Implementatieplan

Projectomschrijving

Pro-actieve ouderenzorg, Ouderennet VUmc en partners

In dit project staat de implementatie van pro-actieve ouderenzorg voor kwetsbare, thuiswonende ouderencentraal.

In Amsterdam onderzocht men twee bijna vergelijkbare modellen. De huisartsen (HKA) lanceerden een eigen model. Kort samengevat vergelijken we in dit project alle drie modellen op bruikbaarheid van de onderscheiden onderdelen en combineren deze tot één model voor de hele stad. We werken daarbij samen met KOZ AMC en HKA.

Noord-Holland-Noord en Zuid-Kennemerland - Het enthousiasme van West-Friesland voor het GRZ sloeg over naar Noord-Holland-Noord en Zuid-Kennemerland. Ook daar implementeren we het GRZ. Met een verbeterde elektronische uitwisseling tussen zorgverleners. Voor dit laatste implementeren we het in Nijmegen ontwikkelde Zorg en Welzijn Portaal (ZWIP).

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
In deze implementatieaanvraag staat de invoering van geïntegreerde proactieve ouderenzorg in de regio Noord-Holland-Noord en in Amsterdam centraal. Daarbij sluiten we aan bij de ontwikkeling die door het uitvoeren van ons transitie-experiment ‘De oudere aan het stuur in samenhangende zorg’ in beide regio’s is ingezet. Ouderennet VUmc & partners heeft zich vooral gericht op het realiseren van een geïntegreerde eerstelijnszorg voor kwetsbare ouderen door het invoeren en evalueren van het geriatrisch zorgmodel in diverse regio’s. Verreweg de meeste ouderen ontvangen zorg in de eerste lijn, daar kan kwetsbaarheid tijdig geïdentificeerd worden, en daar zijn de mogelijkheden voor preventie van (verdere) achteruitgang in gezondheid, welzijn en functioneren het grootst. In Amsterdam hebben zowel de huisartsen als de ouderen een sterke voorkeur om te komen tot een effectief en geïntegreerd eerstelijnszorgmodel voor kwetsbare ouderen dat in heel Amsterdam wordt gerealiseerd. In Noord-Holland-Noord leeft eveneens bij zorgverleners en ouderen de behoefte om het geriatrisch zorgmodel dat in West-Friesland veel enthousiasme teweeg heeft gebracht bij ouderen, zorgverleners, welzijnswerkers en gemeenten op grotere schaal te implementeren. Daarnaast gaven zorgverleners en ouderen, m.n. in deze laatste regio, ook aan dat zij graag een betere elektronische uitwisseling tussen zorgverleners, welzijnsorganisaties onderling en tussen zorgverleners en ouderen wensten. Het ZWIP, het Zorg en Welzijn Portaal dat in het Nijmeegse geriatrienetwerk ontwikkeld is, kan dit faciliteren. Voor deze implementatieaanvraag werken we samen met Kring OuderenZorg AMC & partners, waar het gaat om de implementatie van proactieve ouderenzorg in Amsterdam. Daarnaast willen we het ZWIP, het Zorg en Welzijn Portaal dat in het Nijmeegse geriatrienetwerk is ontwikkeld, in een vijftal praktijken implementeren en een aansluiting met RAIview, het instrument dat in het transitieproject wordt ingezet om problemen en zorgbehoeften van kwetsbare ouderen te identificeren, realiseren. In het kader van deze implementatieaanvraag zullen we onderstaande concrete resultaten realiseren: - Implementatie van gestructureerde proactieve ouderenzorg, ‘het Amsterdamse ouderenzorgmodel’, in 3-5 praktijken in elke zorggroep/coöperatie van Amsterdamse huisartsenpraktijken; - Invoering van het geriatrisch zorgmodel (GZM) in minimaal 12 huisartsenpraktijken in West-Friesland; - Technische integratie van ZWIP met RAIview en proefimplementatie in 5 koploper praktijken die deelnamen aan het transitie-experiment in West Friesland, zodat minimaal 100 ouderen werken met ZWIP; - Toepassen digitale leeromgeving GZM bij huisartsen, praktijkverpleegkundigen, en verzorgenden.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
318080002
Looptijd:
2013
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. H.E. Van der Horst
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc