Mobiele menu

Implementatie Zorgprestatiemodel - programmamanagement en programma-ondersteuning ZPM 2022

Projectomschrijving

Per 1 januari 2022 is er een nieuw bekostigingsmodel voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz): het zorgprestatiemodel (ZPM). Dit is 1 van de speerpunten uit het Hoofdlijnenakkoord ggz 2019 – 2022 (HLA-GGZ).

Doel

Om dit nieuwe bekostigingsmodel te realiseren is in 2019 een meerjarig programma zorgprestatiemodel opgezet.

Werkwijze

In dit programma werken brancheorganisaties, zorgaanbieders, zorgverleners, zorgverzekeraars, patiënten en overheid samen aan de invoering van het ZPM in de praktijk. Het programmamanagement heeft tot taak de overgang zorgvuldig te borgen, een goede landing van het ZPM te verzorgen en dit vanaf de 2e helft van 2022 zorgvuldig over te dragen aan de betreffende veldpartijen. De programmamanager legt verantwoording af aan het Bestuurlijk Overleg van het HLA-GGZ.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Een nieuw bekostigingsmodel voor de ggz is één van de speerpunten uit het Hoofdlijnenakkoord ggz 2019 – 2022 (HLA). Om bovenstaand doelstelling uit het HLA te realiseren is in 2019 een meerjarig programma Zorgprestatiemodel opgezet. In het programma Zorgprestatiemodel werken brancheorganisaties, zorgaanbieders, zorgverleners, zorgverzekeraars, patiënten en overheid samen aan een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz). Die nieuwe bekostiging, het zorgprestatiemodel, gaat per 2022 in. Het programma werkt in opdracht van het Bestuurlijk overleg Hoofdlijnenakkoord GGZ (verder: BO HLA). De huidige opdracht loopt af op 31 december 2021. Met het oog op een zorgvuldige overgang en een goede landing van het zorgprestatiemodel in de praktijk is het noodzakelijk het programma Zorgprestatiemodel nog een jaar voort te zetten t/m 31 december 2022. Het voorzetten van het programma Zorgprestatiemodel tot en met 31 december 2022 sluit aan bij het door de partijen van het HLA gewenste zorgvuldige implementatieproces. Voor het realiseren van deze opdracht is centrale coördinatie van het programma Zorgprestatiemodel vereist. Op deze wijze wordt de continuïteit van het programma geborgd. Hiervoor stellen de partijen van het DO HLA een programmamanager aan, die invulling geeft aan het programmamanagement en -ondersteuning. Deze programmamanager rapporteert en legt verantwoording af aan het BO en/of DO HLA. Het programmamanagement en -ondersteuning wordt gefinancierd vanuit de Kwaliteitsgelden GGZ. Deze Kwaliteitsgelden GGZ zijn ondergebracht bij ZonMW.

Kenmerken

Projectnummer:
8590065023
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. J.J. van der Rijst
Verantwoordelijke organisatie:
Zorgverzekeraars Nederland
Afbeelding

Kwaliteitsgelden Geestelijke gezondheidszorg

De alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa GGZ) werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan de verdere verbetering en borging van kwaliteit in de ggz. Lees meer over hun activiteiten.