Mobiele menu

Instrumenten om alliantie en andere algemeen werkzame factoren te meten

Projectomschrijving

Algemeen werkzame factoren, zoals de alliantie tussen cliënt en behandelaar, krijgen steeds meer aandacht in de zorg voor jeugd.
De afgelopen jaren is in 19 door ZonMw gefinancierde studies kennis ontwikkeld over het belang van alliantie, cliënt- en professionalfactoren voor het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen.

In het huidige project bundelden Praktikon en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de inzichten en aanbevelingen van deze studies, zowel wat betreft de opgedane kennis als de gebruikte meetinstrumenten. Daarnaast werden wenselijke vervolgstappen geformuleerd voor het werkveld, onderwijs, beleid en vervolgonderzoek.

Er werd nauw samengewerkt met de 19 projectleiders en een klankbordgroep bestaande uit cliëntvertegenwoordigers, professionals en vertegenwoordigers vanuit onderwijs en onderzoek.

De projectresultaten – verwerkt in een rapportage, factsheets en een animatievideo – laten zien dat een goede alliantie belangrijk is voor positieve hulpverleningsresultaten binnen de zorg voor jeugd. Aandacht voor (het meten van) alliantie, en (cliënt- en professional)factoren die daarmee samenhangen, is nodig bij alle partijen in het jeugddomein om zo de kans op positieve hulpverleningsresultaten te vergroten.

Producten

Titel: Werkzame factoren in de jeugdhulpverlening: Alliantie, cliëntfactoren en professionalfactoren
Auteur: Van Hattum, M., De Greef, M., Van der Rijken, R., Golbach, M., & Scholte, R.
Link: https://www.praktikon.nl/publicaties
Titel: Factsheet voor cliënten: Aandacht voor de samenwerking
Auteur: Van Hattum, M., De Greef, M., Van der Rijken, R., Golbach, M., & Scholte, R.
Link: https://www.praktikon.nl/publicaties
Titel: Factsheet voor hulpverleners: Aandacht voor de alliantie
Auteur: Van Hattum, M., De Greef, M., Van der Rijken, R., Golbach, M., & Scholte, R.
Link: https://www.praktikon.nl/publicaties
Titel: Tabellen met alle in de 19 projecten gebruikte instrumenten om alliantie, cliënt- en professionalfactoren te meten
Auteur: Van der Rijken, R., & Golbach, M.
Titel: Animatievideo alliantie
Auteur: Van Hattum, M., De Greef, M., Van der Rijken, R., Golbach, M., & Scholte, R.
Link: https://www.praktikon.nl/publicaties

Verslagen


Eindverslag

Algemeen werkzame factoren, zoals de alliantie tussen cliënt en hulpverlener, krijgen steeds meer aandacht in de zorg voor jeugd. Over hoe deze factoren het beste gemeten kunnen worden en hoe de verkregen informatie effectief benut kan worden in de behandeling is weinig bekend. De afgelopen jaren is in 19 door ZonMw gefinancierde studies kennis ontwikkeld over het belang van alliantie, cliënt- en professionalfactoren voor het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen. Het doel van dit project was de meetinstrumenten die in die studies gebruikt zijn te inventariseren, te beoordelen op bruikbaarheid in de hulpverleningspraktijk en aanbevelingen te formuleren voor vervolgstappen. Daarnaast was het doel de opgedane kennis op een overzichtelijke manier te presenteren en te verspreiden onder praktijkorganisaties, cliënten, onderwijs, onderzoek en beleid.

Samenvatting van de aanvraag

Deze VIMP is een vervolg op een subsidieronde van ZonMw gericht op onderzoek naar alliantie en andere algemeen werkzame factoren in de zorg voor jeugd, onderdeel van het programma ‘Effectief werken in de jeugdsector’. In het kader van die subsidieronde zijn er 19 projecten uitgevoerd en ondertussen afgerond. Het doel van deze VIMP is om de opgedane kennis over de gebruikte instrumenten om algemeen werkzame factoren te meten, te bundelen, op een overzichtelijke manier te presenteren (bv. brochures en handleidingen) en vervolgens te verspreiden onder praktijk, onderwijs, onderzoek, en beleid. Het bundelen, ordenen en verspreiden van kennis en aanbevelingen maakt het voor het werkveld, onderwijs en onderzoek, en beleid makkelijker om op de hoogte te raken van bestaande kennis, om deze kennis te benutten en daarmee de kans op positieve hulpverleningsresultaten te vergroten. Daarnaast draagt deze VIMP bij aan een beter zicht op kennishiaten en daarmee samenhangende vervolgstappen in onderzoek. Om deze doelen te bereiken werkt Praktikon nauw samen met het lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van praktijk, cliënten, onderwijs en onderzoek, en de projectleiders van de door ZonMw gefinancierde projecten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
729210004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. R.H.J. Scholte
Verantwoordelijke organisatie:
Praktikon bv