Mobiele menu

Interprofessionele minor Designing Health in Society

Projectomschrijving

Doel

Het doel van deze projectaanvraag is om een onderwijsprogramma te realiseren waarin studenten van initiële opleidingen van verschillende onderwijsachtergronden (MBO, HBO, WO) met elkaar, én met betrokken partijen en burgers werken aan, en leren van, preventievraagstukken. Naast preventie ligt de focus ook op amplitie: het versterken van wat al goed gaat.

Aanpak

In dit onderwijsprogramma staat sociale innovatie centraal, dat wil zeggen dat we oplossingen vanuit de praktijk en met inwoners ontwikkelen, in plaats van oplossingen op voorhand bedenken en dan naar de praktijk brengen. Het is onze ambitie om studenten op te leiden die toegerust zijn om op verschillende niveaus, en vanuit verschillende perspectieven te werken aan preventie.

Verwachte opbrengsten

Het onderwijsprogramma krijgt bij de Rijksuniversiteit Groningen (WO) en Hanzehogeschool Groningen (HBO) de vorm van een minor die onderdeel uit maakt van een bacheloropleiding. Bij het Noorderpoort (MBO) wordt het onderwijs ingebed in vrije keuzeonderwijs.

Producten van ZonMw

Lees het interview met Steven Bunt en Katrien Colman in onze artikelenreeks Inbedding van preventie in onderwijs.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het doel van deze projectaanvraag is om een onderwijsprogramma te realiseren waarin studenten van initiële opleidingen van verschillende onderwijsachtergronden (MBO, HBO, WO) met elkaar, én met stakeholders en burgers werken aan, en leren van, complexe preventievraagstukken uit de praktijk: de interprofessionele minor ‘Designing Health in Society’. Door studenten van verschillende onderwijsachtergronden in groepen aan het praktijkvraagstuk te laten werken, zal de kennis van studenten over preventie en gezondheidsbevordering zowel verdiept als verbreed worden. De praktijkvraagstukken komen voort uit de context van de Innovatiewerkplaats Meer Gezonde Jaren (IWP MGJ). Deze innovatiewerkplaats is een ‘missie-georiënteerde’ leergemeenschap van quadruple stakeholders (dus: burger, beleid, business, onderwijs en onderzoek), waaronder studenten MBO/HBO/WO én professionals uit de eerstelijnszorg, die samenwerken aan preventie voor de inwoners van Appingedam, in een langdurende, op systeemverandering georiënteerde wijze. Het onderwijsprogramma is als kortdurend leerproject ingebed in deze context van een reeds bestaande leergemeenschap. In ons programma werken studenten met verschillende opleidingsachtergronden (MBO, HBO en WO) vanuit de praktijk met de gemeenschap/eindgebruikers samen naar duurzame verbetering van gezondheid, waarbij de focus ligt op preventie en amplitie. Door dit onderwijsprogramma te ontwikkelen stellen we het belang van sociale innovatie als implementatiestrategie centraal, naast meer klassieke aanbodgerichte implementatiestrategieën (zgn. ‘knowledge-to-action approaches’). Het is onze ambitie om studenten op te leiden die toegerust zijn om systemisch naar de zorg voor gezondheid te kijken en hierin om te gaan met complexe vraagstukken op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering, in samenwerking met professionals uit verschillende domeinen en met verschillende opleidingsachtergronden (MBO, HBO en WO). Het onderwijsprogramma bij de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen krijgt de vorm van een minor die onderdeel uit maakt van de bacheloropleiding. Bij het Noorderpoort wordt het onderwijs ingebed in vrije keuzeonderwijs. Bij de start van het programma worden interprofessionele teams met studenten van verschillende professies en onderwijsachtergronden (MBO, HBO en WO) gevormd. De groepen gaan, in samenwerking met inwoner(s) en professionals werken aan een (breed) praktijkvraagstuk op het gebied van preventie aan de hand van de fasen van Design Thinking. Het ontwikkelbudget zal worden ingezet om inhoudelijk, onderwijskundig en organisatorisch een solide onderwijsprogramma op te zetten. Het project zal worden vormgegeven onder de vlag van de Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH) en gecoördineerd door een kernteam van coördinatoren vanuit de drie betrokken onderwijsinstellingen. De resultaten van dit project zullen ontwikkelingsgericht worden geëvalueerd door (1) het in kaart brengen en toetsen van de opgedane interprofessionele competenties op het gebied van Boundary Crossing van studenten (2) het evalueren van de concrete output in termen van het collectieve leerproces en een product of dienst die is ontwikkeld aan het eind van het onderwijsprogramma dat een bijdrage levert aan en ingebed is in de sociale innovatie van de IWP.

Kenmerken

Projectnummer:
05550012140002
Looptijd: 69%
Looptijd: 69 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. S. Bunt
Verantwoordelijke organisatie:
Hanzehogeschool Groningen