Improvement of care for ICU patients with delirium by early screening and treatment

Projectomschrijving

Delirium (acute verwardheid) komt vaak voor bij patiënten op de Intensive Care. Om de diagnose (screening), behandeling en preventie van delirium op de IC te verbeteren is door de NVIC de richtlijn “Delirium op de IC” ontwikkeld. Hier is op basis van belemmerende en bevorderende factoren een ‘opmaat’ implementatiestrategie ontwikkeld. Hiermee is de richtlijn op 6 IC afdelingen in de regio Zuidwest Nederland stapsgewijs geïmplementeerd. Als eerst werd delirium-screening op alle IC afdelingen geïmplementeerd. Daarna werd een integraal behandelprotocol voor delirium op de IC’s ingevoerd. Na implementatie van de richtlijn ‘Delirium op de IC’  is de naleving hiervan sterk verbeterd. Intensieve screening op delirium heeft er toe geleid dat er significant meer IC patiënten met een delier werden ontdekt, van 21% bij aanvang van het project tot 35% na implementatie. De periode dat een patiënt delirant was nam significant af van 6,3 naar 2,3 dagen.

Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP)

Deze studie heeft een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) gekregen.

Producten
Titel: Zorgvisie magazine
Titel: Improved Guideline Adherence and Reduced Brain Dysfunction After a Multicenter Multifaceted Implementation of ICU Delirium Guidelines in 3,930 Patients
Auteur: Trogrlic, Zoran, van der Jagt, Mathieu, Lingsma, Hester, Gommers,, Diederik, Ponssen, Huibert H., Schoonderbeek, Jeannette F. J., Schreiner, Frodo, Verbrugge, Serge J., Duran, Servet, Bakker, Jan, Ista, Erwin
Magazine: Critical Care Medicine
Titel: Prospective multicentre multifaceted before-after implementation study of ICU delirium guidelines: a process evaluation
Auteur: Trogrlic Z, van der Jagt M, van Achterberg T, Ponssen H, Schoonderbeek J, Schreiner F, Verbrugge S, Dijkstra A, Bakker J, and Ista E
Magazine: BMJ Open Quality
Titel: A systematic review of implementation strategies for assessment, prevention, and management of ICU delirium and their effect on clinical outcomes
Auteur: Trogrlic, Zoran van der Jagt, Mathieu Bakker, Jan Balas, Michele C Ely, E Wesley van der Voort, Peter Hj Ista, Erwin
Magazine: Critical Care
Titel: website Erasmus MC
Link: http://www.erasmusmc.nl/corp_home/
Titel: Untangling ICU delirium: is establishing its prevention in high-risk patients the final frontier?
Auteur: van der Jagt, M. Trogrlic, Z. Ista, E.
Magazine: Intensive Care Medicine
Titel: Improvement of care for ICU patients with delirium by early screening and treatment: study protocol of iDECePTIvE study
Auteur: Ista, E. Trogrlic, Z. Bakker, J. Osse, R. van Achterberg, T. van der Jagt, M.
Magazine: Implementation science
Titel: Attitudes, knowledge and practices concerning delirium: a survey among intensive care unit professionals
Auteur: Trogrlic, Zoran, Ista, Erwin, Ponssen, Huibert H, Schoonderbeek, Jeannette F, Schreiner, Frodo, Verbrugge, Serge J, Dijkstra, Annemieke, Bakker, Jan, van der Jagt, Mathieu
Magazine: Nursing in Critical Care
Titel: www.smarthealth.nl
Link: http://www.smarthealth.nl/2015/06/22/
Titel: Improvement of care for ICU patients with delirium by early screening and treatment: study protocol of iDECePTIvE study
Auteur: Erwin Ista, Zoran Trogrlic, Jan Bakker, Robert Jan Osse, Theo van Achterberg and Mathieu van der Jagt
Titel: Implementation of Delirium Guidelines at the Intensive Care Unit
Auteur: Z. Trogrlic
Link: https://repub.eur.nl/pub/118970
Auteur: Z Trogrlic, M Van der Jagt, J Bakker, MC Balas, EW Ely, PH Van den Voort and E Ista
Auteur: dr. M. van der Jagt
Titel: Critical Care
Auteur: Z Trogrlic, E Ista, A Slooter, J Bakker, M Van der Jagt and of iDECePTIvE Study Group
Auteur: dr. M. van der Jagt
Auteur: Z Trogrlic RN MSc (1), M Van der Jagt MD PhD (1), J Bakker MD PhD (1), MC Balas RN PhD (2), EW Ely MD PhD (3), PH Van den Voort MD PhD (4), E Ista RN PhD (5) 1 Erasmus MC University Medical Center Rotterdam, the Netherlands 2 The Ohio State University, Columbus, OH, USA; 3 Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN, USA; 4 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam, the Netherlands; 5 Erasmus MC University Medical Center Rotterdam – Sophia Children’s Hospital, Rotterdam, the Netherl
Titel: Critical Care
Auteur: Z Trogrlic, M Van der Jagt, P Van der Voort, J Bakker, E Ista, of iDECePTIvE Study Group
Verslagen

Eindverslag

Delirium (acute verwardheid) komt vaak voor bij patiënten op de Intensive Care (IC). Delirium is niet alleen belastend voor de patiënt en de familie, maar geeft ook kans op meer complicaties en een slechtere prognose. Om de diagnose (screening), behandeling en preventie van delirium op de IC te verbeteren is door de NVIC de richtlijn “Delirium op de IC” ontwikkeld (Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, NVIC, 2010).
Dit project is gekeken op welke manier een richtlijn het beste in de dagelijkse praktijk geïmplementeerd kan worden. Om daarmee de adherentie aan de richtlijn te bevorderen. In de eerste fase van het project zijn belemmerende en bevorderende factoren voor implementatie geïdentificeerd. Hiervoor is een probleemanalyse uitgevoerd op 6 intensive care afdelingen van 6 ziekenhuizen in de regio Zuidwest Nederland. De huidige praktijk van de zorg rondom IC delirium en afwijkingen van de richtlijn zijn in een prospectieve voormeting in kaart gebracht. Daarnaast werden er focus groep interviews gehouden in alle deelnemende centra en een online enquête afgenomen onder IC-artsen en IC-verpleegkundigen.
Vervolgens werd op een systematisch manier een ‘op-maat’ implementatiestrategie ontwikkeld, op basis van de bevindingen uit de probleemanalyse en effectieve implementatiestrategieën uit de literatuur.
In de tweede fase van dit project werden de geformuleerde aanbevelingen, vanuit de richtlijn Delirium op de IC, daadwerkelijk geïmplementeerd op de intensive care (IC) afdelingen van de 6 deelnemende ziekenhuizen. De implementatie werd gefaseerd uitgevoerd: 1) delirium-screening en 2) een integraal behandelprotocol (screening, preventie en behandeling).
Delirium-screening werd op alle IC afdelingen volledig geïmplementeerd. Dit betekend dat IC patiënten delirium minimaal drie keer per dag wordt gemeten met een gevalideerd instrument. Daarna werd een integraal behandelprotocol voor delirium ontwikkeld en geaccordeerd door de leiding van de IC’s. Vervolgens werd deze geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk. Verpleegkundigen en artsen werden hierin getraind middels een groepsbijeenkomst en de hiervoor ontwikkelde e-learning module. Hiermee werd de koppeling gemaakt tussen het vaststellen van delirium (screenen) en preventie en behandeling ervan. Tevens werd een Delirium App gemaakt, bedoeld als een handreiking aan IC-professionals om het protocol eenvoudig in de praktijk te kunnen toepassen.
Het effect van de implementatie werd op verschillende momenten tijdens dit project gemeten. We vonden dat de naleving aan de richtlijn na implementatie sterk was verbeterd. Daarnaast heeft intensieve screening op delirium er toe geleid dat meer IC patiënt met een delier werden gediagnosticeerd. Een andere belangrijk bevinding na implementatie van de richtlijn was dat de periode dat een patiënt delirant was aanzienlijk korter was.

Samenvatting van de aanvraag
OBJECTIVE: Delirium is an important and frequently occurring complication in intensive care patients. However, screening and treatment of delirium is not in accordance with current national guidelines. The first objective of this proposed study is to describe the barriers and facilitators for guideline adherence. Secondly, we will develop a tailored implementation strategy. Finally, we will describe the effects of the tailored implementation on the adherence of the guideline in a pilot study. DESIGN: Current practices and deviations from the delirium guideline will be assessed in a prospective before-measurement. Barriers and facilitators will be identified with surveys and focus group interviews. Adherence to the guideline will be studied in a before-after study in 7 ICUs in the Southwest of the Netherlands. Data are collected at four points in time. POPULATION Physicians/nurses’ and psychiatrists and ICU patients. INTERVENTION The delirium guideline of the Netherlands Society of Intensive Care is implemented in this study. IMPLEMENTATION STRATEGIES Barriers and facilitators will be determined in focus group interviews with health care professionals resulting in a tailored guideline implementation strategy. In the development of the strategies specific attention will be paid to sustaining the guideline adherence. MAIN OUTCOME 1 Current practice; 2 Barriers and facilitators for guideline adherence; 3 Percentage of adherence to the guideline (early screening, prevention and treatment of delirium); 4 Process evaluation. DATA ANALYSIS/POWER The main effects, guideline adherence, will be evaluated by comparing the before and after measurements. Calculating from 90% power, 2-sided alpha=0.01, 231 patients per periods will be sufficient to test the proposed adherence of 85%. ECONOMIC EVALUATION The economic analysis will be performed from a health care perspective. We will calculate and compare the direct medical costs of usual care (before) and care after implementation of the guideline. Additionally, the cost of the tailored guideline implementation process will be calculated. The economic analysis will be a cost-minimalization analysis TIME SCHEDULE Mth 1-4: Analysis current practices (before measurement) Mth 5-16: Surveys, focus group interviews, development tailored strategy Mth 17-23: implementation activities Mth 24-32: after period, measurements for the effect, process & costs Mth 32-36: analysis/reporting. DOEL: Delirium is een belangrijke en vaak voorkomende complicatie bij intensive care (IC) patiënten. Echter, observatie en behandeling van delirium is niet in overeenstemming met de geldende nationale richtlijnen. het eerste doel van deze studie is het beschrijven van de belemmerende en bevorderende factoren voor naleven van de richtlijn. Ten tweede zullen we een ‘op maat’ implementatiestrategie ontwikkelen. Tot slot beschrijven we de effecten op de naleving van de richtlijn van de ‘op maat’ implementatie in een pilot studie. DESIGN: De huidige praktijk van de zorg en afwijkingen van de richtlijn zullen in een prospectieve voormeting worden vastgesteld. De belemmerende en bevorderende factoren zullen middels vragenlijsten en focusgroepinterviews worden geïdentificeerd. Naleving van de richtlijn zal onderzocht worden in een voor-na studie in 7 intensive care afdelingen, in het zuidwesten van Nederland. Gegevens worden verzameld op vier punten in de tijd. POPULATIE: Intensivisten, verpleegkundigen, psychiaters en IC-patiënten. TE IMPLEMENTEREN INTERVENTIE: De richtlijn delirium van de Nederlands Vereniging voor Intensive Care. IMPLEMENTATIESTRATEGIE: Belemmerende en bevorderende factoren worden bepaald in focusgroepinterviews met professionals van de IC en leidt tot een op maat implementatiestrategie. Bij de ontwikkeling van de strategie zal bijzondere aandacht worden besteed aan de borging van de richtlijn. PRIMAIRE UITKOMST: 1 Huidige zorg; 2 Bevorderende en belemmerende factoren; 3 Compliance met de richtlijn (screening, preventie en behandeling van delier); 4 Proces evaluatie. ANALYSE/POWER: De effecten van de compliance met de richtlijn zal worden geëvalueerd door de voor- en nametingen te vergelijken. Uitgaande van 90% power, een 2-zijdige alpha van 0,01, 231 patiënten per groep zijn nodig om een verbetering naar 85% vast te stellen. ECONOMISCHE EVALUATIE: De economische analyse zal worden uitgevoerd vanuit het gezondheidszorgperspectief. De directe medische kosten van huidige zorg (voor) en zorg na de implementatie van de richtlijn zullen worden berekend. Daarnaast zullen de kosten van de ‘op maat’ implementatie worden berekend. Voor de economische analyse zal de kostenminimaliseringanalyse methode worden gebruikt. TIJDPAD: 1-4 mnd: analyse huidige zorg (voormeting) 5-16 mnd: vragenlijst, focusgroep interviews en ontwikkeling implementatie strategie 17-23 mnd: implementatie richtlijn in 7 ICU’s 24-32 mnd: nameting 32-36 mnd: analyse/verslaglegging.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
171203008
Looptijd:
2012
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. W.G. Ista
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC