Mobiele menu

Implementatie van een 'acuut hospice bed': Op weg naar gepaste zorg in de laatste levensfase

In de laatste 3 maanden voor overlijden komen veel oncologische patiënten regelmatig op de spoedeisende hulp. Vaak spelen nieuw of acuut ontstane symptomen een rol. Soms voelt familie zich niet goed voorbereid om thuis om te gaan met toenemende pijn of benauwdheid. In veel gevallen is er ook extra zorg nodig. Deze patiënten hebben behoefte aan zorg in een hospice of terminale thuiszorg,  zorg die nu echter niet direct te organiseren is. Dit leidt tot ongewenste opnames in het ziekenhuis in de laatste levensfase. 

Doel

Het doel van dit onderzoek is te komen tot passende zorg in de palliatief-terminale fase voor oncologische patiënten door de realisatie van een acuut hospicebed. Om dit financieel mogelijk te maken wordt er in samenwerking met de zorgverzekeraar geëxperimenteerd met een alternatieve vorm van bekostiging.

Aanpak/werkwijze

Binnen de bestaande samenwerking tussen het Amsterdam UMC en hospice Kuria, welke beide zijn ingebed in het regionale samenwerkingsverband Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen, stellen we een zorgpad op: de betrokken arts van Amsterdam UMC stelt de indicatie voor een acute opname in hospice Kuria en voert overleg met de achterwacht van hospice Kuria. Na overplaatsing naar en opname in hospice Kuria kijkt men, indien er geen overlijden verwacht wordt, op heel korte termijn en aansluitend op de wensen van de patiënt en/of zijn naaste eventueel naar palliatief terminale zorg thuis of in de eigen regio. Ervaringen binnen het experiment gaan we cyclisch evalueren en delen onder patiënten, naasten en betrokken zorgverleners als ook de zorgverzekeraar (Zilveren Kruis) en betrokken thuiszorginstelling (Cordaan). 

Samenwerkingspartners

Het project is een samenwerking tussen Amsterdam UMC, hospice Kuria, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en thuiszorginstelling Cordaan. Overige stakeholders (bijvoorbeeld huisartsen) in de regio Amsterdam-Diemen betrekken we via een klankbordgroep. Hierdoor kan bij succes van het experiment gemakkelijk worden opgeschaald.

Verwachte resultaten

We verwachten minimaal 75% van het aantal patiënten wat in aanmerking komt voor een acuut hospicebed acuut over te plaatsen vanuit Amsterdam UMC naar hospice Kuria gedurende dit project. Er komt een implementatiedraaiboek en zorgpad beschikbaar voor de rest van de regio. Met de zorgverzekeraar kijken we naar verduurzaming van de bekostiging. De realisatie van een acuut hospicebed draagt bij aan meer passende zorg in de laatste levensfase en sluit daarmee aan bij verbetering van de transmurale palliatieve zorg. Daarnaast kan een acuut hospicebed in meer keurmerk hospices in de regio worden gerealiseerd en kan er opgeschaald worden naar niet-oncologische aandoeningen.

Programma Palliantie

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, aansluitend op hun wensen en behoeften. We stimuleren verbetering in de palliatieve zorg door samen met partijen uit beleid, onderzoek, praktijk en het onderwijs te investeren in kennisontwikkeling, verdere professionalisering van de palliatieve zorg, passende zorg en kennisbenutting van ontwikkelde resultaten.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012330003
Looptijd: 0%
Looptijd: 0 %
2024
2026
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. C. van Zuylen MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc