Mobiele menu

Implementatie van spoed-GGZ binnen de huisartsenpost ter voorkoming van verward gedrag

Projectomschrijving

Er is onvoldoende ggz-spoedzorg beschikbaar voor personen met verward gedrag die zich met een niet-acute zorgvraag melden op de huisartsenpost. Een POH-ggz (met BIG-registratie) binnen de huisartsenpost kan deze personen vooraan in de keten al adequate ggz-ondersteuning bieden. Dit draagt bij aan patiëntvriendelijke hulp, minder handelingsverlegenheid door verbreden van kennis, vloeiende ketenzorg en het voorkomen van verergering van verward gedrag.

Doel

Dit project implementeert en evalueert de inzet van POH’s-ggz op 5 huisartsenposten.

Werkwijze

De POH-ggz wordt in het weekend ingeschakeld bij patiënten die met spoed, maar niet acuut psychosociale zorg nodig hebben. Naast het bieden van goede zorg vroeg in de keten geeft dit ook meer inzicht in personen met verward gedrag in de eerste lijn.

Samenwerking

Het project is een samenwerking van:

  • POH InPractica
  • Stichting Spoedpost Zuid Kennemerland
  • Gemeenten Haarlem en Velsen
  • Academische werkplaats ‘Sterker op eigen benen’ van het Radboudumc

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Meer informatie

Producten

Titel: Inpractica: POH GGZ SPOED in de huisartsenpost
Auteur: Inge Kramer & Jantinus Veenstra
Link: http://www.inpractica.nl
Titel: Poh-ggz-spoed
Auteur: Frank van Wijk
Link: https://www.de-eerstelijns.nl/2020/09/poh-ggz-spoed/
Titel: Infographic POH GGZ Spoed - deel 2
Auteur: Monique Koks-Leensen, Inge Kramer & Jantinus Veenstra
Titel: Bij angst, verwarring en paniek hoeft niemand op zorg te wachten
Auteur: Inge Kramer en Jantinus Veenstra
Titel: Standaardwerkwijze POH GGZ Spoed op de Huisartsenpost
Auteur: Monique Koks-Leensen, Inge Kramer & Jantinus Veenstra
Titel: Infographic POH GGZ Spoed
Auteur: Monique Koks-Leensen, Inge Kramer, Jantinus Veenstra & Jacomijn Graat
Titel: Handreiking samenwerking HAP en Acute GGZ
Auteur: Ineen
Titel: Infographic POH GGZ Spoed
Auteur: Monique Koks-Leensen, Inge Kramer, Jantinus Veenstra & Corline de Groot
Titel: Instructiekaart POH GGZ Spoed op de huisartsenpost
Auteur: Monique Koks-Leensen
Titel: Infographic POH GGZ Spoed
Auteur: Monique Koks-Leensen, Inge Kramer & Jantinus Veenstra
Titel: Stroomschema inzet POH GGZ Spoed op de HAP
Auteur: Monique Koks-Leensen, Inge Kramer, Jantinus Veenstra
Titel: Uniek: POH-GGZ-Spoed
Auteur: Gerben Stolk
Link: https://www.de-eerstelijns.nl/2019/05/uniek-poh-ggz-spoed/
Titel: Mental healthcare for adults with mild ID?Urgent care within out-of-hours GP services
Auteur: Monique Koks-Leensen, Inge Kramer, Jantinus Veenstra & Geraline Leusink
Titel: Mental healthcare for adults with ID: Urgent care within out-of-hours GP services
Auteur: Monique Koks-Leensen, Inge Kramer, Jantinus Veenstra & Geraline Leusink
Titel: Inzet POH GGZ Spoed op de huisartsenpost: Onderzoeksresultaten pilotstudie De Limes
Auteur: Monique Koks-Leensen, Inge Kramer & Jantinus Veenstra
Titel: Inzet POH GGZ Spoed op de huisartsenpost: Onderzoeksresultaten pilotstudie De Limes
Auteur: Monique Koks-Leensen, Inge Kramer, Jantinus Veenstra & Corline de Groot
Titel: Implementation of urgent mental health care within out-of-hours GP services
Auteur: Monique Koks-Leensen, Inge Kramer, Jantinus Veenstra & Geraline Leusink
Titel: Tussenevaluatie HAP Rijnmond
Auteur: Monique Koks-Leensen
Titel: Inzet POH GGZ Spoed op de huisartsenpost: Onderzoeksresultaten pilotstudie
Auteur: Monique Koks-Leensen, Inge Kramer & Jantinus Veenstra

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Adequate melding, snelle beoordeling en goede toeleiding naar de juiste hulp (bouwstenen 4, 5 en 6) zijn van groot belang om een persoon met verward gedrag zo snel mogelijk de ondersteuning te bieden die nodig is. Jaarlijks vinden er in dit kader 150.000 tot 170.000 beoordelingen door de crisisdienst plaats, waarvan er 40% doorverwezen wordt door de huisarts of huisartsenpost. De huisartsenpost (HAP) is bedoeld voor acute, niet-levensbedreigende zorgvragen die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag van de eigen huisarts van de patiënt en wordt geboden in de avond-, nacht- en weekend (ANW) uren. Waar de eigen huisartsenpraktijk vaak GGZ expertise in huis heeft in de vorm van POH GGZ ontbreekt deze deskundige binnen de spoedzorg die geboden wordt op de HAP. Binnen de acute GGZ is het knelpunt gesignaleerd dat onvoldoende toegang is tot zorg voor patiënten die buiten de crisisdefinitie vallen maar bij wie wel sprake is van spoed; de zgn. gevallen van ‘spoed maar niet acuut’. Dit geldt met name in ANW-uren. Onduidelijk is wie dan zorg zou moeten verlenen aan patiënten die met spoed maar niet acuut psychosociale zorgnodig hebben en bij de HAP aankloppen, en hoe deze routes lopen. Dit leidt tot onduidelijkheid in triage van personen met verward gedrag en over de inzet van noodzakelijke hulp, waardoor deze patiënten gevallen naar de gespecialiseerde GGZ doorverwezen worden, terwijl dit misschien onnodig was. Daar komt bij dat, hoewel de afgelopen jaren het totaal aantal meldingen en het aantal contacten van mensen met vreemd of suïcidaal gedrag op de HAP vrijwel gelijk is gebleven, huisartsen een grotere werkdruk tijdens ANW-zorg rapporteren door complexere en urgentere zorgvragen. Een POH GGZ binnen de HAP kan adequate GGZ-zorg leveren aan patiënten die met spoed maar niet acuut zorg behoeven. Zij kunnen deze voor de huisarts complexe patiënten overnemen, de patiënt vanuit GGZ expertise beoordelen en de juiste vervolgstap initiëren. Omdat de POH GGZ vaak meer tijd voor het consult kan uittrekken dan de triagisten en huisartsen van de HAP kunnen ze patiënten voldoende aandacht geven en vooral ook rust bieden. Door een POH GGZ binnen de huisartsenpost in te zetten, kan er in deze gevallen snel GGZ-hulp geboden worden en ontstaat er patiëntvriendelijke hulp en vloeiende ketenzorg. Vroege signalering en adequate hulp in de eerste lijn kan bijdragen aan de preventie van verward gedrag. Doel In dit project wordt de inzet van een POH GGZ op de huisartsenpost tijdens weekendzorg geïmplementeerd en geëvalueerd. Deze POH GGZ wordt ingeschakeld bij patiënten die met spoed maar niet acuut psychosociale zorg nodig hebben. Het bieden van deze zorg beoogt mensen met een acute zorgnood adequaat te ondersteunen en eventueel toe te leiden naar de juiste ketenzorgpartner, om verergering van problematiek en verward gedrag te voorkomen. Werkwijze Om de inzet van een POH GGZ op de spoedpost goed te implementeren wordt er eerst een implementatieplan opgesteld. Op basis van dit plan wordt vervolgens een pilot uitgevoerd waarin de inzet van een POH GGZ via beschikbaarheidsdienst tijdens weekend- en feestdagen gedurende 9 maanden binnen vijf huisartsenposten wordt geïmplementeerd. Door middel van de zorgregistraties van de POH’s GGZ wordt de doelgroep van deze zorg, in termen van aantallen, hulpvraag, advies en doorverwijzing, in kaart gebracht. Na deze periode wordt deze manier van zorg geëvalueerd door middel van interviews met triagisten, regieartsen en POH’s GGZ die deelnamen aan de pilot en patiënten die door POH GGZ gezien zijn. In deze interviews wordt er onder andere gevraagd naar ervaren meerwaarde van de POH GGZ en de tevredenheid over deze manier van zorg bieden. Dit project plaats in de regio Kennemerland en is een samenwerkingsverband van POH InPractica, Stichting Spoedpost Zuid Kennemerland, gemeente Haarlem en Academische werkplaats ‘Sterker op eigen benen’ binnen het Radboudumc.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638015020
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2019
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.C.J. Koks-Leensen
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc

Contactgegevens

E-mail: monique.koks-leensen@radboudumc.nl
Telefoon: 024 361 81 81
 

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de gemeente Haarlem (regio Noord-Holland).