Mobiele menu

Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in onderwijs en bijscholing

Projectomschrijving

Actuele kennis over dementie in onderwijs en bijscholing

De laatste jaren zijn verschillende richtlijnen voor verzorgenden ontwikkeld op het gebied van dementiezorg. Verzorgenden niveau 2-4 krijgen deze kennis in hun opleidingen nog niet standaard aangeboden. Zij krijgen echter wel regelmatig te maken met cliënten met dementie en dat neemt de komende jaren alleen maar toe.

Doel
De betrokken partijen ontwikkelen zes lespakketten over dementiezorg. De pakketten bestaan bijvoorbeeld uit theorie, praktische training, filmmateriaal en handige instrumenten. Het gratis lesmateriaal is bruikbaar voor ROC’s en tijdens bij- en nascholing.

Werkwijze
Een werkgroep gaat de lespakketten ontwikkelen op basis van kennis die er al is. Met behulp van de kwalificatieprofielen van Calibris stellen zij vast welke beroepscompetenties nodig zijn. Na een proefinvoering evalueren zij de bruikbaarheid van het materiaal en de verandering in het competentieniveau van de studenten en deelnemers die de lessen en cursus volgen.

Doelgroep
Studenten en verzorgenden niveau 2-4.

Verslagen


Eindverslag

De doelstelling bestond uit het samenstellen van lespakketten op basis van actuele kennis op het gebied van dementiezorg voor MBO-Zorg en welzijn (niveau 1 -4)en bijscholing . Deze lespakketten implementeren na een pilot in beide deelnemende ROC’s, bij zorgorganisatie De Zellingen en via het Van Kleef Instituut en Calibris .De projectorganisatie bestond uit een stuurgroep en een werkgroep. Er werd kennis uit onderzoeken toepasbaar gemaakt voor het onderwijs aan de verschillende MBO-doelgroepen. De belangrijkste conclusies zijn: 1) Samenwerking ter verbetering van de inhoud is een vorm van deskundigheidsbevordering: Kennis over dementiezorg uitwisselen tussen onderwijs, praktijk en kenniscentrum leveren inspiratie , ideeën en nieuwe inzichten op waardoor alle betrokkenen deskundiger worden op het onderwerp. 2) Een goede implementatiestrategie is om de les eerst aan het docententeam te geven, dat het vervolgens aan studenten gaat geven. 3) Vroegsignalering van dementie is als thema toegevoegd aan het ROC zorgonderwijs. 4) De samenwerking tussen onderwijs, praktijk en kenniscentrum die tot stand is gekomen door dit project wordt in een structurele vorm voortgezet omdat het een goede methodiek is voor kennisdeling.

Samenvatting van de aanvraag

Dit project betreft: - de ontwikkeling van lespakketen met actuele kennis over de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers voor ROC' s en bijscholing. - de implementatie van deze lespakketten in de ROC's van GENERO, het geriatrisch netwerk Rotterdam - de organisatie van bijscholing met deze lespakketten in de regio - landelijke verspreiding van de lespakketten in de ROC's met behulp van Calibris. Het betreft een samenwerkingsproject van het kenniscentrum Kennis van Zorg van de Hogeschool Rotterdam met de ROC's Albeda en Zadkine, de zorginstelling Stichting Zorgbeheer De Zellingen, kenniscentrum het Van Kleef Instituut en kenniscentrum Calibris. Het project is ingebed in GENERO, geriatrisch netwerk Rotterdam en positief beoordeeld door het ouderen en mantelzorgersforum van GENERO. De kennis is gebaseerd op kennis uit de Zorg voor Beter projecten (aangepast voor mensen met dementie), het Landelijk Dementie Programma (LDP), recent ontwikkelde richtlijnen voor verzorgenden, de Academische Werkplaats Dementie en recent onderzoek van de Kenniskring Transities in Zorg van de Hogeschool Rotterdam. Werkgroepen van docenten, medewerkers kenniscentrum van de Hogeschool, en praktijkwerkers van De Zellingen gaan na wat de beroepscompetenties op het gebied van dementiezorg moeten zijn voor zorghulpen, helpende zorg en welzijn (niveau 2), verzorgende niveau 3 en verpleegkundige niveau 4 en ontwikkelen een passend lespakket, dat bestaat uit theoretische achtergrondinformatie, praktische training, opdrachten, casuistiek, filmmateriaal, handige tools als checklist en geplastificeerde kaarten met korte informatie. De thema's die uitgewerkt worden sluiten aan bij het kwaliteitskader verantwoorde zorg en de knelpunten in de zorg die naar voren kwamen uit het LDP. De thema's zijn: vroegsignalering, belevingsgerichte zorg (aansluiten bij wensen, behoeften, mogelijkheden en gewoontes van mensen met dementie en mantelzorgers), eten en drinken, activiteiten voor mensen met dementie, omgaan met gedragsproblemen en omgaan met familieleden. Een klanbordgroep van ouderen, mantelzorgers en praktijkwerkers beoordeelt de producten en geeft aanwijzingen voor verbetering. Vervolgens vindt een proefimplementatie plaats in de beide ROC's en in een bijscholingsaanbod georganiseerd door het Van Kleef Instituut. De implementatie wordt begeleid met evaluatie-onderzoek naar bruikbaarheid van het materiaal en naar verandering in het competentieniveau van de studenten/deelnemers na het volgen de lessen/cursus. De producten worden geimplementeerd in de ROC's in de regio met behulp van Genero, en landelijk met behulp van Calibris. Het Van Kleef Instituut organiseert regionale bijscholing en neemt die op in haar werkplan. De eindproducten komen beschikbaar op de website van Zorg voor Beter. Alle deelnemende partijen zullen op hun websites hiernaar verwijzen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
316000009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J. de Lange
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam