Mobiele menu

Integratie van het 360°CHILDoc in een gepersonaliseerde Jeugdgezondheidszorg.

Projectomschrijving

Tijdens dit implementatieproject wordt een online platform met digitale scholing ontwikkeld en aangeboden aan professionals binnen de zorg voor jeugd. De kennis, opgedaan uit ons voorgaande project, wordt landelijk verspreid en benut door het 360°CHILDoc-profiel te gebruiken als onderwijs tool. Ouders en jongeren worden actief betrokken bij de scholing.

Zorgprofessionals leren middels interactieve scholing volgens een vaste systematiek ouders en jeugdigen inzicht te geven in de gezondheidssituatie van jeugdigen inclusief aanknopingspunten voor verbetering. De individuele kenmerken, behoeften en sterke punten van jeugdigen en het gezin staan hierbij centraal. Tevens ligt nadruk op de actieve rol van ouders/jeugdigen tijdens het opstellen van een haalbaar plan om de ontwikkelingskansen van jeugdigen positief te beïnvloeden.
De mate van gebruik en de meerwaarde van het platform en de scholing zullen worden geëvalueerd.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het doel van dit implementatieproject is de ontwikkeling van een interactief, digitaal scholingsprogramma en een online platform voor de landelijke verspreiding en toepassing van verworven inzichten en ervaringen uit het 360°CHILDoc -project, uitgevoerd binnen het ZonMw-programma “Effectief werken in de Jeugdsector”. De scholing richt zich op efficiëntie van de integrale benadering van gezondheid door professionals binnen de zorg voor Jeugd, de overdracht van holistische gezondheidsinformatie aan ouders/jongeren en de uitvoering van gepersonaliseerde zorg (= pro-actieve preventie op maat met predictie, positieve benadering van gezondheid en actieve participatie van ouders/jongeren). Uitkomsten van het 360°CHILDoc project worden verwerkt in de scholing en zijn onder meer de verbetering van de prioritering m.b.t. registratie van relevante data en een adequate wijze van inzage in gezondheidsdata uit digitale dossier (volgens de ISO-normering) aan ouders en/of jeugd (een wettelijke verplichting vanaf 2020). Op het online platform worden korte kennisclips ten aanzien van onder meer genoemde onderwerpen en het 360°CHILDoc-profiel zelf gepresenteerd en worden interactieve Questions & Answers sessies en ervaringen van deelnemers en experts gedeeld. Potentiële deelnemers worden landelijk geworven en geattendeerd op het platform alwaar informatie te vinden is over het scholingsprogramma, dit project en informatie over mogelijke deelname. Potentiële doelgroepen voor de scholing zijn zorgprofessionals binnen de JGZ, Sociale pediatrie, kinderrevalidatie en Jeugdzorg. Naast deze zorgprofessionals zijn ouders en jongeren belangrijke doelgroepen voor het online platform. Ouders/jongeren worden actief betrokken bij de ontwikkeling van de scholing/het platform en krijgen een actieve rol tijdens de scholingsbijeenkomsten zodat input vanuit hun perspectief zo optimaal mogelijk tot zijn recht kan komen. Het 360°CHILDoc wordt binnen de scholing op interactieve wijze gebruikt als ondersteunende onderwijs-tool. De verworven kennis en ervaringen met het 360°CHILDoc wordt actief verspreid, benut voor onderwijs en is van groot belang voor verbetering van de kwaliteit van longitudinale jeugdgezondheidszorg. Het 360°CHILDoc is een KIND-profiel dat gezondheidsinformatie visualiseert en ordent middels de ICF-systematiek (International Classification of Functioning, Disability and Health). Het KIND-profiel is ontworpen om de complexe sociaal-medische denkprocessen tijdens preventief klinisch redeneren te ondersteunen. De visualisatie middels het KIND-profiel is zeer functioneel en bruikbaar binnen deze complexe denkprocessen vanuit een integrale Bio-Psycho-Sociaal en gepersonaliseerd perspectief. Professionals doen ervaring op in het gebruik van het KIND-profiel en verkrijgen hiermee helder zicht op de meerwaarde voor de JGZ-praktijk. Dit zal bijdragen aan bevordering van de implementatie in de praktijk door versterking van de “bottom-up” stuw/draagkracht vanuit professionals. Onderzoekers/universitair (hoofd)docenten van Universiteit Maastricht (UM, een onderwijskundige en communicatiedeskundige van UM, JGZ-professionals en ouders/jongeren werken binnen dit project samen om tot een gedegen en passend scholingsaanbod en platform te komen. De Lector Datavisualisatie van Zuyd Hogeschool die het ontwerp van het KIND-profiel ontwikkeld heeft en het NCJ zullen input leveren ten aanzien van inhoud en vormgeving. De scholingsbijeenkomsten zijn interactief. Er wordt gebruik gemaakt van gesimuleerde consulten, casuïstiek besprekingen, overlegsituaties en intervisie waarbij ouders/jongeren een actieve rol spelen vanuit hun eigen perspectief. Het scholingsprogramma; gebaseerd op het onderwijskundig kader “compentency based learning” en het 4 C/ID-model (four-component instructional design), bestaat uit 3 digitale bijeenkomsten van 2 uur met groepen van 8-10 professionals. Na afsluiting van de scholingsbijeenkomsten wordt geëvalueerd met behulp van het theoretisch framework van Fleuren dat gericht is op determinanten van implementatie (op het niveau van de scholing, het platform en het KIND-profiel, de gebruikers, organisaties en wet-regelgeving), inclusief de ervaren impact en meerwaarde, het bereik, de adoptie en de borging. De deelnemers aan de scholing worden uitgenodigd een vragenlijst (mede gebaseerd op de MIDI-vragenlijst van Fleuren) in te vullen. Ook aan bezoekers van het online platform wordt gevraagd enkele korte vragen te beantwoorden bij het verlaten van het platform. Een kleiner aantal deelnemers worden uitgenodigd voor deelname aan een focusgroep bijeenkomst. Na afloop van het project blijft het scholingsaanbod beschikbaar, evenals het ontwikkelde online platform/de website. Met het NCJ, NSPOH, JGZ-staf en onderwijskundigen UM zal worden besproken hoe de projectresultaten geïntegreerd kunnen worden binnen het bestaande aanbod van kennisverspreiding/scholing binnen de JGZ en de bachelor/master Geneeskunde.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
07290202110007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. C.H.G. Bastiaenen
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University