Mobiele menu

Integrale belangenbehartiging op provinciaal niveau

Projectomschrijving

Vele vraagstukken op terrein van vitaliteit/preventie, zorg, sociaal domein zijn niet meer aan te pakken door individuele (zorg) organisaties/gemeenten. Dit vraagt om een integrale benadering, zowel door professionele – als patiëntenorganisaties, sociaal domeinraden, cliëntenraden ziekenhuizen/VVT en raad van verzekerden zorgverzekeraar.

In dit project wordt een organisatievorm ontwikkeld voor integrale belangenbehartiging waarbij sprake is van beleid beïnvloeding voor- tijdens en na beleid ontwikkeling en uitvoering.

Ervaringsdeskundigheid staat centraal. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van e-panels.

Diverse partijen, te weten zorgverzekeraar/ gemeenten/provincie/zorgaanbieders en tal van patiënt/clientorganisaties, participeren in dit project. Er is in het project sprake van een breed draagvlak, wat het continueren van een dergelijke werkwijze zal versterken.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Patiëntenorganisaties aangesloten bij Zorgbelang Fryslân hebben behoefte aan gezamenlijke belangenbehartiging op aandoening overstijgende onderwerpen richting gemeenten, ziekenhuizen, zorgverzekeraar, provincie en zorgaanbieder. Tal van beleidsvraagstukken op het terrein van vitaliteit en preventie, gezondheid, sociaal domein en welzijn zijn niet meer aan te pakken door individuele (zorg-) organisaties of gemeenten. Dit vraagt om een integrale benadering van deze diverse vraagstukken. Hierbij valt te denken aan inclusieve samenleving, gezamenlijke besluitvorming, empowerment, zelfmanagement en zorginkoop door diverse partijen. Ook zorgverzekeraar De Friesland, Friese gemeenten, de provincie en zorgaanbieders zijn zoekende hoe in samenhang geanticipeerd kan worden op veranderingen, knelpunten en ontwikkelingen(Ûnderweis nei 2030,2018). Er wordt een organisatievorm ontwikkeld voor integrale belangenbehartiging binnen de regio Friesland, waarbij sprake is van beleid beïnvloeding voor- tijdens en na beleid ontwikkeling en uitvoering.Het streven is om de regio Friesland op strategisch en beleidsmatig niveau aan te laten sluiten bij de behoeftes van ouderen, mensen met een chronische aandoening, beperking of psychische problemen of hun naasten. Dit zal resulteren in de volgende producten: 1) Ontwikkelen van een regionaal overlegorgaan bestaande uit een onafhankelijk voorzitter en vertegenwoordigers van patiënten en cliënten uit de diverse segmenten, 2) Inregelen en uitvoeren van diverse e-panels welke worden bevraagd op de thema’s, 3) Verkennen, onderzoeken en leren op welke wijze de resultaten van de e-panels geadresseerd kunnen worden bij de stakeholders t.b.v. daadwerkelijke bijstelling op strategisch en beleidsmatig niveau. Denk aan zorgverzekeraar, provincie, gemeenten, ziekenhuizen en zorgaanbieders. 4) Borging van structuur van provinciaal overleg, e-panels en inbreng van resultaten bij ketenpartners t.b.v. beleid beïnvloeding op strategisch en beleidsmatig niveau.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
742004002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. A.J.P. Schrijvers
Verantwoordelijke organisatie:
Zorgbelang Fryslan