Inrichten netwerkinfrastructuur huisartsenzorg-wijkverpleging- sociaal domein in de Regio Heerenveen; betreft meerdere lokale en gemeentelijke driehoeken

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Doel van de pijler ouderenzorg binnen Regioplan Heerenveen is juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional. Doelgroep zijn de ruim 8000 kwetsbare ouderen in de regio Heerenveen

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Huisartsencoöperatie Tjongerscoop; thuiszorginstellingen Kwadrantgroep/Friese Wouden en Zuidwest Friesland; gemeenten Heerenveen, Weststellingwerf, De Fryske Marren, Opsterland; ziekenhuis Tjongerschans; ouderenzorg Alliade; De Friesland zorgverzekeraar; Zorgbelang Fryslân.

Doel en aanpak project

Huisartsen en wijkverpleging zijn nog onvoldoende aangesloten op het sociaal domein. Hiertoe behoort ook welzijn. De situatie is complex vanwege niet-overlappende werkgebieden en verschillen tussen gemeenten.

Doel van het project is om in de hele regio te komen tot een stevige en duurzame lokale structuur. Hiermee kunnen de samenwerkingspartners de zorg voor de thuiswonende kwetsbare ouderen versterken.

We beginnen op gemeentelijk niveau. Van daar uit wordt gewerkt aan de samenwerking op plaatselijk niveau. We delen kennis in de verschillende overleggen binnen het Regioplan.

Verslagen

Eindverslag

In de gemeenten De Fryske Marren, Heerenveen, Weststellingwerf en Opsterland is een netwerkinfrastructuur tot stand gebracht. In elke gemeente is op beleidsniveau een structureel overleg ingericht tussen huisartsenzorg, wijkverpleging, gemeente en welzijn. Datzelfde is gebeurd op lokaal uitvoerend niveau.
Voorafgaand hieraan heeft een inventarisatie plaatsgevonden van alle zorgprofessionals in de vier geledingen, MDO’s, bestaande samenwerking en interessante werkwijzen.

Alle overlegstructuren hebben twee regiehouders, vaak van twee verschillende disciplines, die zorgen voor de continuïteit.

De projectgroep zal blijven bestaan: een kwartaaloverleg van de vier gemeenten, met deelname uit elk van de geledingen. Hiermee kan kennisontwikkeling voortgang vinden. Deze projectgroep is op regionaal niveau ingebed in de bestaande overlegstructuren van het Regioplan. Hiermee zijn de projectresultaten geborgd.
Het Regioplan is het overkoepelende samenwerkingsprogramma in de regio Heerenveen.

In de regio Heerenveen willen we per gemeente een geformaliseerde beleidsdriehoek vormen tussen huisartsenzorg, wijkverpleging en sociaal domein inclusief welzijn. Op uitvoerend niveau vormen we een aantal lokale driehoeken tussen dezelfde geledingen.
In totaal betreft dit tussen de tien en vijftien driehoeken.
Als deze netwerkinfrastructuur gevormd is, zijn de randvoorwaarden gereed om op al die niveaus de inhoud van de zorg voor patiënten/cliënten te verbeteren en meer af te stemmen op de patiënt/cliënt.

De actieonderzoeker doet observaties die ondanks dat bijna alle overleggen digitaal verlopen, werkbare adviezen opleveren.

Het project ligt op schema. Onder voorbehoud van de corona-ontwikkelingen kunnen we het resultaat op tijd opleveren.

Samenvatting van de aanvraag
Regio Heerenveen en omstreken kent een regionaal programma integrale zorg: Regioplan Heerenveen. Ouderenzorg is hiervan een belangrijke pijler. De regio omvat zes huisartsengroepen, ca tien aanbieders van wijkverpleging en vijf gemeenten of delen daarvan. Inrichting van de toegangsfunctie en het welzijnswerk is in de gemeenten verschillend geregeld. Werkgebieden vallen niet samen. Omdat we de lokale verbindingen in de driehoek huisartsen-wijkverpleging-sociaal domein willen versterken, hebben we m.b.v. een voorgaande Ontwikkelsubsidie, Fase I, een model ontwikkeld hoe we dat kunnen doen. We zijn gekomen tot het plan om in elke gemeente een gemeentelijke/ beleidsmatige driehoek in te richten. En daarnaast tot inrichting van lokale driehoeken (op organisatorisch niveau). Als basis voor de lokale driehoeken hebben we (sub) hagro’s gekozen. Er is commitment verkregen van alle drie geledingen met dit plan. Doelstelling van de subsidieaanvraag De subsidie wordt aangevraagd voor het daadwerkelijk inrichten en formaliseren van deze beleidsmatige en lokale driehoeken. Bij het sociaal domein nemen we daarbij niet alleen de sociale wijkteams mee, maar ook het welzijnsdomein. Daartoe behoort onder meer de personele invulling van aanspreekpunten, afspraken over bereikbaarheid, communicatielijnen in de driehoek en met ieders eigen achterban/ collega’s. En daarnaast ook de communicatie tussen de gemeentelijke en de lokale driehoeken in die gemeente. Als speciale aandachtspunten hebben we kennisdeling gekozen, in het bijzonder m.b.t. innovatieve zorg. Door te komen tot een geborgde infrastructuur werken we aan continuïteit, een belangrijke randvoorwaarde. Het achterliggende doel is om in de vervolgfase tot verdere verbeteringen te komen in de zorg thuis, dicht bij de oudere; tot een samenhangend aanbod van zorg, welzijn en ondersteuning. Inzet van de subsidie We zetten een enthousiaste actieonderzoeker in om ons te laten bevragen en van haar en elkaar te leren. Zo vergroten we het lerend vermogen en de verandercapaciteit. Zij zal m.b.v. (participerende) observatie een beeld krijgen van de huidige samenwerkingscultu(u)r(en) en gewoonten en met ons bepalen wat aandachtspunten zijn voor verandering. Hiermee kunnen we ons plan van aanpak voor het inrichten van de driehoeken aanscherpen. Ook vragen we vergoeding van kosten van de zorgprofessionals (praktijkverpleegkundigen, praktijkmanagers, wijkverpleegkundigen) die zich daadwerkelijk gaan inzetten voor het formaliseren van de driehoeken. Managers en adviseurs van instellingen en gemeenten, leden sociaal wijkteams en welzijnsorganisaties, alsmede ROS Friesland zetten eigen middelen in.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639521925
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. ir. J.J. Netjes
Verantwoordelijke organisatie:
Tjongerscoop Coöperatie U.A.