals aangegeven, uit 3 delen. Op de eerste plaats willen we een Nederlandse consensus meeting of ‘invitational conference’ organiseren waarbij voortrekkers/bepalende personen op het gebied van onderzoek en behandeling (vnl. revalidatieartsen en neurologen) van kinderen met CP uitgenodigd zullen worden. Het doel van die conferentie is om consensus te bereiken over wat de resultaten (uitkomstmaten op alle functionele niveaus) van de SpaceBop studie in samenhang met overige studies betekenen voor het werkveld. Als tweede stap wordt een nationale stakeholder meeting georganiseerd. De groep stakeholders bestaat wederom uit wetenschappers en clinici, maar daarnaast ook uit fysiotherapeuten, kinderen met CP en hun ouders, vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging, zorgverzekeraars en industrie. Centraal doel van deze meeting is niet consensusvorming, maar het bepalen van op welke wijze – en uitgaande van de resultaten van de eerdere consensus meting – de nationale behandelrichtlijn en aanbevelingen moet worden aangepast. Ook zal tijdens deze meeting worden besproken hoe de resultaten het meest efficiënt verspreid en geïmplementeerd kunnen worden. Het implementeren van de adviezen en aanbevelingen uit deze consensus conferentie is het derde deel van de VIMP aanvraag. Andere stappen worden - zoals beschreven - deels geconcretiseerd tijdens de stakeholder meeting. De implementatieactiviteiten zullen onder andere bestaan uit: nieuw patiënteninformatie materiaal, (indien mogelijk) addendum van CBO-richtlijn, kennisverspreiding via wetenschappelijk consensus artikelen netwerken en organisaties als CP-net, patiëntenvereniging (BOSK), en verenigingen van kinderrevalidatieartsen en -fysiotherapeuten. Tot slot zal een start worden gemaakt met kennisverspreiding internationaal. Dit betreft het presenteren, bespreken en bediscussiëren van fase 1, 2 en 3 (de Nederlandse situatie) tijdens een te organiseren mini-symposium of meeting op een Europees congres. Doel van die meeting is dus niet consensus, maar – zoals gezegd – het verspreiden van kennis over de Nederlandse situatie en het opstarten van Europese discussie en Europees traject van verandering.

Kenmerken

Projectnummer:
1709950031
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. F.C. Schasfoort
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC