Mobiele menu

Implementatie van Medicatiebeoordeling volgens de Opti-Med methode via het Farmacotherapeutisch Overleg

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Veel ouderen komen in aanmerking voor een medicatiebeoordeling. Dit vergt een aanzienlijke tijdsinvestering van huisartsen en apothekers. De Opti-Med 2 werkwijze beoogde de belangrijkste obstakels rond de uitvoering van grote aantallen medicatiebeoordelingen te verminderen.

Dit werd bewerkstelligd door de inzet van een patiëntenvragenlijst om inzicht te krijgen in de medicatieproblemen vanuit het patiëntperspectief en een assistent voor de uitvoer van administratie. Een expertteam bestaande uit een huisarts en een apotheker bracht de medicatieproblemen in kaart en stelde een behandelplan op. De eigen huisarts besprak het behandelplan met de patiënt.

Resultaten

Uit gesprekken met de huisartsen en apothekers van de zeven deelnemende groepen bleek dat met de nieuwe werkwijze meer medicatiebeoordelingen konden worden gemaakt dan voorheen. Aangegeven werd hier in de toekomst mee verder te gaan. De patiëntenvragenlijst verving soms het gesprek, maar werd ook gebruikt om het gesprek doelgerichter te voeren. Zorgverleners en patiënten waren tevreden over de patiëntenvragenlijst.
 

Samenvatting bij start

Apothekers en artsen kunnen samen mogelijke risico’s van het gebruik van veel verschillende medicijnen verminderen. Een manier daarvoor is het uitvoeren van medicatiebeoordelingen, met inbreng van de patiënt. Het efficiënt uitvoeren van grote aantallen medicatiebeoordelingen van een goede kwaliteit kan lastig zijn in de praktijk.

Met dit EMRePhEx-project (Efficient Medication Reviewing in Pharmaceutical therapeutic audit meetings by Experts) wordt de Opti-Med werkwijze gebruikt om het voor de huisartsen en apothekers makkelijker te maken medicatiebeoordelingen uit te voeren. Hierbij voert een vast koppel van een huisarts en apotheker onderdelen van de medicatiebeoordeling met toestemming van de patiënt ook uit voor andere huisartsen en apothekers. Huisartsen en apothekers die in dit project gaan deelnemen werken al samen met elkaar in het farmacotherapie-overleg.
In dit project wordt samengewerkt met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik.
 

Meer informatie

Dit project is een vervolg van: The effectiveness of optimizing pharmacological treatment in patients with geriatric problems in general practice (projectnr. 113102003)

Verslagen


Eindverslag

Veel ouderen komen in aanmerking voor een medicatiebeoordeling. Dit vergt een aanzienlijke tijdsinvestering van huisartsen en apothekers. De Opti-Med 2 werkwijze beoogde de belangrijkste obstakels rond de uitvoering van grote aantallen medicatiebeoordelingen te verminderen. Dit werd bewerkstelligd door de inzet van een patiëntenvragenlijst om inzicht te krijgen in de medicatieproblemen vanuit het patiëntperspectief en een assistent voor de uitvoer van administratie. Een expertteam bestaande uit een huisarts en een apotheker bracht de medicatieproblemen in kaart en stelde een behandelplan op. De eigen huisarts besprak het behandelplan met de patiënt. Uit gesprekken met de huisartsen en apothekers van de 7 deelnemende groepen bleek dat met de nieuwe werkwijze meer medicatiebeoordelingen konden worden gemaakt dan voorheen. Aangegeven werd hier in de toekomst mee verder te gaan. De patiëntenvragenlijst verving soms het gesprek, maar werd ook gebruikt om het gesprek doelgerichter te voeren. Zorgverleners en patiënten waren tevreden over de patiëntenvragenlijst.

Samenvatting van de aanvraag

Door hun omvangrijke geneesmiddelgebruik komen veel ouderen in de eerstelijn in aanmerking voor een medicatiebeoordeling (MBO). De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet per 1 juli 2015 toe op de naleving van de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen. Hierbij ligt de nadruk op het maken van een voldoende aantal MBOs van een goede kwaliteit. Jaarlijks vergt dit een aanzienlijke tijdsinvestering van huisartsen en apothekers. Dit project beoogt de belangrijkste obstakels rond de uitvoering van grote aantallen MBOs in de dagelijkse praktijk uit de weg te ruimen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de in het Opti-Med onderzoek (ZonMw 113102003) ontwikkelde werkwijze die door IVM is vastgelegd in een MBO werkboek (beschikbaar via de website van IVM). Voor toepassing in de dagelijkse praktijk wordt in dit VIMP project de werkwijze uitgewerkt tot een FTO MBO draaiboek dat een uitleg van de Opti-Med werkwijze bevat alsmede een scholing in de vorm van powerpointpresentaties en casussen. Hoofdpunten: 1. het gezamenlijk uitvoeren van een MBO door apothekers en huisartsen is geborgd doordat er vanuit de bestaande samenwerking binnen het FTO wordt gewerkt. In 8 FTO groepen wordt in 3 FTO-MBO-sessies geleerd de Opti-Med werkwijze in de praktijk toe te passen. 2. Apothekers en huisartsen besteden minder tijd aan een MBO omdat de verzameling van gegevens over de medicatie, ziektes en lab- en meetwaarden, en voorbereidingen zoals het gesprek met de patiënt, door medewerkers uit de huisartsenpraktijk en apotheek worden uitgevoerd. Dit project omvat verschillende strategieën die bijdragen aan de brede implementatie van de Opti-Med werkwijze voor het uitvoeren van MBOs. De implementatie (en evaluatie) van een FTO draaiboek is één van deze strategieën. Andere strategieën zijn gericht op het delen van kennis via de vakbladen van huisartsen en apothekers. Het FTO MBO draaiboek van de Opti-Med werkwijze wordt via IVM gratis beschikbaar gesteld aan alle FTO groepen in Nederland.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
1131020031
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S.H. Chau
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc