Impuls stage HBO-V zorg thuis

Projectomschrijving

Groot tekort aan wijkverpleegkundigen 

Er is een groot tekort aan wijkverpleegkundigen (hbo) in Nederland. Nieuwe mensen opleiden kan alleen als er voldoende en goede stageplaatsen zijn. Maar er zijn te weinig wijkverpleegkundigen om stagiaires te begeleiden. In dit project is in 3 regio’s gewerkt aan het ontwikkelen en toetsen van het stageconcept leerteam zorgkwaliteit.

Nieuw stageconcept: Leerteam Zorgkwaliteit

Doel is het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van de stages. In dit stageconcept lopen de studenten groepsgewijs stage waarbij de ouderejaars studenten de jongerejaars begeleiden. De 3 pilotregio’s laten zien dat de doelstelling van verbetering van kwaliteit en kwantiteit van de stages grotendeels wordt behaald en studenten enthousiast zijn. Het laat echter ook zien dat het stageconcept behoorlijke aanpassingen vraagt in het onderwijs- en stagebeleid en een nauwe samenwerking tussen zorgorganisatie en hogeschool nodig is.

Implementatie stageconcept

In het eindrapport staan de elementen benoemd die belangrijk zijn voor verdere doorontwikkeling en implementatie van het stageconcept.
Verslagen

Eindverslag

Er is een groot tekort aan wijkverpleegkundigen (hbo) in Nederland. Nieuwe mensen opleiden kan alleen als er voldoende en goed stageplaatsen zijn. Maar er zijn te weinig wijkverpleegkundigen om stagiaires te begeleiden. In dit project is in 3 regio’s gewerkt aan het ontwikkelen en toetsen van het stageconcept leerteam zorgkwaliteit
Doel is het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van de stages.
In dit stageconcept lopen de studenten groepsgewijs stage waarbij de ouderejaars studenten de jongerejaars begeleiden.
De 3 pilotregio’s laten zien dat de doelstelling van verbetering van kwaliteit en kwantiteit van de stages grotendeels wordt behaald en studenten enthousiast zijn. Het laat echter ook zien dat het stageconcept behoorlijke aanpassingen vraagt in het onderwijs- en stagebeleid en een nauwe samenwerking tussen zorgorganisatie en hogeschool nodig is. In het eindrapport staan de elementen benoemd die belangrijk zijn voor verdere doorontwikkeling en implementatie van het stageconcept

Samenvatting van de aanvraag
Er is op dit moment een groot tekort aan wijkverpleegkundigen. Dit tekort zal naar verwachting de komende jaren nog toenemen. In de rapporten ‘Stageproblematiek hbo-v-studenten in de VVT’ en ‘Vraag en aanbod van wijkverpleegkundigen 2015-2019’ wordt geconstateerd dat een van de knelpunten voor de grote tekorten wijkverpleegkundigen, het tekort aan goede stageplaatsen is. Het probleem van het tekort aan goede stageplaatsen vraagt om gerichte acties die zich richten op de kwantiteit en kwaliteit van de stages voor hbo-v studenten in de wijkverpleging. Een van de aanbevelingen is om te gaan werken met innovatieve stageconcepten om meer leer- en onderzoeksmogelijkheden te creëren. Specifiek wordt het creëren van leerafdelingen/leerteams genoemd. In dit project wordt in drie regio’s in samenwerking tussen de hogeschool en zorgaanbieder een nieuw stageconcept ontwikkeld en getoetst. Het concept wordt Leerteam Zorgkwaliteit genoemd. Het idee is dat een zorgaanbieder een leerteam opzet en positioneert in de eigen organisatie waar ca. zes ouderejaars hbo-v studenten per stageperiode gaan samenwerken aan onderzoeksvragen van de zorginstelling. Zij worden daarbij begeleid door de hogeschool/lectoraat en door de zorginstelling. Daarnaast werken deze studenten mee in de wijkteams en hebben daar de rol om per persoon twee jongerejaars studenten hbo-v te begeleiden. Deze jongerejaars studenten moeten zicht krijgen op de rol van de wijkverpleegkundige in de brede context. Doel van dit project is het ontwikkelen van de Leerteams en toetsen of de aanpak met een “Leerteam Zorgkwaliteit” leidt tot betere en tot meer stageplaatsen voor beginnende en gevorderde hbo-v studenten in de zorg thuis bij de betrokken pilotorganisaties. Onderzocht wordt of dit concept geschikt is om breed landelijk uit te rollen en onder welke randovorwaarden. Verbinding aan de leernetwerken van het ZonMw programma Zichtbare schakel fase 2, en het betrekken van alle 17 hogescholen en hun stagecoördinatoren en van de Thuiszorginstellingen bij de bevindingen en verdere implementatie van de resultaten zijn belangrijke onderdelen van het project. Dit project gaat uit van pilots in 3 regio’s. De derde pilot in regio Zuid Limburg heeft zich op het laatste moment teruggetrokken omdat zij het project niet bemenst konden krijgen. In overleg met de programmamanager van ZonMw programma Zichtbare Schakel fase 2, is de derde regio als pm post opgenomen in de begroting. Bij de uitvoering van het project wordt alsnog een derde regio toegevoegd. Wij zullen uiteraard de regio en de specificering van de begroting voorleggen aan ZonMw ter goedkeuring.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
206120011
Looptijd:
2016
2017
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M. Gloudemans
Verantwoordelijke organisatie:
ActiZ