Mobiele menu

Implementatie van verstandige keuzes bij gastro-oesofageale refluxziekte

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In het kader van de campagne Verstandig kiezen hebben de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en ZonMw de Verstandige Keuzes bij gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij kinderen van 0–18 jaar ontwikkeld. Dit project is gericht op de implementatie van deze verstandige Keuzes.

Resultaten

Hiervoor is een app ontwikkeld (voor zorgverleners en (ouders van) patiënten), als ook een zakkaartje met Verstandige Keuzes (voor zorgverleners) en samen met Stichting Kind & Ziekenhuis een patiëntenkaart (met tips voor het gesprek met de behandelend arts). Deze tools zijn namens de NVK landelijk verspreid onder alle kinderartsen en geplaatst op de NVK-website.
Sinds het implementatietraject zijn zorgverleners aanzienlijk beter bekend met de richtlijn en Verstandige Keuzes. De toegenomen bekendheid met de aanbeveling terughoudend te zijn met antirefluxmedicatie en de door zorgverleners gerapporteerde gedragsverandering zijn echter (nog) niet zichtbaar als dalende trend in het aantal voorschriften.

Samenvatting bij start

Gastro-oesofageale reflux is een normaal verschijnsel dat veel voorkomt bij kinderen van 0-18 jaar. Toch vindt regelmatig onnodig onderzoek en behandeling plaats. De campagne Verstandig Kiezen is opgezet om de kwaliteit van zorg te verbeteren door het gesprek tussen arts en ouders/verzorgers van patiënten op gang te brengen. Hierbij maakt men gebruik van Verstandige Keuzes, evidence-based aanbevelingen, om zo samen te bepalen wat de beste behandeling is. Onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat het gebruik van antirefluxmedicatie de laatste jaren fors is gestegen terwijl uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het niet werkt om symptomen te verminderen. Mede om dit onnodige medicatiegebruik te reduceren worden de Verstandige Keuzes op diverse manieren verspreid, onder andere via posters en publicatie in tijdschriften. Nadat deze informatie is verspreid, meten wij of deze campagne leidt tot het minder voorschrijven van antirefluxmedicatie bij kinderen en lagere zorgkosten.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In Amerika is in 2011 de campagne “Choosing Wisely” gestart met als doel de resultaten van de gezondheidszorg te verbeteren en onnodige of zelfs schadelijke ingrepen te vermijden, om zo de zorg voor de patiënt te verbeteren en de snel oplopende kosten van het zorgsysteem te verminderen. In navolging van deze campagne is door de Raad Kwaliteit van de Orde en het SKMS bestuur het thema “verstandig kiezen” als prioriteit benoemd voor de gezamenlijke agenda van de WV-en en is budget beschikbaar gesteld voor projecten die vallen binnen het thema “ Choosing Wisely” in Nederland. Het Cluster Kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft het bestuur geadviseerd om de sectie kinder-MDL te vragen om in samenwerking met het Cluster Kwaliteit een projectaanvraag uit te werken waarbij volgens “Choosing wisely” methodiek ouder/patiëntinformatie wordt ontwikkeld over de “verstandige keuzes” rond gastro-oesofageale reflux(ziekte). De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde is mede-aanvrager van dit project. De hoofddoelstelling van het project is de kwaliteit van zorg te verbeteren en kosten te verminderen door het gesprek tussen arts en ouders/verzorgers van de kinderen in de spreekkamer te faciliteren om zo tot de juiste keuze voor een test of behandeling te komen of daarvan verder af te zien. Ouders/verzorgers van de kinderen en medisch specialisten krijgen verschillende implementatietools tot hun beschikking om het gesprek te ondersteunen. De lijst met 6 verstandige keuzes, afgeleid van de aanbevelingen uit de richtlijn en gepubliceerd op 17/4/2014, wordt in dit project in de praktijk geïmplementeerd en het effect zal worden gemeten. Daarnaast zal dit project als voorbeeld kunnen dienen voor volgende soortgelijke projecten binnen de kindergeneeskunde. De belangrijkste vraagstellingen zijn: 1. in kaart brengen belemmerende en bevorderende factoren implementatie 2. ontwikkeling en verspreiding implementatietools 3. evaluatie effectiviteit implementatietools dmv enquêtes en interviews

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
83600095001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2017
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.M. Tabbers
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde