Mobiele menu

Implementeren van lokale transmurale werkafspraken proactieve zorgplanning in Consortium Noord-Holland en Flevoland

Projectomschrijving

In consortium palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland (CNHF) werken lokale netwerken palliatieve zorg samen met Amsterdam Universitair Medisch Centrua (Amsterdam UMC) en Palliatieve Zorg Nederland. De ervaring is dat transmurale zorg (bijvoorbeeld afstemming tussen ziekenhuis en huisarts) en proactieve zorgplanning, ook wel Advance Care Planning (ACP), nog onvoldoende is ingezet om palliatieve zorg te verbeteren.

Doel

Het doel van dit project is het maken en invoeren van werkafspraken voor transmurale proactieve zorgplanning, waardoor meer patiënten tijdige en passende palliatieve zorg op hun plek van voorkeur krijgen.

Aanpak/werkwijze

Elk netwerk maakt op lokaal niveau transmurale afspraken. Zorgverleners werken samen aan de implementatie van deze afspraken. Een stuurgroep ondersteunt samen met ontwikkelgroepen en onderzoekers de implementatie van de samenwerkingsafspraken over proactieve zorgplanning. Hierna vindt de evaluatie plaats, zo nodig passen we de samenwerkingsafspraken aan, zodat we succesvolle samenwerkingsafspraken kunnen borgen. Vervolgens stimuleren we het implementeren van deze afspraken elders. Evaluatie van de transmurale ACP samenwerking gebeurt door onder andere een voor- en nameting onder zorgverleners, patiënten en interviews met betrokkenen.

Verwachte resultaten

  • Transmurale werkafspraken in CNHF, inzicht in meerwaarde en materialen voor het voortzetten hiervan.
  • Een kennismarkt om zorgverleners in CNHF te motiveren aan te sluiten bij lopende samenwerkingsafspraken in hun netwerk palliatieve zorg.
  • Opbrengsten vanuit ontwikkelgroepen, zoals inventarisatie van trainingen en business cases.
  • Ondersteunende materialen ter verspreiding en borging zoals; implementatiehandreikingen, train-de-trainer en een informatiefilmpje.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma Palliantie financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In het consortium palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland (CNHF), waarin lokale netwerken palliatieve zorg met Amsterdam UMC en PZNL samenwerken, is de ervaring dat transmurale zorg (bijv.oorbeeld afstemming tussen ziekenhuis en huisarts) en proactieve zorgplanning (Advance Care Planning; ACP) onvoldoende is ingezet om palliatieve zorg te verbeteren. Doel van dit project is het maken en invoeren van werkafspraken voor transmurale ACP.

In elk netwerk maken zorgverleners en zorginstellingen werkafspraken. Zij krijgen vanuit CNHF ondersteuning zoals een overzicht van mogelijke manieren van samenwerking. Evaluatie gebeurt door onder andere een voor- en nameting onder zorgverleners en patiënten en interviews met betrokkenen. Het resulteert in transmurale werkafspraken in CNHF; inzicht in meerwaarde en materialen voor voortzetten hiervan. Meer patiënten krijgen tijdige en passende palliatieve zorg op hun plek van voorkeur.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012110013
Looptijd: 22%
Looptijd: 22 %
2023
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.G.M. van der Plas
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc