Mobiele menu

Integratie methoden uit OGGZ en methoden uit Sociaal Wijkteam in Dordrecht.

Projectomschrijving

In Zuid-Holland-Zuid willen MEE Drechtsteden, Vivenz en de Dienst Gezondheid & Jeugd samen de ernstige (ggz)problemen eerder proberen te signaleren om sneller op te kunnen schalen naar oggz specialisten en af te schalen naar specialistische ondersteuning. Een goed functionerende werkwijze om te signaleren en op te schalen waar nodig, helpt in preventieve zin om verward gedrag te voorkomen of om effectiever en efficiënter passende ondersteuning te organiseren.

Doel

Het doel van dit project is het bieden van de noodzakelijke ondersteuning van inwoners met (complexe) hulpvragen.

Werkwijze

In het project werken de partijen samen aan het trainen in verschillende methoden en aan het toepassen van methoden om te evalueren wat effectief en efficiënt is.
 

Resultaten

Er werd specifiek in deze pilot samengewerkt op de complexe vraagstukken waar risico voor escalatie was; escalatie bijvoorbeeld door huisuitzetting, angst voor uit huis plaatsen kinderen, effecten van verslaving. De ge-escaleerde situatie is er een die vaak bij het Meldpunt Zorg & Overlast terecht komt).

Het idee was, dat door eerder psychiatrische deskundigheid in te zetten, casuïstiek effectiever aangepakt kan worden. In dit rapport staat casuïstiek beschreven, ervaringen uit de pilot en advies over vervolg. In de pilot werden methoden van beide professionals gebruikt bij analyse van de vraag en het werkelijk ondersteunen van de cliënt. Er werd ook een ZRM ingevuld bij iedere cliënt. Hiermee is geprobeerd een beeld te geven van leefgebieden, die met een lage score, mogelijk voorspellend zijn voor complexe problematiek of waarvoor een specifieke aanpak nodig is om de problemen op te lossen.

Aanbevelingen

  • Hoor de verhalen (en het verhaal achter het verhaal) bij het maken en evalueren van beleid.
  • Versterk de kennis over psychiatrische ziektebeelden of verstandelijke beperkingen en daaruit voortkomend gedrag. Dit kan door deskundigheidsbevordering.
  • Versterk de analyse met de ZRM en zet in op aspecten van beperkte gezondheidsvaardigheden en sociaal netwerk. Denk hierbij aan meer en innovatieve methoden voor het versterken van sociaal netwerk zoals bijv. RACT.
  • Zoek naar de werkelijke vraag van de client en zoek potentieel onverzorgde inwoners.

Verslagen


Eindverslag

In deze pilot is samengewerkt op cliëntniveau door een maatschappelijk werker en een psychiatrisch verpleegkundige. De cliënten zijn inwoners van de wijk Wielwijk in Dordrecht die met een vraag bij het wijkteam Wielwijk kwamen.
Er werd specifiek in deze pilot samengewerkt op de complexe vraagstukken waar risico voor escalatie was; escalatie bijvoorbeeld door huisuitzetting, angst voor uit huis plaatsen kinderen, effecten van verslaving. De ge-escaleerde situatie is er een die vaak bij het Meldpunt Zorg & Overlast komt (een niet-acuut meldpunt in de regio ZHZ , waar vraagstukken uit OGGZ kunnen worden gemeld en worden opgepakt).
Het idee was, dat door eerder psychiatrische deskundigheid in te zetten, casuïstiek effectiever aangepakt kan worden. In dit rapport staat casuïstiek beschreven, ervaringen uit de pilot en advies over vervolg.
In de pilot werden methoden van beide professionals gebruikt bij analyse van de vraag en het werkelijk ondersteunen van de cliënt. Er werd ook een ZRM ingevuld bij iedere cliënt. Hiermee is geprobeerd een beeld te geven van leefgebieden, die met een lage score, mogelijk voorspellend zijn voor complexe problematiek of waarvoor een specifieke aanpak nodig is om de problemen op te lossen.

Samenvatting van de aanvraag

In Zuid Holland Zuid is er een regionale ontwikkelagenda voor de sluitende keten voor personen met verward gedrag. In die ontwikkelagenda is een onderdeel dat de bestaande onderdelen in de keten ontwikkelen op de aansluiting en overdracht. Dienst Gezondheid & Jeugd en MEE Drechtsteden willen samen de ernstige (GGZ)problemen in een wijkteam eerder proberen signaleren en sneller op kunnen schalen naar OGGZ specialisten. Om vervolgens ook sneller weer af te schalen of door te verwijzen naar specialistische ondersteuning. Een goed functionerende werkwijze om te signaleren en op te schalen waar nodig, helpt in preventieve zin verward gedrag voorkomen of om effectiever en efficiënter passende ondersteuning te organiseren. Het subsidieverzoek betreft een project waarin teamleden uit het wijkteam en OGGZ specialisten vanuit het Meldpunt Zorg & Overlast hun methoden samen gaan gebruiken en inzetten op een serie casussen. Over en weer worden methoden geleerd en ervaren. Reeds bestaande methoden van Procesconsultatie (OGGZ Meldpunt Zorg & Overlast ZHZ) en Sociaal Netwerk Versterking van MEE, worden geïntegreerd gebruikt bij casuïstiek die in een wijkteam wordt aangemeld. Met de ZRM wordt een inventarisatie gemaakt en de professionals uit de teams OGGZ en het wijkteam werken gedurende 12 weken samen aan de casuïstiek. Deze intensieve samenwerking en de evaluatie van de casus en de oplossingen leiden tot: - meer kennis over en weer tussen team OGGZ Meldpunt Z&O en Sociaal Wijkteam - eenvoudige op- en afschalen van ondersteuning door het sociaal wijkteam - bij afnemen ZRM sneller inzichtelijke dat meer dan algemene ondersteuning uit een wijkteam nodig is, en dat OGGZ specialisten de ondersteuning kunnen oppakken. - inzicht in welke leefgebieden en problemen op die leefgebieden, risicovol zijn voor verward gedrag - inzicht welke interventies door de inwoner en zijn omgeving het meest zinvol worden ervaren - versterking van de aandacht voor het organiseren van steun in eigen omgeving, of het weer opzetten van een sociale omgeving rond een inwoner. Dordrecht heeft vanuit de transformatie WMO sociale wijkteams operationeel en vraagt hen ook door te ontwikkelen op outreachend zijn en te versterken in het verbinden van algemene voorzieningen met maatwerkvoorziening WMO of OGGZ waar dat nodig is. Dordrecht is centrumgemeente en samen met de Dienst Gezondheid en Jeugd vervult zij een belangrijke rol in de aanpak van personen met verward gedrag. Voor dit project dat DG&J ZHZ en MEE Drechtsteden samen aanvragen, is dan ook vanuit de gemeente Dordrecht veel steun. Het project is enerzijds het trainen in verschillende methoden en anderzijds het toepassen om te evalueren wat effectief en efficiënt is. Zowel vanuit DG&J, als vanuit MEE Drechtsteden en Vivenz is het een waarde om meer methodologisch te werken, om de inzet steeds doelgerichter te maken. Het organiseren van het project leidt tot netwerkversterking in de gemeente Dordrecht, en tot eenvoudiger op- en afschalen van ondersteuningsvormen die voor een inwoner noodzakelijk zijn.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638023005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A. Nijhuis
Verantwoordelijke organisatie:
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid