Mobiele menu

Interdisciplinaire samenwerking rondom personen met verward gedrag. Het ontwikkelen van een flexibele scholingstoolkit.

Projectomschrijving

Doel

In dit project wordt een flexibele scholingstoolkit ontwikkeld. Deze bestaat uit een set thema’s en per thema een set met diverse didactische werkvormen, inhoudelijk samenhangend met de interdisciplinaire samenwerking rondom mensen met verward gedrag en met aandacht voor de maatschappelijke participatie na de crisis.

Thema’s

De volgende thema’s worden in de flexibele toolkit opgenomen:
 1. Introductie in verward gedrag
 2. Interdisciplinaire samenwerking
 3. Casuïstiek

Werkwijze

De docent of trainer kan flexibel die thema’s en werkvormen uit de toolkit selecteren die enerzijds tegemoet komen aan de scholingsbehoeften van de studenten zorg, welzijn en veiligheid en van de huidige professionals in het werkveld en anderzijds aan de beschikbare tijdsinvestering.

Digitale leeromgeving

De toolkit wordt als een soort kennisbundel beschikbaar gesteld via een digitale leeromgeving voor diverse opleidingen (onder andere Social Work, Toegepaste psychologie, Verpleegkunde, Ervaringsdeskundige in de zorg) en voor deskundigheidsbevordering voor professionals in het werkveld.

Opbrengsten

In dit project is een flexibele scholingstoolkit ontwikkeld rondom personen met verward gedrag. Het project is uitgevoerd door de volgende projectpartners:

 • Hanzehogeschool Groningen/Lectoraat Rehabilitatie
 • Gemeente Groningen
 • GGD Groningen
 • Lentis GGZ
 • Politie Groningen
 • WIJ Groningen
 • mbo Alfa College
 • Ervaringsdeskundigen hebben een structurele bijdrage aan het project geleverd.

Verder hebben de opleidingen Social Work, Toegepaste Psychologie, Verpleegkunde en de Associate Degree Ervaringsdeskundige in zorg en welzijn een bijdrage aan het project geleverd.

De ontwikkelde toolkit bestaat uit een set thema’s met diverse didactische werkvormen, inhoudelijk samenhangend met de interdisciplinaire samenwerking rondom personen met verward gedrag en met aandacht voor de maatschappelijke participatie van de persoon na de crisis. Naast informatie over verward gedrag, interdisciplinair samenwerken en casuïstiek bevat de toolkit ook video's, cases, opdrachten, presentaties, literatuur, oefeningen, discussie, e.d. die tijdens de scholing ingezet kunnen worden. De toolkit is gratis te downloaden via de website.

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Interdisciplinaire samenwerking rondom personen met verward gedrag. Ontwikkelen van een flexibele scholingstoolkit.

In dit project is een flexibele scholingstoolkit ontwikkeld rondom personen met verward gedrag. Het project is uitgevoerd door de volgende projectpartners: Hanzehogeschool Groningen/Lectoraat Rehabilitatie, Gemeente Groningen, GGD Groningen, Politie Groningen, Lentis GGz, WIJ Groningen en Mbo Alfa College. Ervaringsdeskundigen hebben een structurele bijdrage aan het project geleverd. Verder hebben de opleidingen Social Work, Toegepaste Psychologie, Verpleegkunde en de Associate Degree Ervaringsdeskundige in zorg en welzijn een bijdrage aan het project geleverd.
De ontwikkelde toolkit bestaat uit een set thema’s met diverse didactische werkvormen, inhoudelijk samenhangend met de interdisciplinaire samenwerking rondom personen met verward gedrag en met aandacht voor de maatschappelijke participatie van de persoon na de crisis. De docent kan flexibel die thema’s en werkvormen uit de toolkit selecteren die enerzijds tegemoet komen aan de scholingsbehoeften van de studenten zorg, welzijn en veiligheid en van de huidige professionals in het werkveld en anderzijds aan de beschikbare tijdsinvestering. Naast informatie over verward gedrag, interdisciplinair samenwerken en casuïstiek bevat de toolkit ook video's, cases, opdrachten, presentaties, literatuur, oefeningen, discussie, e.d. die tijdens de scholing ingezet kunnen worden.

Samenvatting van de aanvraag

Interdisciplinaire samenwerking rondom personen met verward gedrag. Ontwikkelen van een flexibele scholingstoolkit. Problemen, vragen en behoeften van een persoon met verward gedrag en diens omgeving zijn in samenhang vaak erg complex. Dit leidt er in de praktijk vaak toe dat generalisten niet de expertise hebben om adequaat op deze complexe en ook vaak langdurige situaties in te spelen. Daarnaast hebben professionals die gespecialiseerd zijn in één leefgebied, zelf ook niet de benodigde deskundigheid in huis om adequaat en effectief te reageren op problemen in andere leefgebieden. In beide gevallen ervaren de professionals handelingsverlegenheid in het omgaan met personen met verward gedrag. Bovenstaande vraagt om een integrale aanpak vanuit een interdisciplinair samenwerkend team. Naast aandacht voor het verwarde gedrag van de persoon en daarbij voor het (potentieel) aanwezige gevaar voor zichzelf en/of anderen, is het belangrijk dat er ook aandacht is voor de periode na de crisis. Niet alleen om een toekomstige crisis te voorkomen, maar ook (bij personen die regelmatig in crisis verkeren) als een gelegenheid om met de persoon een ontwikkelingsproces te starten, en zo van zorg naar participatie te komen. Door de persoon te helpen (nieuwe) invulling aan zijn leven te geven, met daarbij aandacht voor de benodigde vaardigheden en ondersteuning (ook voor het voorkomen van toekomstige crises) die daarbij nodig is, kan toekomstig verward gedrag mogelijk worden voorkomen. Een ander aspect waaraan in het project aandacht wordt geschonken hangt samen met de inhoud en structuur van het onderwijs. Het onderwijs werkt met onderwijscurricula die zijn vastgelegd voor minimaal een studiejaar en vaak langer. Dit aspect zorgt ervoor dat een extra scholingsactiviteit niet eenvoudig of soms zelfs eenvoudig niet in een vastliggend curriculum is te integreren. Afhankelijk van het studiejaar, ook niet als keuzemodule. Ditzelfde geldt voor deskundigheidsbevordering aan professionals in het werkveld, die tegenwoordig, vaak onder invloed van bezuinigingen, minder (werk)tijd kunnen besteden aan inhoudelijke deskundigheidsbevordering. Ook geven professionals in het werkveld aan dat zij meer behoefte hebben aan op maat gemaakte deskundigheidsbevordering die aansluit bij en gebruikmaakt van de al aanwezige expertise. Om deze redenen wordt de te ontwikkelen scholing niet in de vorm van een training met een vaste inhoud en een vaste omvang gegoten, maar in een flexibele scholingstoolkit. De toolkit zal bestaan uit een set thema’s en per thema een set met diverse didactische werkvormen, inhoudelijk samenhangend met de interdisciplinaire samenwerking rondom personen met verward gedrag en met aandacht voor de maatschappelijke participatie van de persoon na de crisis. De docent of trainer kan flexibel die thema’s en werkvormen uit de toolkit selecteren die enerzijds tegemoet komen aan de scholingsbehoeften van de studenten zorg, welzijn en veiligheid en van de huidige professionals in het werkveld en anderzijds aan de beschikbare tijdsinvestering. De volgende thema’s worden in de flexibele toolkit opgenomen: 1. Introductie in verward gedrag 2. Interdisciplinaire samenwerking 3. Casuïstiek met betrekking tot - GGz - Verslavingszorg - Niet-aangeboren hersenletsel - Licht verstandelijke beperking - Beginnende dementie - Suïcidaliteit 4. Van crisis naar ontwikkeling; van zorg naar participatie Naast informatie over verward gedrag, interdisciplinair samenwerken, casuïstiek en het voorkómen van verward gedrag bevat de toolkit ook uitgewerkte casuïstiekbesprekingen voor rollenspellen, video's, cases, opdrachten, PowerPointpresentaties, kennisbronnen, literatuurbesprekingen, oefeningen, discussie, e.d. die tijdens de scholing ingezet kunnen worden. De opdrachten richten zich voornamelijk op de problematiek rondom verward gedrag, het centraal stellen van de leefwereld van de persoon, de samenwerking tussen het zorg- welzijns-, en veiligheidsdomein en participatie. De Toolkit wordt als een soort kennisbundel beschikbaar gesteld via een digitale leeromgeving voor diverse opleidingen (onder andere Social Work, Toegepaste psychologie, Verpleegkunde, Ervaringsdeskundige in de zorg) en voor deskundigheidsbevordering voor professionals in het werkveld.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638031002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E.L. Korevaar
Verantwoordelijke organisatie:
Hanzehogeschool Groningen