Mobiele menu

Interdisciplinair Team Work in de eerste lijn voor patiënten met COPD; Het I-Team project.

Projectomschrijving

Patiënten met COPD die worden verwezen naar de longarts vanwege aanhoudende klachten en een hoge ziektelast hebben vaak meerdere aangrijpingspunten voor niet-medicamenteuze behandeling. Een integrale aanpak met een interdisciplinair behandelprogramma waarbij alle behandelaars goed met elkaar samenwerken is bewezen effectief, maar is in de eerste lijn nog niet beschikbaar.

Doel en werkwijze

In dit project ontwerpen zorgverleners uit eerste, tweede en derde lijn samen met, ervaringsdeskundige patiënten in de regio’s Nijmegen en Uden een eerste versie van een eerstelijns interdisciplinair zorgprogramma. Dit ontwerp wordt getest in een pilot studie. De leerpunten uit de pilot leiden tot een aangepaste en geoptimaliseerde versie waarmee zorgverleners en patiënten vervolgens gedurende een jaar ervaring mee zullen opdoen. Tenslotte vindt een evaluatie plaats van de haalbaarheid van deze werkwijze, de ervaringen van patiënten en zorgverleners en de potentiële effecten op klachten en ziektelast van patiënten.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen Radboudumc, Universiteit Maastricht, Longfonds, ZZG zorggroep, Bernhoven Ziekenhuis en Synchroon Zorggroep.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Aanleiding: Om succesvol de gezondheidstoestand te kunnen verbeteren van patiënten met COPD die verwezen waren naar de 2e lijn is Interdisciplinair Team Work (ITW) een belangrijke randvoorwaarde. Dit laat zich verklaren doordat is gebleken dat COPD patiënten die door de huisarts voor het eerst werden verwezen naar de 2e lijn in verband met een persisterende verhoogde ziektelast, in veel gevallen =4 aangrijpingspunten voor behandeling hebben, de zogenaamde treatable traits (TTs). Voor deze TTs zijn vooral niet-farmacologische interventies geïndiceerd die complementair zijn aan de medicamenteuze behandeling met luchtwegverwijders en ontstekingsremmers. In ITW werken zorgprofessionals van verschillende disciplines synergistisch aan van tevoren afgesproken doelstellingen die in samenspraak met de patiënt zijn geformuleerd. Voor succesvol ITW zijn verschillende kenmerken van belang maar de belangrijkste randvoorwaarden zijn goede communicatie en afstemming van zorg. In (long)revalidatie instellingen is toepassing van ITW gemeengoed. In de 1e lijn is dit nochtans beperkt of niet ontwikkeld in de context van de doelpopulatie van dit project, namelijk patiënten die in het verlengde van een multidimensionaal assessment in de 2e lijn hiervoor in aanmerking komen. Doelstelling: Doel van dit project is om samen met 1e lijn zorgverleners en ervaringsdeskundige patiënten ITW te ontwerpen, te optimaliseren door het toe te passen (learning by doing) en te evalueren. In meer details richt het project zich achtereenvolgens op: (1) het ontwerpen van een prototype ITW voor patiënten met COPD, (2) het gebruik gereed maken van het prototype ITW, (3) het optimaliseren van het prototype ITW door gedurende een ½ jaar doorontwikkeling in de praktijk van het prototype ITW (plan-do-check-act cyclus), (4) het in de periode van 1 jaar hieraan aansluitend verder opdoen van praktijkervaring met de doorontwikkelde versie van het ITW en, (5) het evalueren van de doorontwikkelde versie van het ITW vanuit drie van de vier perspectieven van de Quadruple Aim benadering, namelijk (a) de tevredenheid van de verkregen zorg door patiënten, (b) zorguitkomsten voor patiënten en, (c) de tevredenheid van de verleende zorg door zorgverleners. Dit project is van belang voor patiënten omdat het passende en effectieve zorg mogelijk maakt die dicht in de woonomgeving beschikbaar is. Plan van aanpak: Het project wordt uitgevoerd volgens de principes van participatory action research. Deze benadering leent zich bij uitstek voor projecten waarbij complexe interventies zoals ITW worden toegepast en waarbij de wetenschappelijke evidentie hoe deze interventie er precies uit moet zien beperkt is. Bovendien is het door deze benadering goed mogelijk om in het ontwerp van het ITW de contextuele factoren te betrekken. Ook dit blijkt een kritische succesfactor te zijn voor succesvolle implementatie van complexe interventies. De participatory action research benadering kenschetst zich door co-creatie en een bottom-up aanpak met en door gebruikers, dat wil zeggen patiënten en betrokken zorgverleners, in plaats van een top-down benadering voor de gebruikers. Daarom worden in dit project zowel zorgvragers, te weten ervaringsdeskundige patiënten en, zorgaanbieders, namelijk huisartsen, huisartspraktijkverpleegkundigen/ praktijkondersteuners, 1e lijn paramedici (diëtisten, ergotherapeuten en fysiotherapeuten), wijk(long)verpleegkundigen, longartsen en longverpleegkundigen betrokken. Inhoudelijk zal door iedere betrokken discipline de zorg worden geleverd conform de bestaande voor de vigerende beroepsgroep specifieke richtlijnen. Echter, teamwork, adequate interprofessionele communicatie en casemanagement zijn kritische succesfactoren van een succesvol ITW. Dit vereist lokale actieve inrichting hiervan met betrokkenheid van de relevante disciplines. De activiteiten van dit 36 maanden durende project worden gestructureerd in 5 complementaire werkpakketten. Deze werkpakketten zijn: (WP1) ontwerpen, operationaliseren en optimaliseren van een prototype ITW, (WP 2) toepassen van het ITW in de praktijk en, (WP3) evaluatie van de praktijktoepassing van ITW. Gedurende de gehele looptijd van het project zullen de opgedane kennis en ervaringen via verschillende kanalen worden verspreid (WP 4). WP5 betreft het projectmanagement. Ordening van het project met deze 5 werkpakketten ondersteunt tevens het monitoren van de voortgang en is een goede basis voor het schrijven van de voortgangsrapportages van het project.

Kenmerken

Projectnummer:
10270022120002
Looptijd: 26%
Looptijd: 26 %
2023
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. A.J. van 't Hul
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum
Afbeelding

Multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn

Uit een verzameling van regiobeelden en praktijkvoorbeelden van de Juiste Zorg op de Juiste Plek blijkt dat de samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici nog niet optimaal is. Daarom financieren wij 6 projecten die aan de slag gaan met het verbeteren en onderbouwen van deze multidisciplinaire samenwerking. Dit project is daar één van.