Mobiele menu

Incidence of errors in the intensive care: Effects of increased awareness and of improved communication by the introduction of explicit daily goals

Projectomschrijving

Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat 37% van de incidenten op de intensive care afdeling te maken hebben met (gebrekkige) communicatie tussen zorgverleners. Door dagelijks de doelen voor de IC-patiënten te formuleren en binnen het behandelteam te bespreken verbetert de communicatie. In dit project is onderzocht of het invoeren van deze manier van werken op de IC van twee academische ziekenhuizen (AMC, LUMC) het aantal incidenten op de IC daadwerkelijk verlaagt. Dat blijkt in inderdaad het geval: door het invoeren van de dagelijkse doelen-methode daalt het aantal incidenten en neemt ook de opnameduur van de patiënten op de IC af. Dat laatste maakt het mogelijk jaarlijks meer patiënten op de IC op te behandelen. Tevens vermindert het de zorgkosten per IC-patiënt.

Verslagen


Eindverslag

Inleiding Incidenten in de patiëntenzorg leiden regelmatig tot schade aan de patiënt, verhoogde kosten en een verlenging van de opnameduur. Op de intensive care is 37% van de incidenten gerelateerd aan communicatie. Pronovost rapporteerde (2002) dat het dagelijks formuleren en evalueren van doelen voor patiënten de communicatie in het team verbetert en de opnameduur verkort. In deze multicenter, sequentiële cohorten pretest-posttest studie hebben wij onderzocht of het introduceren van expliciete dagelijkse doelen de patiëntveiligheid vergroot. Methode en resultaten Voorbereidende fase In de participerende ICUs hebben wij een incidenten registratie systeem (IRS) geïmplementeerd. Een interobserver studie naar het classificeren van incidenten volgens het Eindhoven Classificatie Model werd uitgevoerd. In de voorbereidende en in de posttest fase werd met een Multi Moment Observatie studie getoetst of de tijdsbesteding van artsen en verpleegkundigen veranderde door het gebruik van dagelijkse doelen. Pretest fase Dagelijkse doelen werden geformuleerd door stafartsen. Deze doelen bleven geblindeerd voor de rest van het team en hadden geen invloed op de praktijk. Een random subset van doelen bij 10 patiënten werd wekelijks geëvalueerd. Ook werden zorgprotocollen die op die patiënt van toepassing waren maar zonder schriftelijke vastlegging niet waren uitgevoerd geteld (errors of ommission). Het gebruik van het IRS werd intensief gepromoot door klinische lessen en terugkoppeling van de gemelde incidenten. Tussen de pretest en de posttest fase in werd de methode van dagelijkse doelen actief geïmplementeerd in beide studie ICUs. Posttest fase Tijdens de posttest fase was het formuleren en evalueren van dagelijkse doelen een vast onderdeel van het overleg tussen alle artsen en verpleegkundigen. Resultaten De IC-opnameduur daalde significant in de pre- en posttest fase. Het verschil tussen de pre- en posttest fase was eveneens significant behalve voor de minst zieke en de meest zieke patiënten. De ernst van ziekte, weergegeven door de APACHE II score, nam daarbij significant toe gedurende beide fases. De beademingsduur was significant lager in de posttest fase. Het aantal heropnamen binnen 48 uur na IC ontslag nam toe onder de patiënten met de laagste APACHE II score. De daling