Mobiele menu

Individuele plaatsing en steun: een geschikt middel om mensen met niet-aangeboren hersenletsel zonder werk te laten participeren in werk?

Projectomschrijving

Werken is voor veel mensen belangrijk. Met de juiste begeleiding kunnen ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) geholpen worden richting werk. In dit project onderzoeken we of het haalbaar is de ‘Individuele Plaatsing en Steun (IPS)’ methode te gebruiken om mensen met NAH naar werk te begeleiden. Bij IPS wordt voor personen die geen werk hebben gezocht naar werk dat zij graag willen doen. Als er een werkplek is gevonden, start de persoon gelijk met werken. Er wordt daarbij training en coaching gegeven.

IPS wordt al zeer succesvol gebruikt bij mensen met psychische problemen. Wij denken dat IPS ook goed is in te zetten bij mensen met NAH. Samen met 3 zorginstellingen gaan we kijken of dit inderdaad zo is en wat de resultaten zijn van IPS. Wij hebben hoge verwachtingen en denken meer mensen met NAH een kans te geven op het krijgen en behouden van werk. Bij goed resultaat willen we in de toekomst meer mensen met NAH helpen door IPS op meer plekken aan te bieden en te onderzoeken.

Producten

Titel: Aan het werk met niet aangeboren hersenletsel
Auteur: Van Bennekom CAM
Titel: Individual Placement and Support after Acquired Brain Injury (ABI)
Auteur: Van Velzen JM, Mollet JM, Van Bennekom CAM, De Boer AGEM.
Titel: Individuele Plaatsing en Steun (IPS) na niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Auteur: Van Velzen JM, Mollet JM, Van Bennekom CAM, De Boer AGEM.
Titel: Individuele Plaatsing en Steun (IPS) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Auteur: Mollet JM, Van Velzen JM, Van Bennekom CAM, De Boer AGEM.
Titel: Individuele Plaatsing en Steun (IPS) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Auteur: Mollet JM, Van Velzen JM, Van Bennekom CAM, De Boer AGEM.
Titel: Individuele Plaatsing en Steun (IPS) na niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Auteur: Mollet JM, Bos P.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het verlies van het werk wordt door mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de chronische fase als een van de meest moeilijk te accepteren veranderingen na het oplopen van het letsel ervaren. Niet werken leidt tot een verlies van inkomen, minder sociale contacten, minder zelfvertrouwen, een verminderd gevoel van eigenwaarde, een lagere kwaliteit van leven en daardoor tot meer zorg- en maatschappelijke kosten. Optimale participatie in werk is dus belangrijk voor de persoon met NAH, zijn of haar naaste(n) en de maatschappij. Helaas is aan het werk komen niet vanzelfsprekend, zeker niet zonder passende en op NAH-gespecialiseerde begeleiding. IPS De ‘Individuele Plaatsing en Steun (IPS)’ methode is een interventie waarmee zeer succesvol mensen met ernstige psychische aandoeningen aan werk worden geholpen. Een IPS-trajectbegeleider helpt te bekijken wat iemand voor werk zou willen doen. Daarna wordt direct werk gezocht. Zodra iemand aan het werk is, wordt ook gestart met training en coaching. De ernst van de psychische klachten maakt niet uit en niemand wordt uitgesloten zolang er een wens tot werken is. In dit project wordt bekeken of IPS ook kan worden ingezet bij mensen met NAH in de chronische fase die gemotiveerd zijn om te gaan werken maar geen werkgever hebben. Onderzoeksvraag en doelstellingen De onderzoeksvraag van het project is: Wat is de haalbaarheid van de toepassing van de IPS-interventie bij mensen met NAH in de chronische fase zonder werk en welk effect heeft deze interventie op participatie in werk? Daarbij zijn twee doelen te benoemen, namelijk 1) het evalueren van de haalbaarheid en effecten van IPS bij mensen met NAH in de praktijk door middel van een pilot onderzoek; 2) het ontwikkelen van een implementatieplan voor bredere toepassing van IPS als interventie bij de ondersteuning voor arbeidsparticipatie van mensen met NAH in de chronische fase. Aanpak Het project zal uiterlijk 1 maart 2021 starten en drie jaar duren. Er wordt samengewerkt met diverse partners als patiëntvertegenwoordigers, zorginstellingen en hersenletselteam(s). Op basis van de doelstellingen wordt het project ingedeeld in de volgende werkpakketten: Werkpakket 1a: het uitvoeren van noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden zodat IPS kan worden geïmplementeerd bij drie deelnemende zorginstellingen. Re-integratiedeskundigen van deze instellingen worden opgeleid tot IPS-trajectbegeleiders; Werkpakket 1b: De IPS-interventie wordt als pilot uitgevoerd bij drie organisaties die mensen met NAH in de chronische fase begeleiden en zijn aangesloten bij het landelijke netwerk Hersenz. Middels een haalbaarheidsstudie wordt de uitvoer van de interventie gemonitord en geëvalueerd. Minimaal 15 mensen met NAH worden 1 jaar begeleid volgens IPS. De Minimale dataset voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel wordt gebruikt voor de effectevaluatie. Belangrijkste uitkomstmaten: werk gerelateerde variabelen (het hebben van werk of werkervaringsplek, aantal uren (betaald) werk, tijd tot het vinden van werk sinds de start van de begeleiding) en kwaliteit van leven. Aanvullende uitkomstmaten: mate van andere vormen van participatie en tevredenheid met de uitkomst van de ontvangen begeleiding volgens de persoon met NAH, de naaste(n) en de werkgever. Werkpakket 2: er wordt een implementatieplan ontwikkeld voor toepassing van IPS in de praktijk rondom mensen met NAH. Het plan richt zich op alle stakeholders die bij de implementatie, uitvoer en bekostiging van IPS betrokken (kunnen) zijn. Er worden aanbevelingen geformuleerd voor begeleiding van mensen na plaatsing middels IPS met als doel langdurige participatie in werk. Opbrengsten project Mensen met NAH in de chronische fase wordt uitzicht geboden op een zinvolle dagbesteding en daarmee op optimale participatie. Doordat zij niet meer de hele dag thuis zitten worden mantelzorgers ontlast. Professionals krijgen handvatten hoe ze mensen met NAH kunnen begeleiden richting betaald werk. Er ontstaat zicht op de haalbaarheid van het toepassen van IPS bij mensen met NAH en een eerste inschatting van het effect op arbeidsparticipatie wordt verkregen. Een voorstel voor bredere implementatie in de praktijk en benodigde financiering komt beschikbaar. Bij aanwijzingen voor succes kan in de toekomst verdere implementatie plaatsvinden om grotere effectstudies mogelijk te maken. Door zoveel mogelijk betrokkenen (stakeholders) bij het project te betrekken wordt de weg vrij gemaakt voor verdere en haalbare implementatie om daarmee, hopelijk, meer mensen met NAH aan het werk te helpen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
845009001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. J.M. van Velzen
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC