Mobiele menu

Integraal aanbod behandeling en begeleiding bij GGZ zorg in Emmen

Projectomschrijving

Doel

In het project ‘Integraal aanbod behandeling en begeleiding bij ggz zorg in Emmen’ wordt samen met de cliënten gezocht naar de juiste richting en keuzes van zorg. De doelgroep kenmerkt zich door veel vragen op (bijna) alle levensgebieden. Het is dan ook essentieel om alle partijen die acteren op dit terrein samen te brengen.

Werkwijze

In dit project wordt dit gedaan in Optimaal Leven in Emmen (OL Emmen) door laagdrempelig toegankelijk te zijn voor (mogelijke) cliënten en ook voor maatschappelijke verwijzers en bijvoorbeeld wijkteams. Teamleden, ook de behandelaren, gaan veelvuldig op huisbezoek.

In toenemende mate worden, in samenwerking met onze cliënten, activiteiten georganiseerd die maatschappelijk herstel ondersteunen. Het wijkcentrum is daar uitermate geschikt voor. Vanuit de I-ROC en het herstelplan zijn de individuele wensen steeds beter bekend en daar kunnen de onderwerpen voor de herstelgroepen op aangesloten worden. De ervaringsdeskundigen zetten daar hun expertise voor in.

Samenwerking

OL Emmen is samengesteld uit verschillende disciplines uit de samenwerkende organisaties VNN, Cosis, GGZ Drenthe en Sedna. Zij brengen allemaal hun expertise in voor mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid. Hierdoor kan adequaat antwoord gegeven worden op de vragen van onze cliënten. Tel daar de korte lijnen richting het aanbod van het achterland van de moederorganisaties bij op en er is een groot spectrum van mogelijkheden.

Resultaten

Het team heeft de werkwijzen van de 4 organisaties in een team (VNN, GGZ, Cosis en Sedna) geïntegreerd tot 1 werkwijze. Het resultaat is dat de expertise van alle teamleden, maar ook de mogelijkheden van het achterland, de moederorganisaties, in te schakelen is.

Het resultaat hiervan is dat er sneller geschakeld kan worden en dus sneller antwoord gegeven kan worden op vragen van niet alleen cliënten, maar ook huisartsen, politie, wijkteams en buurtbewoners. Het team is laagdrempelig en goed bereikbaar. Dit wordt ook gestimuleerd in de contacten van de samenwerkende partners en er wordt geprobeerd veel mensen te bezoeken in de thuissituatie.

Subsidiemogelijkheden en projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opzetten en/of de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). Wilt u hier ook mee aan de slag? Bekijk dan ter inspiratie de lopende projecten en de subsidiemogelijkheden.

Afbeelding

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In onze gemeente is vanaf oktober 2018 een Optimaal Leven Team van start gegaan in een achterstandswijk. Het doel van het team is om in afstemming met andere professionals in de wijk een integraal aanbod te bieden en te leveren en tegelijkertijd beschikbaar te zijn voor maatschappelijk vraagstukken die zich middels de wijk aandienen. Dit betekent dat er ruimte dient te zijn om vragen uit de wijk met betrekking tot mensen met verward gedrag, voortkomend uit een EPA te kunnen ondervangen. We willen deze doelen bereiken door participatie en een grotere betrokkenheid van en interactie met naasten, de wijk en de omgeving. Dit vraagt om een ontwikkelperiode waarin deze transformatie gestalte kan krijgen. Als gemeente zien we het nieuwe ambulante team als de sleutel tot verdere integratie van zorg en ondersteuning, behandeling en begeleiding in onze gemeente. Het is in het belang van onze inwoners (zowel de cliënten als de omgeving), ons belang en in het belang van landelijke ontwikkelingen om deze ruimte voor ontwikkeling en voor experimenteren, binnen de juridisch gestelde kaders, te hebben zodat we de kwaliteit van onze zorg en ondersteuning voor mensen met (potentieel) verward gedrag kunnen verfijnen en/of verbeteren. Onze ontwikkel agenda kent de volgende belangrijke onderdelen: - Zoeken naar effectieve domein-overstijgende interventies en structurele, domein-overstijgende financierings-mogelijkheden binnen de grenzen van het hoofdlijnenakkoord GGZ - Ontwikkelen van een eenvoudige financieringsverantwoording - Bedenken, uitwerken en experimenteren met deskundigheids-bevordering op het gebied van integrale manieren van samenwerken - Uitwerken van de inzichtelijk gemaakte knelpunten tijdens de Action Learning Feedback Loops die reeds door de teams gestart zijn - Ontwikkelen van een stevig lokaal netwerk met formele en informele partners Naast de direct betrokken partijen in het ambulante team, kennen we nog andere relevante hulpverlenende instanties. Als gemeente vormen wij, middels een buurt- en wijkteam een brug in de samenwerking. Daarnaast zetten we ons in om op lokaal niveau een stevige structuur te ontwikkelen waar het nieuwe ambulante team deel van uitmaakt. Met het realiseren van ontwikkeltijd voor het team willen we: - Het team de mogelijkheid geven nieuwe werkwijzen te onderzoeken en hiermee te experimenteren en deze te implementeren - Ruimte realiseren om te onderzoeken welke (samenhang van) interventies goed werken om verward gedrag te voorkomen (o.a. door aanbod vanuit sociaal en zorg domein te combineren) - Het team de mogelijkheid bieden zich in de lokale structuur in te bedden en als stevige partner te positioneren zodat men in de wijk (inwoner en professional) het team weet te vinden - Het team de ruimte bieden om te zoeken naar een goede afstemming met het informele netwerk, of om deze waar nodig op te bouwen - Wijkteam ondersteunen bij vroegtijdige signalering De beoogde resultaten zijn: - Hoger welbevinden van de cliënt - Een kloppende nieuwe werkwijze om bij mensen met chronische psychische klachten verward gedrag te voorkomen - Inzicht in welke interventies hier wel en niet aan bijdragen - Inzichtelijk krijgen hoe de financiering van deze combinatie van behandeling/begeleiding het beste georganiseerd kan worden - Stijging van de kwaliteit van de behandeling/begeleiding zonder stijgende kosten - Stevige inbedding in de bestaande lokale sociale structuur Dit willen we realiseren door: - De (behandel)coördinator, een ervaringsdeskundige en de welzijnswerker van het Optimaal Leven team specifiek in te zetten op afstemming in en met de wijk, haar inwoners en de lokale partners. Dit betekent dat zij betrokken zijn bij lokale evenementen en bijeenkomsten, zichtbaar zijn in de wijk en als aanspreekpunten voor het (informele) netwerk functioneren. - Het opzetten van een innovatiewerkplaats samen met de Hanzehogeschool Groningen - Follow up voor de Action Learning Feedback Loops mogelijk te maken door teamleden concrete ontwikkelopdrachten mee te geven - Iemand vanuit de betrokken organisaties verantwoordelijk te maken voor de monitoring en evaluatie van de inhoudelijke ontwikkelingen. Deze persoon zal de inhoud beschikbaar maken voor het team en onze gemeente zodat wij de ontwikkelingen goed kunnen volgen en waar nodig bijsturen. - Stevige projectorganisatie, dat bijdraagt aan de realisatie van de gestelde doelen en de afstemming over en navolging van gemaakte afspraken tussen de betrokken partijen. - Verspreiden en delen van kennis en ervaring.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638075011
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. W. Kemp
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Emmen

Contactgegevens projectleider

E-mail: willemijn.kemp@ctgroep.nl 
Telefoon: 06 43 09 27 73

Locatie

Dit project wordt uigevoerd in Emmen (regio Drenthe).