in IC opnameduur daalde steiler dan in andere academische centra die participeren in de NICE registratie. Het gemiddelde verschil pretest was 0,68 (95% CL 0,30/1,06) dagen en in de posttest 1,77 (95% CL 1,4/2,14) dagen. De gemiddelde APACHE II score in deze centra was significant lager dan in de twee studie centra. In alle ziekenhuizen daalde de post-IC duur. Ernst van ziekte gecorrigeerde ziekenhuismortaliteit (SMR) werd niet significant beïnvloed door de introductie van DGFs. Er werden 6106 incidenten gerapporteerd, pretest 3581, posttest 2525. De proportie incidenten beïnvloedbaar door het gebruik van dagelijkse doelen zoals organisatie, coördinatie en verificatie waren in de posttest fase significant lager dan in de pretest fase. In de posttest fase was de kans op een error of ommission ruim 6 keer zo laag als in de pretest fase. De MMO studie liet een toename in activiteiten zien in de posttest fase voor overleg tussen artsen en verpleegkundigen. Onder verpleegkundigen nam ook de tijd voor dienstoverdracht toe maar de tijd voor het PDMS nam af terwijl deze voor artsen gelijk bleef (artsen registreerden DGFs in het PDMS). Discussie Het gebruik van dagelijkse doelen op de intensive care is effectief. De IC-opnameduur daalt significant evenals de beademingsduur. Opvallend is dat in de minst zieke categorie IC-patiënten het aantal heropnamen toenam in de posttest fase. De incidenten classificatie laat een significante daling zien van incidenten in de categorieën organisatie, overleg en verificatie. Deze categorieën zijn het meest beïnvloedbaar door het gebruik van DGFs. Errors of ommission daalden in de posttest fase. De MMO studies laten voor verpleegk
In aansluiting op de voortgangsrapportage van 2006 (maart 2006 t/m december 2006) omvat deze rapportage (het laatste deel van) fase 3, fase 4 en de start van fase 5 van de studie, respectievelijk (3) “Incident reporting and medical chart review”, (4) “Introduction of daily goals” en (5) “ Effects of implementation of dialy goals on error reduction and patient outcome. De incidentenregistratie en de incidententeambespreking (zie voortgangsrapportage 2006 (fase 2 en 3) zijn in beide centra succesvol ingebed. Resultaat is een gedetailleerde database van alle incidenten geregistreerd in 2007 (AMC, n=1663 ; LUMC, n=1894). Alle incidenten zijn door de onderzoekers geclassificeerd volgens het “Eindhoven model”. Fase 3 is in juli 2007 afgesloten. Tijdens deze fase is per week (per centrum) een analyse uitgevoerd van een random selectie van (geblindeerde) daily goals en de medische status geanalyseerd van 10 patiënten. Patiëntendemografie is in 2007 op dezelfde wijze geregistreerd als in fase 0 (AMC, n =1827; LUMC, n=1637). In fase 4 is het gebruik van “daily goals” geïntroduceerd. Software voor de dagelijkse registratie en evaluatie van daily goals is ontwikkeld en in beide centra geïmplementeerd in het PDMS. Aan fase 5 is een gewenningsfase voor het gebruik van de PDMS applicatie vooraf gegaan. Tijdens deze fase is de applicatie aangepast aan de hand van gebruikerservaringen. Fase 5 is inmiddels gestart en zal doorlopen tot december 2008. De analyse van de random geselecteerde daily goals wordt in fase 4 en 5 op dezelfde wijze uitgevoerd en aangevuld met de evaluatie van correct protocol gebruik.

Samenvatting van de aanvraag

Background: Health services for the most part still depend on the oral transmission of information. Failures of communication are involved in 37% of the human errors committed in the intensive care unit (ICU) resulting in increased patient harm, length of stay (LOS) and resource use. Preliminary data have indicated that an explicit approach to rounds in an ICU, clearly reporting daily plans improves communication of providers and reduces ICU LOS. Objective: To increase patient safety by improving communication by introducing explicit daily goals Study design: Multicenter, sequential cohorts pretest-posttest design. Study population: patients admitted into the adult ICU of two university hospitals in the Netherlands. Interventions: A two-step process of increased vigilance for errors via close monitoring and the subsequent implementation of a daily goals form. Outcome measures: Primary outcome measure will be ICU LOS. Secondary outcome measures will be post ICU hospital LOS, duration of mechanical ventilation, and the number of errors per patient per day of ICU admittance. The number of patients re-admitted within 48 hrs into the ICU will also be registered. Patient outcome will be adjusted for severity of illness at admission. Comparisons of ICU LOS, post ICU hospital LOS and mechanical ventilation will be made between three separate periods: a reference year prior to the study, the year with increased vigilance for errors and incidents, the year following the introduction of the daily goals form. The incidence density of errors per patient per day of ICU admittance will be compared between two periods; the year with increased vigilance for errors and the year during which the daily goals form has been added. Power/data analysis: We expect to include approximately 4000 patients per year in the two centers and will be able to detect a reduction in the average duration of ICU LOS of 15% in this patient population (average LOS in 2002 and 2003 4.4 days - SD 8.3). Patients dying within 6 hrs after admission will be excluded from the analysis. With 2684 patients during each phase we will have a 80% power to detect a reduction in the average duration of LOS of 15% (Wilcoxon Mann Whitney with a 0.05 two sided significance level). Economic evaluation: Cost-minimisation analysis from a provider perspective focussing on the direct medical costs of ICU care and the implementation and program costs of incident monitoring, medical chart review and the use of a daily goals form Time schedule: The study will be completed in three years Achtergrond: Binnen de gezondheidszorg vormt mondelinge communicatie nog steeds een van de belangrijkste methoden van informatieoverdracht. Onvolkomenheden in de communicatie spelen in 37% van de menselijke fouten binnen de Intensive Care (IC) geneeskunde een rol, hetgeen resulteert in schade voor de patiënt, een langere verblijfsduur op de IC en verhoogde kosten. Initiële resultaten geven aan dat het expliciet, op schrift, vastleggen van de dagelijkse afspraken en doelstellingen voor iedere individuele patiënt, de communicatie tussen de betrokken medewerkers verbetert en de gemiddelde IC verblijfsduur van patiënten verkort. Doel: Het vergroten van de patiëntveiligheid door het introduceren van expliciete dagelijkse doelen. Studie opzet: Multicenter, sequentiële cohorten pretest-posttest studie. Studiepopulatie: Patiënten opgenomen op de volwassen IC afdeling van twee academische centra in Nederland. Uitkomstmaten: Primaire uitkomstmaat is de duur van de IC opname. Secundaire uitkomstmaten zijn ziekenhuisopnameduur na IC ontslag, de duur van mechanische beademing en het aantal fouten per patiënt per IC verpleegdag. Ook het aantal heropnames binnen 48 uur na ontslag van de IC worden vergeleken. Vergelijking van IC en post IC ziekenhuisopname- en beademingsduur worden gemaakt tussen drie verschillende periodes: het jaar voorafgaand aan de studie, het jaar met verhoogde waakzaamheid voor fouten en het jaar waarbij met een dagelijks doelenformulier wordt gewerkt. Het aantal fouten per patiënt per verpleegdag tijdens de twee laatst genoemde fases worden ook vergeleken. Power/data analyse: We verwachten ongeveer 4000 patiënten voor de beide centra te kunnen includeren per jaar. Patiënten die binnen 6 uur na IC opname overlijden worden niet meegenomen in de analyse. Met een inclusie van 2684 patiënten tijdens iedere fase zijn we een staat een reductie van 15% in gemiddelde IC verblijfsduur, uitgaande van een gemiddelde ligduur van 4,4 dagen (2002 en 2203 met SD van 8,3) aan te tonen met een power van 80% (Wilcoxon Mann Whitney, P kleiner dan 0.05 bij tweezijdige toetsing). Economische evaluatie: kostenminimisatie vanuit een provider perspectief welke zich richt op de directe medische kosten van IC zorg en de implementatie- en uitvoeringskosten van foutenmonitoring, medische status beoordeling en het gebruik van het dagelijkse doelen formulier. Tijdplanning: De totale studietijd bedraagt drie jaar

Kenmerken

Projectnummer:
94506106
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2006
2009
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.B. Vroom
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC