Mobiele menu

Instrumenten kiezen voor het versterken van integrale processen en praktijken. Een keuzeondersteuningspakket.

Projectomschrijving

Een keuzepakket met tools voor integraal gezondheidsbeleid in de praktijk

Vraagstuk Het integrale beleids- of samenwerkingsproces roept vaak vragen op. Hoe krijg ik draagvlak, hoe maak ik goede beleidskeuzes en hoe werk ik samen met een andere sector? De afgelopen jaren zijn steeds meer tools beschikbaar gekomen die helpen om dat soort vragen te beantwoorden en integraal werken te ondersteunen. Er is echter geen goed overzicht van deze tools, waardoor deze onvoldoende benut worden.

Onderzoek In dit project is een keuzepakket samengesteld met een selectie van beschikbare tools voor integraal werken. Het pakket kwam tot stand na gesprekken met het veld en landelijke (gezondheids)organisaties.

Uitkomst De tools in het keuzepakket zijn behulpzaam om kennis te genereren over integraal werken. Ze bieden handelingsperspectieven bij integraal werken in het lokale en regionale veld. Denk aan het maken van beleidskeuzes, zicht krijgen op draagvlak, reflectie op samenwerking of het bieden van denkkader. De toepassing van tools is afhankelijk van de lokale of regionale vragen, behoeften en mogelijkheden.

Verslagen


Eindverslag

Het integrale beleids- of samenwerkingsproces roept vaak vragen op, zoals hoe krijg ik draagvlak, hoe maak ik goede beleidskeuzes en hoe werk ik samen met een andere sector? De afgelopen jaren zijn steeds meer tools beschikbaar gekomen die helpen om dat soort vragen te beantwoorden en integraal werken te ondersteunen. Er is echter geen goed overzicht van deze tools, waardoor deze onvoldoende benut worden.
In dit project is een keuzepakket samengesteld met een selectie van beschikbare tools voor integraal werken om onderzoekers, adviseurs, beleidsmakers en professionals te ondersteunen.
Landelijk is het gebruik van tools te stimuleren door onder ander het publiceren van een overzicht van tools op kennisportals, het organiseren van scholing in gebruik van tools, het uitwisselen van praktijkervaringen via regiobijeenkomsten, het bieden van een ondersteuningsstructuur om tools uit te voeren en het inrichten van een platform om tools te volgen op bruikbaarheid in de praktijk en door te ontwikkelen.

Het keuzepakket met tools en aanbevelingen voor implementatie is ontwikkeld door het RIVM in samenwerking met implementatiepartners (Pharos, Platform31, GGD GHOR NL, CGL) en consortiumpartners instruments for integrated action (i4i). Het project is gefinancierd door ZonMw.

Samenvatting van de aanvraag

In de periode 2012-2014 heeft het Consortium instruments for integrated action (i4i), een samenwerkingsverband van negen onderzoeksgroepen, zes nieuwe tools ontwikkeld voor grip op lokale en regionale integrale processen en praktijken in de publieke gezondheid. Naast de instrumenten binnen dit consortium i4i zijn er meerdere instrumenten beschikbaar (gekomen), welke zijn gericht op het realiseren, monitoren en evalueren van deze integrale processen en praktijken. Het ontbreekt echter aan een goed overzicht wat de verschillende projecten de afgelopen jaren hebben opgeleverd, waardoor dergelijke instrumenten onvoldoende worden benut in het lokale of regionale veld van de publieke gezondheid. Om aanbod en vraag beter bij elkaar te brengen is het van belang een helder overzicht te maken. Ook is een analyse van dat overzicht nodig, met als doel heldere aanbevelingen te kunnen geven welke instrumenten vanwege overlap 'in elkaar geschoven' kunnen worden, en wanneer en door wie welk instrument (of combinatie van instrumenten) gebruikt kan worden in de praktijk. Een dergelijke review resulteert in een keuzeondersteuningspakket van beschikbare instrumenten voor de lokale of regionale praktijk (om gebruik te stimuleren) en aanbevelingen voor verdere implementatie van het instrumentarium (om beheer te stimuleren). De doelen van het project ‘Instrumenten kiezen voor het versterken van integrale processen en praktijken. Een keuzeondersteuningspakket’ zijn: - Een inventarisatie van instrumenten die beschikbaar zijn of komen voor het versterken van lokale of regionale integrale processen of praktijken (integraal gezondheidsbeleid of samenwerkingsverbanden). - Een analyse per instrument voor verschillende relevante onderdelen, zoals toepasbaarheid (o.a. onderzoek, beleidsevaluatie), doelmatigheid (o.a. heldere doelen, doelgroepgerichtheid, behaalde resultaten, voor- en nadelen in gebruik), toegankelijkheid (o.a. website, toolkit) en uitvoerbaarheid (o.a. animo gebruik in de praktijk, gewenste -financiële- ondersteuning, rollen partijen). - Een analyse van elkaar overlappende of juist aanvullende instrumenten om tot een set van geselecteerde instrumenten te komen om lokale of regionale processen of praktijken te versterken (in samenwerking met implementatiepartners). - Een analyse van mogelijkheden om het instrumentarium onder te brengen en het gebruik van deze instrumenten verder te ondersteunen en te stimuleren (zoals Academische werkplaatsen, VNG, opleiders). - Een helder keuzeondersteuningspakket bieden van instrumenten met aanbevelingen voor verdere implementatie en beheer. Om deze doelen te realiseren worden documenten of literatuur van verschillende instrumenten geanalyseerd en aanvullend consultatierondes gehouden met betrokkenen uit het veld en overkoepelende organisaties. Vanuit de consortiumpartners i4i wordt er input geleverd voor het includeren/excluderen van instrumenten, het te gebruiken ‘beoordelingskader’ met relevante onderdelen en het definitieve keuzeondersteuningspakket van het instrumentarium om integrale processen en praktijken verder te versterken in de publieke gezondheid. Om aanbod en vraag van de instrumenten voor de praktijk goed bij elkaar te brengen zal ook nauw worden samengewerkt met implementatiepartners (zoals Pharos/ Platform 31). De consortiumpartners i4i zijn: RIVM, AMC, VU Amsterdam, Wageningen Universiteit - GGD Noord- en Oost Gelderland, TNO, Erasmus MC, Universiteit van Tilburg - Tranzo, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Maastricht-GGD Zuid Limburg. Het project zal worden uitgevoerd door het RIVM in nauwe samenwerking met de consortium partners i4i.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
2004000181
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2015
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.A.M. van Oers
Verantwoordelijke organisatie:
RIVM