Mobiele menu

Implementatie Wijk-GGD''''er voor integrale aanpak overlastproblematiek Burg. in ''''t Veldpark Zaanstad

Projectomschrijving

Achtergrond

De gemeente Zaanstad en de GGD Zaanstreek-Waterland willen starten met een Wijk-GGD’er in aanvulling op het huidige aanbod aan zorg- en hulpverleners. Deze Wijk-GGD’er kan met name een brugfunctie vervullen tussen de domeinen veiligheid en zorg. De Wijk-GGD’er kan de politie en andere partners ontlasten door middel van advies, beoordeling en tijdige inschatting van zorgbehoeften van personen met onbegrepen gedrag (niet-acuut). De bedoeling is om deze Wijk-GGD’er gedurende de pilot specifiek in te zetten voor de aanpak van een overlast gevende groep in het Burg. In ’t Veldpark.

Doel

Het doel van dit project is om bij te dragen aan het beheersbaar houden van de overlastsituatie in het park en de overlastgevers die dit nodig hebben naar zorg/ondersteuning te begeleiden. Hiertoe helpt de Wijk-GGD’er de partners bij het beter in beeld brengen van de zorgbehoeften van de leden van de overlastgevende groep. Bij duurzame borging en extra middelen, kan de gezamenlijke, integrale aanpak op langere termijn bijdragen aan een significante vermindering van de overlast en het vergroten van de veiligheidsbeleving van omwonenden en bezoekers.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere gemeente Zaanstad, GGD Zaanstreek-Waterland, politie Zaanstad, Zorg- en Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland, Stichting Surant, en het Leger des Heils.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De gemeente Zaanstad en de GGD Zaanstreek-Waterland zijn voornemens om te starten met de implementatie van een Wijk-GGD in Zaanstad. Dit gebeurt in aanvulling op het huidige pallet aan zorg- en hulpverleners die zich bezig houden wat vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid. De Wijk-GGD kan met name een brugfunctie vervullen tussen deze domeinen. De integrale aanpak van problematiek op het snijvlak van zorg en veiligheid heeft een groot bestuurlijk draagvlak. De gemeente Zaanstad maakt onderdeel uit van het regionale samenwerkingsverband 'Allen voor Een' waarin de acht gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland en partners zoals Politie, OM, GGZ, GGD, Reclassering Nederland, Jeugdbescherming en Zilveren Kruis gezamenlijk werken aan een domein overstijgende aanpak vanuit de zorg, veiligheid en het sociaal domein. Ook binnen de gemeente worden lokale vraagstukken integraal benaderd vanuit de diverse domeinen, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Bestuurders vinden het belangrijk dat professionals in staat worden gesteld om datgene te doen wat nodig is voor kwetsbare personen en de samenleving. Ondanks diverse inspanningen op het vlak van preventie en vroegtijdige signalering, wordt de gemeente Zaanstad geconfronteerd met stijgende cijfers in relatie tot personen met onbegrepen gedrag. Er is een stijgende trend in het aantal meldingen bij het Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg (GGD), de politieregistratie personen met verward gedrag (E33) en het aantal crisisbeoordelingen door de GGZ. Gezamenlijk streven is om nog meer aan de voorkant van de problematiek te komen en een kanteling te maken; van repressie naar preventie en vroegtijdige signalering. Onder meer wordt gezamenlijk ingezet op het werken aan een stabiliteit op de diverse leefgebieden. Hierdoor krijgen personen weer grip op hun leven en het risico van terugval / onveiligheid wordt verkleind. Intentie is om de Wijk-GGD gedurende de pilot specifiek in te zetten voor de aanpak van een overlastgevende groep in het Burgemeester In ’t Veldpark in Zaanstad. Momenteel is sprake van een harde kern van circa 10 volwassen personen die in het park hangen, alcohol en/of drugs gebruiken, het park vervuilen en voor geluidsoverlast zorgen. Bij mooi weer is er sprake van een aanzuigende werking en kan de groep zich uitbreiden tot een groep van wel 30 tot 40 personen. De harde kern kan zeer dominant aanwezig zijn in het Burg. in ’t Veldpark en daardoor ook intimiderend overkomen op andere gebruikers van het park. Er zijn in de loop van de jaren verschillende interventies ingezet vanuit de handhaving en de zorg, en deze hebben reeds enig (tijdelijk) effect gehad op de door omwonenden ervaren overlast. Om blijvend verschil te maken, is een structurele en integrale, domein overstijgende aanpak nodig. De Wijk-GGD kan hierin van toegevoegde waarde zijn. De Wijk-GGD is een professional (SPV) die kan worden ingezet als het wenselijk is om iemand te beoordelen, om in te schatten of sprake is van mogelijk psychiatrische problematiek of problematische verslaving of dat iemand dusdanig teloor aan het gaan is dat bijvoorbeeld het aanvragen van een zorgmachtiging in het kader van de Wet verplichte ggz op zijn plaats is. Dat kan de wijk GGD in gang zetten. De Wijk-GGD (SPV) heeft een goede toegang tot de wereld van de zorg. De Wijk-GGD heeft toegevoegde waarde in het netwerk van partners, met name in het individuele plan van aanpak als nog geen (volledig) beeld is van onderliggende problematiek en hetgeen iemand op het gebied van zorg nodig heeft. In samenwerking met de andere betrokken partners (zoals een veldwerker van het Leger des Heils, ervaringsdeskundigen van stichting Surant en de politie) kan de Wijk-GGD op korte termijn bijdragen aan het beheersbaar houden van de overlastsituatie in het park en het verleiden naar zorg/ondersteuning van de overlastgevers die dit nodig hebben. Hiertoe helpt de Wijk-GGD de partners onder meer bij het beter in beeld brengen van de zorgbehoeften van de leden van de overlastgevende groep. Bij duurzame borging kan de integrale, domein overstijgende aanpak van de gemeente en partners op langere termijn bijdragen aan een significante vermindering van de overlast en het vergroten van de veiligheidsbeleving van omwonenden en bezoekers van het Burgemeester in ‘t Veldpark. Sturing, monitoring en evaluatie vindt plaats vanuit een integrale werkgroep onder leiding van de gemeente, waarin betrokken partners (ook vanuit cliënt perspectief en hun naasten) vertegenwoordigd zijn. Afspraken over eenieders inzet en het samenwerkingsproces worden gezamenlijk gemaakt. Ten behoeve van het gezamenlijke leerproces worden knelpunten tijdens de uitvoering, frequent besproken en wordt gezamenlijk gewerkt aan oplossingen. Met regelmaat vinden vanuit de gemeente en partners gesprekken plaats met vertegenwoordigers van de groep en omwonenden van het park, om de integrale aanpak goed te communiceren en op te halen hoe de situatie wordt ervaren.

Kenmerken

Projectnummer:
06380012140005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. P.J. Jong-Torn
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Zaanstad