Mobiele menu

An INstrument FOR outcome Measurement in Economic evaluations of Health promotion; the INFORMEH project

Projectomschrijving

Naar breder economisch evaluatieonderzoek van gezondheidsbevordering

Vraagstuk

De winst van gezondheidsbevordering is groter dan een betere (volks)gezondheid alleen. Hoe breder economisch evaluatieonderzoek op dit terrein is, hoe beter de wetenschap besluitvormers kan adviseren. Is er een breder spectrum van uitkomstmaten vast te stellen? En kan er een instrument worden ontwikkeld voor uitkomstonderzoek in economische evaluatiestudies op het gebied van gezondheidsbevordering?

Onderzoek

Na literatuuronderzoek is een panel van experts geraadpleegd over meetmethoden met brede uitkomstmaten. Daarna zijn relevante domeinen vastgesteld via een survey onder de algemene bevolking.

Uitkomst

Gezondheidsbevordering kan winst opleveren op individueel niveau (bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen bij een oudere door valpreventie), in de sociale omgeving (minder gepeste kinderen op een school) of op maatschappelijk niveau (minder antisociaal gedrag na een alcoholpreventieprogramma). Dergelijke uitkomsten kunnen veel meer worden meegenomen in effectstudies of economische evaluatiestudies.

Producten

Titel: Chapter 3: Challenges in outcome- and cost measurement for economic evaluations of public health interventions
Titel: Exploring Outcomes to Consider in Economic Evaluations of Health Promotion Programs: What Broader Non-Health Outcomes Matter Most?
Titel: How to incorporate broader outcomes in Economic Evaluations of Public Health interventions: a qualitative analysis based on expert interviews
Titel: Do we need to widening the scope of economic evaluation? The importance of nonhealth outcomes in health promotion
Titel: Powerpoint presentatie seminar University of York
Titel: Powerpoint presentatie seminar University of Glasgow
Titel: Powerpoint presentatie seminar University of Leeds
Titel: A theoretical framework for measuring non-health outcomes of health promotion for economic evaluations
Titel: A qualitative study on the views of experts regarding the incorporation of non-health outcomes into the economic evaluations of public health interventions
Auteur: Ghislaine APG van Mastrigt, Aggie TG Paulus, Marie-Jeanne Aarts, Silvia MAA Evers and Adrienne FG Alayli-Goebbels
Titel: How should we incorporate non-health outcomes of health promotion in economic evaluation studies? An overview of expert opinions

Verslagen


Eindverslag

Inleiding: Een belangrijke uitdaging voor economisch evaluatieonderzoek op het gebied van gezondheidsbevordering is het brede spectrum aan uitkomstmaten. Om besluitvormers goed te informeren over de allocatie van middelen aan gezondheidsbevorderende interventies is het belangrijk dat deze uitkomstmaten zowel domeinen op het gebied van gezondheid, alsook niet-gezondheidsdomeinen, omvatten. Deze studie heeft als doel om het bredere spectrum van uitkomstmaten binnen de gezondheidsbevordering systematisch te inventariseren en om daarnaast een overzicht te geven van de uitkomstmaten die dienen te worden geïncludeerd bij een instrument voor uitkomstonderzoek op het gebied van gezondheidsbevordering.

Methode: De studie bestaat uit drie fasen. Ten eerste is een literatuuronderzoek uitgevoerd. Vervolgens is een panel van experts geraadpleegd, om een meer diepgaande analyse te krijgen in het belang van brede uitkomstmaten en welke methoden hiervoor het beste kunnen worden gebruikt. Het panel bestaat uit nationale en internationale experts op het gebied van economische evaluaties van gezondheidsbevordering. In de derde fase van het onderzoek zijn relevante domeinen geïdentificeerd op basis van een survey onder de algemene Nederlandse populatie.

Resultaten en aanbevelingen:
Fase 1: De resultaten van de eerste fase van het onderzoek (literatuurstudie) zijn beschreven in een theoretisch kader dat onderscheid maakt tussen het bredere spectrum van uitkomstmaten op drie niveaus. Ten eerste kunnen er brede uitkomstenmaten zijn op individueel niveau, d.w.z. uitkomsten die relevant zijn voor de deelnemers aan gezondheidsbevorderingsinterventies, bijvoorbeeld een toename in zelfvertrouwen onder ouderen die deelnemen aan een valpreventieprogramma. Ten tweede kunnen er brede uitkomstenmaten zijn die optreden binnen de directe sociale omgeving van deelnemers aan een gezondheidsbevorderingsinterventie, zoals bijvoorbeeld een reductie in het aantal kinderen dat pest of dat gepest wordt door het toepassen van een anti-pest methode op basisscholen. Ten derde kunnen er brede uitkomstenmaten optreden die relevant zijn voor de maatschappij als geheel, bijvoorbeeld een afname in anti-sociaal gedrag ten gevolge van een programma gericht op vermindering van alcoholmisbruik. Alhoewel veel van deze brede uitkomstenmaten worden beschreven in de interventieplannen in de idatabase van het Centrum voor Gezond Leven van het RIVM worden deze uitkomsten zelden meegenomen in effect studies of economische evaluatie studies.

