Mobiele menu

Implementatiecoaches verpleegkundigen en verzorgenden: doorontwikkelen opleiding en netwerk

Projectomschrijving

Sinds 2015 worden kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in de wijkverpleging ontwikkeld. Zonder systematische implementatie valt het gebruik van standaarden tegen.

Doel

Doel van dit project is het opleiden van implementatiecoaches die de invoering van de standaarden in hun eigen organisatie kunnen begeleiden.

Werkwijze

Er worden 15 wijkverpleegkundigen of verpleegkundig specialisten in de wijkverpleging opgeleid. De opleiding bestaat uit een basisscholing van 6-8 dagen verdeeld over 6 maanden. Daarna volgt een follow-up traject van 12 maanden om de opgedane kennis en vaardigheden toe te passen. De opleiding is gericht op implementatiekennis en -vaardigheden, persoonlijke effectiviteit en coachingsvaardigheden. Door netwerkvorming van deze coaches, wordt gebouwd aan een landelijke implementatie infrastructuur. De coaches zorgen voor uitwisseling van informatie en ervaring tussen organisaties.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

PROBLEEM Sinds 2015 worden kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten (V&V) in de wijkverpleging ontwikkeld. Zonder systematische implementatie activiteiten valt het gebruik van standaarden tegen. Een rondvraag onder stakeholders laat drie lacunes zien: 1. In organisaties ontbreekt het aan systematische implementatie activiteiten terwijl er (h)erkenning is dat V&V hierin gefaciliteerd moeten worden. 2. Organisaties beschikken niet over de benodigde implementatiekennis en vaardigheden. 3. Er is geen implementatie infrastructuur, waardoor V&V onvoldoende handvatten krijgen om de standaarden toe te passen. Implementatiecoaches die opgeleid zijn om systematisch de implementatie in hun organisatie vorm te geven, bevorderen het gebruik van standaarden. Door netwerkvorming van deze coaches, wordt gebouwd aan een landelijke implementatie infrastructuur. De coaches zorgen voor uitwisseling van informatie en ervaring binnen hun eigen organisatie, tussen organisaties en organisatie overstijgend en zijn daarmee aanspreekpunt, ambassadeur en schakel met individuele professionals. Binnen de V&VN Academie wordt al een training tot implementatie coach aangeboden. Deze is echter onvoldoende toegespitst op het opleiden van implementatie coaches zoals hierboven bedoeld. DOELSTELLING a. Het doorontwikkelen van de bestaande training tot implementatie coach, en het opleiden van 15 implementatiecoaches in de wijkverpleging die de invoering van de standaarden in hun eigen organisatie begeleiden, zodat het gebruik van de standaarden wordt verhoogd. b. Het vormen van een duurzaam netwerk van opgeleide implementatiecoaches in de wijkverpleging en daarmee de verdere bouw van een landelijke implementatie infrastructuur. METHODE Gekoppeld aan de doelstelling worden vier onderdelen uitgewerkt: A. Ontwikkeling opleiding Een kerngroep bestaande uit een onderwijskundige en deskundigen op het gebied van implementatie en de wijkverpleging werkt de leerdoelen en vorm van de opleiding uit en werft docenten. Met de docenten wordt de opleiding verder geconcretiseerd, zoals de werkvormen (online en offline) en scholingsmaterialen. In totaal worden 15 wijkverpleegkundigen of verpleegkundig specialisten in de wijkverpleging opgeleid. De opleiding bestaat uit een initiële basisscholing van 6-8 dagen verdeeld over 6 maanden met daarna een follow-up traject van 12 maanden gericht op toepassing en borging van opgedane kennis en vaardigheden. Gedurende de opleiding vinden intervisiebijeenkomsten en coaching gesprekken op individuele voortgang en persoonlijke ontwikkeling plaats. De inhoud van de opleiding is gericht op implementatie kennis- en vaardigheden, persoonlijke effectiviteit, coaching vaardigheden en netwerkopbouw en -onderhoud. B. Voorbereiding en uitvoering opleiding Werving en selectie van deelnemers gebeurt onder begeleiding van V&VN en de procesbegeleider van de opleiding. Geworven wordt via de brancheorganisaties ActiZ en ZorgthuisNL en in samenspraak met de V&VN vakgroep Wijkverpleging en het Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap. Commitment vanuit de organisatie (bestuur en management) en aanwezigheid van randvoorwaarden als tijd en middelen zijn voorwaardelijk voor het slagen van het project. Daarom worden de deelnemers geworven en aangedragen via de werkgevers en zijn selectiecriteria voor deelnemers en randvoorwaarden voor werkgevers geformuleerd. C. Netwerkvorming implementatie coaches en borging netwerk V&VN zal een netwerk van de opgeleide implementatiecoaches opzetten en onderhouden. Het netwerk komt twee keer per jaar bij elkaar, ook na afloop van de opleiding. De dagen bevatten verschillende onderdelen: feedback aan V&VN vanuit de implementatiecoaches en hun organisaties over implementatie activiteiten; kennisuitwisseling tussen V&VN en implementatiecoaches over ontwikkelingen m.b.t. de standaarden; uitwisseling van ervaringen tussen implementatiecoaches onderling; bespreking van inhoudelijke thema’s rondom implementatie. Binnen het social online platform MijnV&VN wordt een besloten groep aangemaakt waarin de implementatiecoaches kunnen sparren. Op de V&VN website wordt een open deel gereserveerd voor het delen van activiteiten en best practices van de implementatiecoaches. D. Evaluatie opleiding en netwerk Een beperkte evaluatie van de opleiding en het netwerk vindt plaats onder leiding van de lector Wijkverpleging. Het is een evaluatie op inhoud en proces van zowel de opleiding als het netwerk onder de deelnemers, hun werkgevers, docenten, de coördinator en procesbegeleider van de opleiding. Dit gebeurt via mixed methods onderzoek: via een vragenlijst, en korte interviews met de verschillende actoren. De resultaten worden in de kerngroep besproken en adviezen worden geformuleerd voor bijstelling van de opleiding en de netwerkactiviteiten. De intentie om in de komende jaren de opleiding te blijven organiseren, onder voorwaarde van financiering.

Kenmerken

Projectnummer:
10110012010003
Looptijd: 92%
Looptijd: 92 %
2021
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. MAH Fleuren
Verantwoordelijke organisatie:
V&VN
Afbeelding

Implementatie

Het ontwikkelen en beschikbaar hebben van kwaliteitsstandaarden betekent niet automatisch dat de kennis wordt toegepast. Daarom investeren we in (de-)implementatie en ondersteunen we de inrichting van een implementatie-infrastructuur. Bekijk de verschillende (de-)implementatieactiviteiten.