Mobiele menu

Implementatie van de resultaten van Zwangerschap en Geboorte Consortium Overijssel

Projectomschrijving

Het verspreidings- en implementatieplan (VIMP) focust zich op 3 thema's: -Betrouwbare registratie van zwangerschap en geboortegegevens In de afgelopen periode heeft het consortium Zwangerschap en Geboorte Overijssel (ZeGO) veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van onjuistheden of onvolledigheden in de registratie van zwangerschaps- en geboortegegevens. De VIMP wordt ingezet om ons stappenplan voor verbetering van de registratie nader uit te werken en te delen met andere consortia. -Doorontwikkeling moederraad De VIMP wordt gebruikt om de huidige Moederraad door te ontwikkelen en een Moederraad op te zetten bij in ieder geval 1 ander VSV. -Verwachtingenmanagement bij zwangeren en partners Uit onderzoek van het Consortium Zego blijkt dat een beter voorbereide zwangere ten aanzien van de overdracht in de geboortezorg een tevredener cliënt oplevert. Onderzocht wordt hoe verloskundigen ondersteund kunnen worden bij het managen van verwachtingen.

Producten

Titel: Inleidende presentatie registratiegegevens interpreteren
Auteur: Rosalinde Snijders
Titel: Kaders voor opzet Moederraad VSV Twente
Auteur: VSV Twente
Titel: Leerervaringen van Stichting Ouderplatform Nona
Auteur: Marlie Cerneus iom Stichting Ouderplatform Nona
Titel: Managing childbirth expectations What to expect when you are expecting?
Auteur: K.J. Veltjen
Titel: Presentatie registratiegegevens Noord-Nederland
Auteur: Rosalinde Snijders
Titel: Presentatie registratiegegevens Overijssel
Auteur: Rosalinde Snijders
Titel: Handleiding gegevens exporteren Perined
Auteur: Rosalinde Snijders

Verslagen


Eindverslag

In de VIMP is gewerkt aan de volgende onderdelen:
-Door middel van workshops zijn zorgverleners binnen het VSV in staat gesteld om registratiegegevens uit de lokale praktijk te analyseren en interpreteren.
-doorontwikkeling van de Moederraad in Zwolle naar de Stichting Ouderplatform Nona en de start van de opzet van een Moederraad in het VSV Twente.
-het inzichtelijk maken op welke manier verwachtingenmanagement verbeterd kan worden in de verloskundigenpraktijk, zodat zwangeren beter in staat zijn om bewustere keuzes te maken ten aanzien van de zorg die ze willen ontvangen.

Samenvatting van de aanvraag

Onderstaand hebben we de doelen die wij met de VIMP willen bereiken kort samengevat. In de bijlage wordt nader beschreven welk partijen betrokken zijn, waar en wanneer we aan de slag gaan. Speerpunt 1. Betrouwbare registratie van zwangerschap en geboortegegevens In de afgelopen periode heeft het consortium Zwangerschap en Geboorte Overijssel (ZeGO) veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van onjuistheden of onvolledigheden in de registratie van zwangerschaps- en geboortegegevens. Op basis van de bevindingen is een stappenplan opgesteld dat bestaat uit drie onderdelen: a) in kaart brengen van knelpunten in de gegevensregistratie in bronsystemen, b) in kaart brengen van knelpunten bij overdracht van gegevens naar de landelijke database, c) aanpassing van de registratie in het bronsysteem en/of de overdracht van gegevens. We willen de VIMP graag inzetten om ons stappenplan voor verbetering van de registratie nader uit te werken en te delen met andere consortia. Hiervoor werken we samen met de ontwikkelaar van Perined Insight en ontwikkelaars van bronsystemen. Het streven is dat zorgverleners op termijn zelf een snelle check kunnen doen op de validiteit en de volledigheid van informatie die van belang is voor zinvolle evaluatie van de kwaliteit van de zorg. Speerpunt 2. Doorontwikkeling moederraad Binnen het consortium Zwangerschap en Geboorte Overijssel e.o. (ZEGO) is gestart met het opzetten van een Moederraad in de regio Zwolle. De VIMP wordt gebruikt om: a) de huidige Moederraad door te ontwikkelen, b) Moederraden op te zetten voor de overige VSV’s van het consortium ZEGO, c) Uitwisselen van kennis met betrekking tot het opzetten van een moederraad op te stellen die gedeeld worden met andere consortia. Speerpunt 3. Verwachtingenmanagement bij zwangeren en partners De voorlopige resultaten van het promotieonderzoek ‘Analyse van de coördinatie van zorg rondom de zwangerschap’ laten o.a. zien dat verwachtingenmanagement rondom de overdrachten in de geboortezorg één van de factoren is die de mate van cliënttevredenheid beïnvloedt. De VIMP wordt gebruikt om: a) te onderzoeken hoe verloskundigen ondersteund kunnen worden bij het managen van verwachtingen bij de cliënt, b) een ondersteuningsinstrument voor verloskundigen te ontwikkelen om het verwachtingenmanagement vorm te geven, c) een e-learning te ontwikkeling voor de implementatie van het instrument.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
2090100071
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M. Cerneus
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Twente