Mobiele menu

Interculturele Praatwijzer Opvoeding en Handicap

Expertisecentrum Jeugdzorg-Gehandicaptenzorg William Schrikker ontwikkelt een interculturele Praatwijzer Opvoeding en Handicap voor gezinsvoogden. Deze voogden blijken behoefte te hebben aan hulpmiddelen voor de communicatie met niet-westerse ouders, met een licht verstandelijk gehandicapt kind. De Praatwijzer wordt een map met geïllustreerde hulpmiddelen in vier talen.

Onderwerpen die in de map aan bod komen, zijn de verstandelijke beperking van ouder en/of kind, veiligheid en opvoeding, seksualiteit in combinatie met een verstandelijke handicap en belonen en straffen. De Praatwijzer wordt ontwikkeld op basis van de resultaten van een behoeftenonderzoek onder ouders met verschillende etnische achtergronden en hun gezinsvoogden.

Producten

Titel: Nieuwsbrief Expertisecentrum William Schrikker nr. 7
Link: http://www.williamschrikkerexpertise.nl

Verslagen


Eindverslag

De Interculturele Praatwijzer OpvoedingPlus is ontwikkeld in het kader van het programma 'diversiteit in het Jeugdbeleid'. Deze map met visuele- en meertalige hulpmiddelen ondersteunt het aansluiten in het gesprek met ouders met een niet-westerse culturele achtergrond over opvoeden, wanneer ouders de Nederlandse taal onvoldoende heheersen of een verstandelijke beperking hebben. In de hulpmiddelen wordt extra, maar geïntegreerd, aandacht besteed aan het (h)erkennen van een beperking bij het kind en een daardoor 'verzwaarde opvoedingsopgave' voor ouders. De hulpmiddelen sluiten aan bij verschillende fasen in een ondersteuningsproces aan ouders zoals bv.: contact maken; een relatie leggen,verwachtingen bespreken, het netwerk in beeld brengen en opvoedingsthema's bespreken o.a.: aanmoedigen, straffen, belonen, toezicht houden, in contact blijven, seksualiteit, extra zorg etc.
De hulpmiddelen zijn bruikbaar voor: medewerkers CJG, MEE- consulenten, Gezinsvoogden, pedagogisch medewerkers etc.
Voor meer info: www.williamschrikkerexpertise.nl

In het kader van het project Interculturele Praatwijzer Opvoeding en Handicap (IP) zijn contacten opgebouwd met verschillende samenwerkingspartners. Naast de organisaties met wie al eerder een intentieverklaring was getekend, hebben deze contacten geleid tot een actieve participatie in het project van o.a.: Nidos, MEE Midden-Holland, MEE Noord-Brabant, Centrum voor Jeugd en Gezin in Haarlem en Cordaan Jeugd in Amsterdam. Deze organisaties hebben deelgenomen aan de behoeftepeiling (expertpeiling) en participeren in de verschillende (test)fasen van de te ontwikkelen onderdelen van de IP.

Tijdens de eerste fase van het project (dec. ’09 – juni ’10) is een behoeftepeiling (expertpeiling) gehouden met behulp van de medewerkers van de William Schrikker Groep, MEE Midden-Holland, MEE Noord-Brabant, Nidos en Centrum voor Jeugd en Gezin in Haarlem. Hierbij is zowel gebruik gemaakt van een vragenlijst als verdiepende interviews, met name bij hulpverleners met zelf een niet-westerse culturele achtergrond en/of werkend met veel niet-westerse cliënten. De uitkomst van de behoeftepeiling geeft een goed beeld van de wensen die niet-westerse cliënten, van de verschillende organisaties, hebben. Hieruit blijkt dat visuele middelen een belangrijk aanvullend hulpmiddel zijn( maar geen vervanging van bijv. een tolk). Een groot aantal thema’s en voorgestelde onderdelen van de IP worden allen als zinvol gezien. De projectgroep zal dus een keuze moeten maken. Qua beeldtaal lijkt er een voorkeur te bestaan voor vnl. fotografie gebruiken t.o.v. pictogrammen in combinatie met eenvoudig Nederlands en daarnaast korte, heldere informatie in eigen taal. Met name de houding van de hulpverlener ten opzichte van de cliënt en in ‘hoe gebruik je de visuele middelen’ wordt genoemd als belangrijkste voorwaarden voor het succesvol inzetten van de IP. Daarom zal naast de handleiding voor gebruik van de IP een introductietraining worden ontwikkeld.

De eerste gesprekken met vormgevers zijn begin juli gevoerd. Eind augustus is de inhoud van de IP en het conceptvoorstel voor vormgeving definitief vastgesteld.

In de vervolgfasen van de ontwikkeling zullen hulpverleners en cliënten met een niet-westerse achtergrond van de eerder genoemde organisaties, verder participeren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
155030012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L.J.M. Schulten
Verantwoordelijke organisatie:
William Schrikker Groep