Mobiele menu

Integrale begeleiding van jonge ouders in Heerlen

Projectomschrijving

Jonge Ouder Project: Integrale begeleiding van jonge ouders in Heerlen

Vraagstuk

In dit project werkt Zuyd Hogeschool samen met het Jonge Ouders Project (JOP) team, bestaande uit professionals van gemeente Heerlen en lokale zorgaanbieders, en met jonge ouders met als doel om jonge vaders een expliciete plaats te geven in de hulpverlening voor jonge gezinnen. Uitgangspunt is de ontwikkelde methodiek van het JOP waardoor jonge moeders binnen hun vermogen zorg kunnen dragen voor de veiligheid en ontwikkeling van hun kind en kunnen participeren in de maatschappij.

Onderzoek

Samen doen we een vierjarig actieonderzoek, waarbij professionals, jonge ouders en onderzoekers samen de ervaringen van de doelgroep in beeld brengen, om van daaruit passende acties te ontwerpen om deze ervaringen en kennis binnen én buiten de regio te delen.

Verwachte uitkomst

Dit project heeft als doel de bestaande methodiek te versterken en te verbreden naar jonge vaders, en een aanvullend scholingstraject te ontwerpen. We verstevigen zo ook de interprofessionele samenwerking  tussen het sociale en zorgdomein.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: lectoraatsocialeintegratie@zuyd.nl.

Producten

Titel: Interview Marijke Sniekers
Auteur: Marijke Sniekers en Anja Rudnick
Link: https://zuyd.mediasite.com/Mediasite/Play/11ea68b7642d4d65abe6049b0e6b636f1d
Titel: Het JOP maakt verschil
Auteur: Consortiumpartners van het project Integrale Begeleiding Jonge Ouders in Heerlen
Link: https://zuyd.mediasite.com/Mediasite/Play/05f94db412d84400a007be3a61d32d121d
Titel: Veerkracht versterken
Auteur: Aïmaine Aquil, Stijn Isenborghs, Aysu Gorissen en Milan Panis
Titel: Social Bootcamp
Auteur: Leticia Barbosa Brito
Titel: Sterk in je eigen netwerk
Auteur: Noa Derin, Jill de Bree, Elma Esser, Hajar Ahoukar, Milou Huntjens
Titel: Good Experience conferentie 2 "Samen in actie"
Auteur: Marijke Sniekers en Simone Knops (samen met alle deelnemers aan het samenwerkingsverband)
Titel: De leefwereld van jonge vaders
Auteur: Leticia Barbosa Brito en Meltem Bingölo
Titel: Balans tussen draagkracht en draaglast bij jonge vaderschap
Auteur: Roxana Twikler
Titel: Jonge vaders in het vizier
Auteur: Dahnee Houven en Eryn Marx
Titel: Jong moederschap, hoe doe je dat?
Auteur: Jay Quadtvlieg
Titel: Interview voor website Pharos over het Jonge Ouder Project en betrokkenheid van vaders in hulpverlening
Auteur: Marijke Sniekers en Simone Knops
Link: https://www.pharos.nl/kansrijk-jonge-ouders-project-heerlen/
Titel: "Focus on fatherhood"
Auteur: Marijke Sniekers en Simone Knops
Titel: Good Experience Conferentie
Auteur: Consortiumpartners van het project Integrale Begeleiding van Jonge Ouders in Heerlen
Titel: Betrokken vaderschap in de eerste 1000 dagen
Auteur: Marijke Sniekers en Simone Knops
Link: https://youtu.be/Iys6Yfw_8KA
Titel: Focus on fatherhood: Participation of parents and professionals in research
Auteur: Marijke Sniekers, Lieke Tilmann, Sabrina Keinemans
Titel: Sluit aan bij de prille wereld van het ouderschap
Auteur: Knops, S., Sniekers, M., Tillman, L., & Donckers, K. (2022).
Magazine: Vakblad Vroeg

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In het project werken de volgende partners samen: * Jonge Ouders Project (JOP): dit team bestaat uit het Expertiseteam en het Jongerenloket van de Gemeente Heerlen, en een groep professionals namens coöperatie JENS (gedragswetenschappers, behandelaars, hulpverleners van Xonar, Mondriaan, Koraal Streetwise, Kracht in Zorg, Radar, ’t Prunelleke, en Moventis). * Zuyd Hogeschool De projectgroep is ingebed in een breder netwerk (Gemeenten Voerendaal, Landgraaf, Kansrijk van Start Heerlen, experts in klankbordgroep) dat inhoudelijke input kan geven aan het project en een rol kan spelen in de disseminatie van inzichten. DOEL Dit project versterkt het ouderschap en opvoedklimaat in gezinnen en vergroot kansen op maatschappelijke participatie van jonge ouders, door het ondersteuningsaanbod aan jonge moeders te verbreden naar jonge vaders. De bestaande methodiek van het JOP is het vertrekpunt voor dit project. Het streven is om de interprofessionele samenwerking in de zorgketen tussen het sociale en zorgdomein te verstevigen om jonge ouders zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen. DOELGROEP Jonge ouders geven hun ouderschap vaak adequaat vorm (Dukes & Palm, 2019; Keinemans, 2011; Lemay, Cashman, Elfenbein & Felice; 2010; Sniekers, 2020), maar sommigen zijn kwetsbaar en kunnen extra ondersteuning gebruiken. Het project richt zich primair op de gemeente Heerlen en omringende gemeenten, waar relatief veel jonge en kwetsbare ouders wonen (Geijtenbeek, Joosten, Otten & Posthumus, 2019). Een bepalende factor voor de verhoogde instroom in de jeugdhulp in Heerlen is de afwezigheid van de (juridische) vader in het gezin (CBS, 2019). Doelgroep van het JOP zijn die ouders die op jonge leeftijd (<27 jaar) een kind hebben of verwachten, én die op sociaal-emotioneel vlak kwetsbaar zijn. Bij hen is sprake van stapeling van risico- of stressfactoren (zoals: laagopgeleid, vroegtijdig schoolverlatend, beperkt netwerk, financiële problemen, geweldservaringen, psychische problematiek, opvoedproblemen, LVB). Moeders zeggen enerzijds ‘het wel alleen te kunnen’ en anderzijds ondersteuning nodig te hebben in de relatie met de vader, zeker wanneer de ouders geen partnerrelatie hebben. Vaders hebben hulp nodig om een relatie op te bouwen met hun kind en bij te dragen aan de opvoeding, zeker als zij ‘buiten beeld’ zijn. Professionals vinden het een uitdaging om ouders de juiste hulp te bieden en samenwerking te vinden met ketenpartners. Ze erkennen een handelingsverlegenheid naar jonge vaders en wensen een attitudeverandering omdat zij vaders onvoldoende op het netvlies hebben. Hoewel het project beoogt de kwetsbaarheid van deze doelgroep te verminderen, spreken we in dit voorstel over jonge ouders in plaats van kwetsbare, jonge ouders. We spreken ouders aan op hun ervaringsdeskundigheid en positioneren hen als co-onderzoekers. PLAN VAN AANPAK Het JOP hanteert een zelf ontwikkelde methodiek. Deze omvat een integrale werkwijze waardoor professionals van diverse organisaties in het JOP participeren. Juist om intergenerationele overdracht van problematiek te verkleinen, is het belangrijk dat gemeente en zorgaanbieders daarbij samenwerken. Dit bevordert ontschotting van beleid en is overzichtelijker en drempelverlagend voor ouders. Met een vierjarig actieonderzoek wil het JOP de bestaande methodiek versterken en verbreden naar jonge vaders, en een aanvullend scholingstraject ontwerpen. Dit onderzoeksvoorstel sluit aan op bestaande plannen van het JOP en is ingedeeld in vier fasen conform de cyclus van actieonderzoek (zie bijlage A): Fase 1: verkennen van de context. Enerzijds wordt de bestaande werkwijze van het JOP in kaart gebracht. Anderzijds worden wensen en behoeften van jonge ouders en professionals binnen en buiten JOP geïnventariseerd, zodat iedereen kan bijdragen binnen diens mogelijkheden. Fase 2: plannen van acties. In deze fase bepalen jonge ouders en professionals (in opleiding), ondersteund door de onderzoekers, de inhoud van het scholingstraject en de aanpassingen die nodig zijn om de methodiek te vertalen naar jonge vaders. Fase 3: uitvoering. De professionals gaan met de nieuwe methodiek werken. Professionals en jonge ouders worden gevolgd in het hulpverleningstraject middels onderzoek. Professionals in opleiding brengen samen met jonge ouders hun leefwereld visueel in beeld. Een tussenevaluatie vindt plaats van de methodiek en het traject, en van de verschillende manieren waarop er in gezamenlijkheid geleerd is. Fase 4: eindevaluatie en disseminatie. Deze fase is nadrukkelijk bedoeld om terug te kijken naar het groepsproces en de producten die de praktijkverbetering tot stand hebben gebracht. Ook delen we de nieuwe methodiek en het scholingstraject met landelijke stakeholders. De haalbaarheid van het project is geborgd doordat we aansluiten bij bestaande netwerken en werkwijzen in werkveld, onderzoek en onderwijs en werken in een gemeente die sterk inzet op adequaat ouderschap en een kansrijke ontwikkeling van kinderen.

Kenmerken

Projectnummer:
554001002
Looptijd: 76%
Looptijd: 76 %
2021
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Sniekers
Verantwoordelijke organisatie:
Zuyd Hogeschool