Mobiele menu

Implementatieproject CHASE

Projectomschrijving

Veel ziekenhuizen opereren via een kijkoperatie en hebben het ERAS herstelprogramma (Enhanced Recovery After Surgery) ingevoerd. Hierdoor is de opnameduur na darmkankeroperaties verkort van 8 naar 3-5 dagen. Onderzoek heeft uitgewezen dat relatief gezonde patiënten die geopereerd worden aan darmkanker al na 1 dag naar huis kunnen volgens een nieuw, versneld herstelprogramma (CHASE) dat in Zuyderland MC wordt toegepast. De zorg voor/tijdens/na de operatie is aangepast: pijnstilling, vochttoediening en operatie via een kijkoperatie, maar ook beweging en voedingsinname worden gestimuleerd. Patiënten moeten aan een aantal ontslagcriteria voldoen (pijn onder controle met pijnstilling, geen misselijkheid/braken, beweging van de darmen, goede voedselinname). Patiënten worden na ontslag 2x extra gebeld om het verloop van het herstel te bespreken. Voor de implementatie van het CHASE programma wordt een coach ingezet die helpt bij het ontwikkelen/selecteren van de beste implementatietechniek.

Verslagen


Eindverslag

In het CHASE versneld herstelprogramma is de zorg rondom darmkankeroperaties verbeterd door aanpassing in pijnstilling, vochttoediening en operatietechniek. Als patiënten aan de ontslagcriteria voldoen kunnen zij binnen 1 dag na de operatie naar huis. CHASE toont een verkorting van de opnameduur van 4 naar 1 dag en grote tevredenheid bij patiënten zien, zonder effect op postoperatieve chirurgische uitkomsten. Invoeren van CHASE bleek lastig. Om CHASE aan alle geschikte patiënten aan te kunnen bieden, is implementatie van CHASE cruciaal. In dit coachingstraject is het CHASE protocol in kaart gebracht, en zijn problemen gedetecteerd door evaluatie met CHASE team, zorgverleners en patiënten. Daarna zijn er verbeterdoelen geformuleerd en geselecteerd: informeren van patiënten en zorgverleners, detecteren van geschikte patiënten en inbedden van CHASE in de reguliere zorg. Hiervoor hebben wij implementatie strategieën ontwikkeld, ingevoerd en getest om CHASE duurzaam te implementeren.

Samenvatting van de aanvraag

Darmkanker is één van de meest voorkomende vormen van kanker. Jaarlijks krijgen circa 12.0000 mensen de diagnose darmkanker. De afgelopen jaren is de gemiddelde opnameduur afgenomen van 8 naar 5 dagen. De verkorting van de opnameduur kan verklaard worden doordat veel ziekenhuizen minimaal invasief zijn gaan opereren en het ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) herstelprogramma hebben ingevoerd. Het ERAS-herstelprogramma brengt de opnameduur terug naar 3-5 dagen. Echter, recentelijk heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat patiënten die geopereerd worden aan darmkanker al eerder naar huis kunnen; binnen 1 dag. De afgelopen jaren zijn de zorgkosten aanzienlijk toegenomen en deze zullen naar schatting blijven stijgen tot 291 miljard euro in 2060. Een groot deel van dit bedrag wordt uitgegeven aan ziekenhuiszorg. De toegenomen zorgvraag resulteert in een hoge werkdruk, langere wachttijden en capaciteitsgebrek in de ziekenhuizen. Het verbeteren van de zorg rondom de operatie van patiënten met darmkanker en het hierdoor verkorten van de opnameduur kan hiervoor een oplossing bieden. Doordat een patiënt minder lang in het ziekenhuis hoeft te verblijven nemen de kosten per patiënt af, kunnen wachttijden worden verkort en kan capaciteit efficiënter worden ingezet. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan hoogwaardige, toekomstbestendige en betaalbare zorg.Het CHASE herstelprogramma, de zorginnovatie, is een aanpassing van het zorgpad voor, tijdens en na de darmkankeroperatie. Het is een programma waarin aanpassingen zijn gemaakt in de zorg aan patiënten. De drie belangrijkste aanpassingen betreffen adequate pijnstilling, optimalisatie van vochttoediening en minimaal invasieve chirurgie. Daarnaast wordt in het programma de mobilisatie gestimuleerd; patiënten lopen zelf naar het operatiecomplex en zodra mogelijk moedigt de verpleegkundige de patiënt aan te bewegen. Ook wordt eten en drinken door de verpleegkundige aangemoedigd. Om de veiligheid te waarborgen dienen alle patiënten voldoende hersteld te zijn voor ontslag, dit wordt gemeten aan de hand van specifieke ontslagcriteria, o.a. goede pijnstilling, voldoende mobiliteit en afwezigheid van alarmsymptomen. Patiënten worden op de avond van ontslag en twee dagen na het ontslag via een telefonisch consult gevraagd naar het verloop van het herstel. In een onderzoek hebben wij onder fitte, American Society of Anesthesiologists classificatie I-II, patiënten de haalbaarheid en de veiligheid van het CHASE versneld herstelprogramma onderzocht. Het programma blijkt haalbaar te zijn voor 80% van de patiënten, zij konden binnen 1 dag na de operatie naar huis gaan. Ook is het programma veilig, het percentage patiënten dat een ernstige complicatie ontwikkelde was 5% en is daarmee gelijk aan de landelijke cijfers.De vervolgstap is om het CHASE protocol voor alle fitte patiënten met een coloncarcinoom te implementeren in ons ziekenhuis. Om het CHASE herstelprogramma te kunnen implementeren willen wij graag gecoacht worden op de volgende onderwerpen: - Het informeren van betrokken zorgverleners over het CHASE herstelprogramma - Opleiding van alle betrokken zorgverleners om de handelingen in het CHASE programma uit te kunnen voeren - Het opstellen van een plan om de zorgprocessen te optimaliseren zodat voor alle zorgverleners duidelijk is welk behandelprotocol gevolgd moet worden.

Kenmerken

Projectnummer:
838004047
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. N.C. van Nie-Visser
Verantwoordelijke organisatie:
Zuyderland Medisch Centrum