Mobiele menu

Interventie ter bevordering van werkvermogen en re-integratie bij werknemers met kanker, met een Health Impact Bond als financieringsinstrument

Projectomschrijving

Vraagstuk

Jaarlijks krijgen ongeveer 40.000 werknemers in Nederland de diagnose kanker. Door de behandelingen en klachten is het vaak lastig om aan het werk te blijven. Ook kunnen werknemers met kanker vaak wel wat extra ondersteuning gebruiken bij het re-integreren op het werk. ZonMw heeft mogelijk gemaakt dat TNO en Tilburg University (Tranzo) onderzoek hebben gedaan naar een nieuw type ondersteuning voor werknemers met kanker. In samenwerking met onder andere de bedrijfsartsen van ArboNed en de professionals en ervaringsdeskundigen van Re-turn Werkkracht bij Kanker, is vanaf 2018 een interventie aangeboden aan ongeveer 200 werknemers met kanker. Ook een Nederlandse verzekeraar en een bank hebben meegewerkt aan het project vanuit maatschappelijke betrokkenheid.

Onderzoek

De interventie 'Steun bij Werk' is ontwikkeld om te om de terugkeer naar het werk van (ex)kankerpatiënten te ondersteunen naast de gebruikelijke aangeboden zorg. Aanleiding om te onderzoeken hoe het begeleiden van werknemers met kanker verder kan verbeteren om de terugkeer naar werk te bevorderen. Tevens is onderzocht wat de mogelijkheden zijn tot duurzame financiële borging van de interventie door middel van een Health Impact Bond (HIB).

Uitkomst

De interventie 'Steun bij Werk' werd positief ervaren door zowel werknemers als arbo- en re-integratieprofessionals. Zij zien het als een mensgerichte aanpak, aangepast aan de situatie van de werknemer. De open bejegening en gelijkwaardige communicatie, de oprechte erkenning van de problemen en de volle aandacht voor de persoon worden vaak genoemd. Er is sprake van een aanpak die leidt tot bewustwording en reflectie, waarbij nieuwe strategieën en tips worden aangeboden om beter om te kunnen gaan met energie en werkhervatting. Het onderzoek laat ook zien dat een health impact bond (HIB) als financieringsinstrument een uniek vliegwiel is dat partijen bij elkaar kan brengen en verbinden voor een gemeenschappelijke missie: werknemers met kanker helpen re-integreren door een nieuwe interventie op onorthodoxe wijze te financieren en implementeren.

Producten

Er zijn wetenschappelijke artikelen in review voor publicatie. Daarnaast zijn de resultaten verwerkt in factsheets, een poster, en gepresenteerd op congressen en bijeenkomsten.

Factsheet "Steun bij werk"

Factsheet "Kanker en werk"

Poster "Mensgerichte steun op maat bij terugkeer naar werk, voor werknemers met kanker"

Presentatie "Everybody benefits: Linking private invenstors to occupational healthcare in an early return to work intervention for cancer patients"

Verslagen


Eindverslag

Werk is voor werknemers met kanker een belangrijke houvast in een fysieke en mentale zware periode. Het biedt sociaal contact, financiële zekerheid, dagelijkse structuur en een gevoel van verbondenheid en bruikbaarheid. Veel (ex)kankerpatiënten zijn dan ook gemotiveerd om weer aan het werk te gaan. Echter de mogelijkheden om zorg af te stemmen op de behoeften van deze patiënten zijn beperkt. Om die reden is de interventie ‘Steun bij Werk’ ontwikkeld om de terugkeer naar het werk van (ex)kankerpatiënten te ondersteunen naast de gebruikelijke aangeboden zorg.
Onder werknemers en uitvoerende arbo- en re-integratieprofessionals is onderzocht wat het doorlopen van de interventie oplevert en welke mogelijke verbeterpunten er zijn. Tevens is onderzocht wat de mogelijkheden zijn tot duurzame financiële borging van de interventie door middel van een Health Impact Bond (HIB).

Samenvatting van de aanvraag

Het voorliggende project is een uitdagend project voor een maatschappelijk zeer relevant probleem, namelijk de duurzame inzetbaarheid in werk van (ex-)kankerpatiënten. Van alle chronisch zieken hebben patiënten die kanker hebben (gehad) de laagste arbeidsparticipatiegraad, terwijl de behoefte aan participeren onder deze patiënten juist heel groot is. Dit onderzoeksvoorstel beschrijft onderzoek naar twee innovaties: een multidisciplinaire interventie ter bevordering van re-integratie van verzuimende werknemers met kanker, en een health impact bond als financieringsinstrument voor interventies. Het deelonderzoek naar de interventie bevat drie pijlers: 1.Ten eerste wordt het effect van een innovatieve multidisciplinaire interventie onderzocht op ervaren werkvermogen en werkhervatting, zowel op korte als op langere termijn (tot 2 jaar na diagnose). 2.Het tweede onderdeel richt zich op verklarend onderzoek naar werkzame delen van de interventie. De interventie bestaat uit drie fasen, waarbij gedurende de fasen herhaalde metingen worden gedaan. In de eerste fase staat het verwerken van het ziekteproces rondom kanker centraal, vervolgens het vertrouwen in eigen kunnen te aanzien van werken en werkhervatting wordt gestimuleerd en tenslotte het gebruik maken van bronnen (basic needs) in het re-integratieproces wordt gestimuleerd zodat de intrinsieke motivatie wordt versterkt. Tussentijdse metingen na elke fase, zowel kwalitatief als kwantitatief, zullen inzicht bieden in het proces van verandering bij de patiënten en inzicht bieden in de werkzame delen van de interventie. 3. Het derde onderdeel richt zich op de kosten effectiviteit van de interventie. Het deelonderzoek naar de health impact bond omvat een verkenning van de mogelijkheden tot duurzame financiële borging van de interventie door middel van een health impact bond. We onderzoeken de invloed van financiering middels een health impact bond op de interventie, en het proces van vorming tot duurzaamheid van een health impact bond. 1.wat de potentiële kosten en baten zijn van de interventie (het totale financiële en maatschappelijke rendement); 2.wat de potentiële bedrijfsmatige kosten en baten zijn per HIB-partner; 3.wat de risico’s zijn van de interventies en welke HIB-partners deze risico’s lopen; 4.hoe en onder welke voorwaarden de kosten, baten en risico’s gelijk verdeeld kunnen worden over de partners van een HIB; 5.Hoe via een HIB duurzame financiering van de interventie geborgd kan worden. Het onderzoek beschreven in dit voorstel is uniek en veelbelovend omdat: 1.De interventie een innovatief karakter heeft: er wordt een brug geslagen tussen de arbeidsgerelateerde en curatieve zorg voor de werknemer, en de interventie wordt vrijwel direct na de start van het verzuim ingezet. 2.Health impact bonds een nieuwe manier van financiering zijn waarbij samenwerking tussen publiek een private partijen wordt gezocht. Onderzoek naar het vormingsproces en de risico’s van een health impact bond geeft inzicht in een mogelijk alternatief voor bestaande middelen van onderzoeksfinanciering. Dit biedt ook veel kansen voor de toekomst van zorg- en werk gerelateerde interventies.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
531001499
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.M.W. van Blijswijk
Verantwoordelijke organisatie:
TNO