Mobiele menu

Implementatie van diepe hersenstimulatie in de psychiatrie, wat kunnen we leren van de neurologie?

Hoewel diepe hersenstimulatie (deep brain stimulation, DBS) een effectieve behandeling is voor de psychiatrische aandoening ‘dwangstoornis’, wordt het slechts zelden toegepast. Met dit project hopen we de toepassing van DBS voor dwangstoornis te bevorderen. Bredere toepassing van DBS in de psychiatrie zou meer patiënten die onvoldoende reageren op medicatie en psychotherapie kunnen ondersteunen bij hun herstel. Vanuit de interdisciplinaire werkgroep DBS in de psychiatrie gaan we met alle betrokken partijen en een implementatieadviseur een implementatiestrategie ontwikkelen en uitvoeren. 

Doel

Het overkoepelende doel is het bevorderen van de kwaliteit van leven van patiënten met een therapieresistente dwangstoornis. Dit willen we bereiken via de volgende stappen: 

  1. Voor alle patiënten met een dwangstoornis die voldoen aan de criteria (uit de richtlijn) wordt door het behandelteam DBS overwogen als behandeling, ongeacht diversiteitsaspecten; 
  2. Besluitvorming over de passende behandeling van therapieresistente dwangstoornis wordt gezamenlijk met de patiënt gedaan;
  3. Indien passend wordt DBS voor deze patiënten ook daadwerkelijk toegepast.

Aanpak

Het project zal geleid worden door de Interdisciplinaire Werkgroep DBS in de Psychiatrie waarin psychiaters, neurochirurgen, psychologen en verpleegkundig specialisten samenwerken om DBS in de psychiatrie te bevorderen. In samenwerking met alle netwerkpartners inclusief ervaringsdeskundigen en implementatieadviseur BeBright zal een implementatiestrategie ontwikkeld, geoptimaliseerd en uitgevoerd worden. Daartoe worden bestaande implementatie initiatieven opgehaald en gebundeld, waarna deze wetenschappelijk geanalyseerd worden. Op basis van de analyse zullen aanvullende implementatie initiatieven geformuleerd worden, die vervolgens getest en toegepast zullen worden.

Samenwerkingspartners

De projectgroep is sterk multidisciplinair met vertegenwoordiging van ervaringsdeskundigen met OCS, ervaringsdeskundigen met DBS voor OCS, ervaringsdeskundigen met DBS voor Parkinson, ervaringsdeskundige psychiater met OCS, psychiaters, neurochirurgen, neurologen, implementatiedeskundigen, documentairemaakster en persadviseur. Er wordt voortgebouwd op bestaande netwerken zoals de Nationale Werkgroep DBS in de Psychiatrie en het Platform DBS van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Zowel de ADF-stichting als de parkinson(isme) vereniging zijn betrokken en steunen het project. Implementatie en kennisdelingsinitiatieven als OCD-NET, OCD-café, De Jonge Psychiater zijn vertegenwoordigd in de projectgroep.

Verwachte resultaten

Aan het eind van het project verwachten we een implementatiestrategie te hebben ontwikkeld in afstemming met alle netwerkpartners die leidt tot meer toepassing van DBS voor (een meer diverse populatie) patiënten met OCS. Meer toepassing van DBS voor OCS verbetert de kwaliteit van leven, het functioneren en herstel van patiënten met therapieresistente OCS. Ook maatschappelijk en voor naasten heeft dit een positief effect, DBS is tevens kosteneffectief. Aandacht voor diversiteitsaspecten verkleint gezondheidsverschillen.

Meer informatie

Kenmerken

Projectnummer:
10960102310031
Looptijd: 24%
Looptijd: 24 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
dr. R.J.T. Mocking MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc