Inclusieve ondersteuning: het toegankelijk maken van ondersteuning voor ouderen met een migratieachtergrond

Projectomschrijving

Het netwerk “inclusieve ondersteuning voor ouderen met een migratieachtergrond” richt zich op het verbeteren en toegankelijk maken van ondersteuning aan ouderen met een migratieachtergrond, zodat ook zij op tijd de juiste ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dit gaat om het bieden van ondersteuning die fysiek toegankelijk is, waar ouderen zich ‘welkom’ voelen en om verbeterde samenwerking tussen organisaties in Amsterdam Oost, zodat ouderen met een migratieachtergrond en ondersteuningsbehoefte tijdig worden geholpen.

Belangrijke thema’s:

  • Samenwerking en kennisdeling op het gebied van dementie.
  • Dagbesteding – en ontmoeting; Het creëren van een aanbod dat toegankelijk is en aansluit bij de wensen en behoeftes van ouderen met een migratieachtergrond. Ook zal er vanuit de zorg en ondersteuning meer ingezet worden om de doelgroep te bereiken. Een goede samenwerking tussen migrantenorganisaties en zorg- en welzijnsorganisaties is een belangrijk speerpunt.
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Amsterdam Oost is een wijk dat veel diversiteit kent in leeftijd, sociaaleconomische klasse, en culturele achtergronden. Het stadsdeel verwacht een grote toename van oudere mensen de komende jaren, waarbij 42% van de ouderen als kwetsbaar gezien wordt. Er wordt met name een toename aan verschillende gezondheidsproblemen verwacht (Welschen & Thomése 2016). Vaak hebben ook ouderen met een migratieachtergrond te maken met extra kwetsbaarheden. Dit wordt ook gesignaleert door professionals en vrijwilligers. Reden om bij elkaar te komen en de intentie uit te spreken om nauwer samen te werken. Er wordt gesignaleerd dat: • Ouderen met een migratieachtergrond verder vereenzamen • Zij lastig te bereiken zijn • Onvoldoende vertegenwoordigd zijn binnen het wijkzorgnetwerk • Weinig kennis hebben van het aanbod en hun ondersteuningsrechten • Daarnaast duurt het lang bij ouderen met een migratieachtergrond voordat zij hulp vragen en krijgen • En tot slot zijn zorgwerkers zijn niet op de hoogte van de manier waarop ouderen met een migratie achtergrond de “Westerse” zorg-benadering ervaren en waar zij behoefte aan hebben Kortom het aanbod is nog onvoldoende toegankelijk. Vanuit de bewoners Om ervoor te zorgen dat ouderen met een migratieachtergrond betere en tijdig ondersteuning krijgen wordt inzichtelijk gemaakt welke problemen zij ondervinden, wat hun behoeftes zijn, hoe ondersteuning toegankelijker gemaakt kan worden, en wat er nodig is om formele en informele ondersteuning bij hun wensen te laten aansluiten. Er zal niet alleen informatie op deze manier worden opgehaald. Oudere bewoners met een migratieachtergrond zullen ook betrokken worden bij de netwerkactiviteiten door een representatie vanuit de bewonersbijeenkomsten uit te nodigen om deel te nemen aan de verdere analyse en totstandkoming van het plan van aanpak. Om ervoor te zorgen dat ouderen met een migratieachtergrond ook daadwerkelijk de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben is het verder van belang dat er door verschillende partijen in het stadsdeel wordt samengewerkt. Vanuit de wijkzorgnetwerken en het informele platform wordt er al in algemene zin samengewerkt voor Amsterdammers in kwetsbare posities. Deze samenwerkingen zijn echter niet speciaal richt op ouderen met een migratieachtergrond. Een fundament voor een stevige samenwerking is in 2021 des de meer belangrijk vanwege grotere veranderingen in het sociaal domein. Er gaat in 2021 deels gewerkt worden met sociale wijkteams, waarbij een kleiner percentage ondersteuning geboden gaat worden door specialistische ondersteuningsaanbieders. Het is van belang dat de netwerkstructuren waar de afgelopen jaren zo hard aan gewerkt zijn in Amsterdam hierdoor niet verloren gaan en dat er door individuen, formele en informele organisaties, bewonersinitiatieven, welzijn, eerstelijnszorg, etc. wordt samengewerkt met de nieuwe buurtteams. Naast de bovenstaande doelen, zal er ook nauwer worden samengewerkt met de huisartsenzorg en zullen ouderen met een migratieachtergrond en mantelzorgers beter betrokken worden bij de huidige netwerkstructuren als volwaardig samenwerkingspartner. De bij deze aanvraag betrokken netwerkpartners komen vanuit de eerstelijnszorg, wijkverpleging, zorg en ondersteuning, informele zorg, zelforganisaties en de ouderenadviesraad. Naast deelname aan de netwerkactiviteiten zullen zij ook een rol spelen in het betrekken van overige netwerkpartners vanuit zorg- en welzijn, informele zorg, eerstelijnszorg en buurbewoners. Doormiddel van een quickscan en omgevingsanalyse die middels documentenstudie en leersessies worden vormgegeven met bovengenoemde partijen zal in kaart worden gebracht: Hoe de huidige samenwerking eruit ziet, welke partners nog missen, en een beoordeling van de kwaliteit van samenwerkingen. Dit zal leiden tot een overzicht van alle partijen betrokken bij de ondersteuning van ouderen met een migratieachtergrond en hiermee ook de sterkte en zwakke punten van professionele netwerken rondom migranten ouderen. Verder gaan we in op de omvang en problematiek van de doelgroep, wat daarvoor reeds wordt gedaan en hoe daar beter op kan worden aangehaakt. Kansen en knelpunten in het netwerk worden op deze manier ook zichtbaar. Deze zullen als input dienen om te komen tot ontwikkelkansen, visie, doelstelling en ambitie van het netwerk. Het netwerk dat bestaat uit een breed scala aan partijen inclusief ouderen met een migratieachtergrond en mantelzorgers zal zich volledig gaan inzetten op toegankelijke ondersteuning voor alle ouderen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005090
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.S. Christiani
Verantwoordelijke organisatie:
Cordaan