Fase 2: De analyse van de interviews met (inter)nationale experts heeft uitgewezen dat er een breed draagvlak is voor het includeren van brede uitkomstmaten in economische evaluaties op het gebied van gezondheidsbevordering. Hoewel de meerderheid van de experts is voor het ontwikkelen van een instrument om brede uitkomstmaten te meten, ontbreekt algemene consensus. Indien een dergelijk instrument wordt ontwikkeld zou het moeten voldoen aan een aantal voorwaarden: het instrument moet sensitief genoeg zijn om relevante veranderingen op te pikken, maar het zou daarnaast ook breed genoeg moeten zijn om alle relevante uitkomsten te meten. Daarnaast omschrijven de experts alternatieve strategieën voor het includeren van breder uitkomstmaten in economische evaluaties van gezondheidsbevordering: 1) het uitvoeren van een Kosten-Baten analyse) en het waarderen van alle uitkomsten in monetaire eenheden; 2) het includeren van additionele domeinen specifiek voor gezondheidsbevordering binnen het QALY concept in een Kosten-Utiliteitsanalyse; 3) het gebruiken van een alternatief instrument om breder, non-health uitkomsten te meten naast de traditionele QALY meting; 4) het gebruiken van een alternatief instrument dat een “overall” uitkomstmaat omvat, zoals de “happiness-index”, de ICE-CAP of de “well-being” instrumenten. Ieder van bovengenoemde strategieën voor het includeren van brede uitkomstmaten in economische evaluaties van gezondheidsbevordering heeft voor-

Inleiding: Een belangrijke uitdaging voor economisch evaluatieonderzoek op het gebied van gezondheidsbevordering is het brede spectrum aan uitkomstmaten. Om besluitvormers goed te informeren over de allocatie van middelen aan gezondheidsbevorderende interventies is het belangrijk dat deze uitkomstmaten zowel domeinen op het gebied van gezondheid, alsook niet-gezondheidsdomeinen, omvatten. Deze studie heeft als doel om het bredere spectrum van uitkomstmaten binnen de gezondheidsbevordering systematisch te inventariseren en om daarnaast een overzicht te geven van de uitkomstmaten die dienen te worden geïncludeerd bij een instrument voor uitkomstonderzoek op het gebied van gezondheidsbevordering. Het project zal uiteindelijk resulteren in een instrument voor uitkomstonderzoek in economische evaluatiestudies op het gebied van gezondheidsbevordering( An INstrument FOR outcome Measurement in Economic evaluations of Health promotion; the INFORMEH project)
Methode: Om inzicht te krijgen in welke uitkomstdomeinen uiteindelijk moeten worden meegenomen in het INFORMEH instrument zal een studie worden uitgevoerd bestaande uit 3 fasen.
Fase 1: Een systematisch literatuuronderzoek zal worden uitgevoerd om de relevante domeinen te identificeren. Hiervoor wordt een MetaSearch uitgevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van de volgende databases NHS EED, Medline/Pubmed en PsycINFO. Naar aanleiding van suggesties door leden van de projectgroep tijdens een eerste kick-off bijeenkomst van het project, wordt er bovendien een screening uitgevoerd op de beschrijvingen van de interventies die momenteel zijn opgenomen in de database van het Centrum voor Gezond Leven van het RIVM.
Fase 2: In deze fase wordt gebruik gemaakt van een Delphi Panel om relevante additionele domeinen te identificeren en om na een meer diepgaande analyse de domeinen te selecteren welke dienen te worden geïncludeerd in het uiteindelijke instrument. Nationale en internationale experts zullen worden benaderd voor dit panel. Deelnemers worden geselecteerd op basis van hun expertise op het gebied van(economische evaluaties van) gezondheidsbevordering.
Fase 3: In het laatste deel van het project wordt de relatieve belangrijkheid van de gezondheids- en niet-gezondheidsdomeinen vastgesteld door middel van een vragenlijst. In deze vragenlijst wordt respondenten gevraagd om de verschillende domeinen in een volgorde te zetten (ranken). We zullen de vragenlijst afnemen bij drie groepen van belanghebbenden, de professionals, de deelnemers aan gezondheidszorginterventie en de open populatie.
Kennisoverdracht: De resultaten van het INFORMEH project zullen worden gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften en op belangrijke congressen voor beleidsmakers, onderzoekers op het gebied van economische evaluaties en op het gebied van gezondheidsbevordering. Aanvullend zal een communicatiestrategie worden ontwikkeld (persbericht en symposia) voor professionals die moeten omgaan met economische evaluaties op het gebied van gezondheidsbevordering.

Samenvatting van de aanvraag

Introduction: The broad number of outcomes produced by health promotion programmes is a key challenge for economic evaluation researchers. To adequately inform future allocation decisions about health promotion interventions, outcome measures are needed for use in economic evaluation of health promotion that can incorporate broader health and non-health outcomes. The proposed study aims to assess these broader outcomes of health promotion in a systematic way and to provide an overview of valued outcomes relevant for inclusion in a health promotion specific instrument for outcome measurement. The project will results in an INstrument FOR outcome Measurement in Economic evaluations of Health promotion (the INFORMEH). Method: The process of defining outcome domains of health promotion for inclusion in the INFORMEH instrument will consist of 3 phases. Phase 1: A literature review will be performed to select relevant domains of health promotion outcomes. A MetaSearch will be performed in order to identify the relevant publications using the following databases NHS EED, Medline/Pubmed and PsycINFO. Phase 2: In this phase a Delphi Panel is used to identify relevant additional domains will be identified and then selected for inclusion in a final list after more in depth analysis of the domains. National and international experts will be asked to participate in the panel. Participants will be selected based on their expertise in health promotion. Phase 3: In final part of the project the relative importance of the identified health and non-health domains (on the final list) will be examined by means of a survey. For this purpose a survey instrument will be developed in which respondents are asked to rank-order the different domains. The survey will be conducted among three different stakeholder groups, i.e. professionals, participants of health promotion intervention and the open population. Knowledge transfer: The results of the INFORMEH project will be published in international scientific journals and presented at key conferences for decision makers, researchers in the field of economic evaluation and health promotion. In addition, a communication strategy (press releases and symposia) will be developed to give more specific guidance for professionals in organisations who have to deal with economic evaluations in the field of health promotion.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
200400007
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2011
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. S.M.A.A. Evers
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University