Inventarisatie Registers Voorstudie voor het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw

Projectomschrijving

Voor het optimaal inzetten van beschikbare geneesmiddelen, is kennis over het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk van cruciaal belang. Om deze gegevens/data beschikbaar te maken voor onderzoek, wordt gebruik gemaakt van patiëntenregisters. Bij een consortium van het NIVEL, RIVM, Mondriaan (TI-Pharma project) en DANS is een project Inventarisatie Registers uitgezet.

Het consortium heeft uitgezocht welke - voor farmacotherapie - relevante bronnen beschikbaar zijn in Nederland. Het rapport geeft een overzicht van beschikbare registers, de toegang tot de gegevens uit deze registers en de hiaten in de beschikbaarheid van (en toegang tot) registers. Verder zijn aandachtspunten opgenomen waar rekening mee moet worden gehouden bij de organisatie van (nieuwe) registers (zowel juridisch, technisch als praktisch) en goede voorbeelden van patiëntenregisters. Tot slot worden aanbevelingen gedaan hoe gezorgd kan worden dat beschikbare gegevens optimaal kunnen worden gebruikt. Op basis van dit rapport is een checklist opgesteld met criteria voor GGG-registers.

Producten
Titel: Inventory Patient Registries
Link: http://www.nivel.nl
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
In 2012 start het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) van ZonMw. Dit programma omvat drie vormen van actviteiten: infrastructuur, onderzoek en implementatie. Het hier voorgestelde onderzoek is een voorstudie betreffende de benodigde infrastructuur voor observationeel onderzoek. De voorstudie “Registers GGG” zal zich richten op beschikbare data die geschikt zijn voor dit type onderzoek, op lacunes in de beschikbaarheid en op de randvoorwaarden voor effectiever gebruik daarvan. Hiertoe is de voorstudie verdeeld in vier onderdelen: 1. Inzicht in beschikbare registers 2. Toegang tot bestaande registers 3. Het gestructureerd verzamelen van nieuwe gegevens 4. Organisatie van (nieuwe) registers Omdat het belangrijk is te weten voor welke vragen de databronnen ingezet moeten worden, start de voorstudie met de vraag welke maatschappelijke vragen binnen het programma GGG beantwoord moeten worden en welke gegevens daarvoor nodig zijn. Verschillende onderzoeksmethoden zullen ingezet worden, waaronder literatuuronderzoek , raadplegingen via email, beoordeling van best practices en interviews. Dit alles om te komen tot praktisch toepasbare aanbevelingen en richtlijnen, die het voor ZonMw mogelijk maken om eisen te stellen en ondersteuning te bieden aan onderzoekers bij de opzet van de registers in het kader van het programma. Deze voorstudie wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit de volgende vier partijen: RIVM, Mondriaan, DANS en NIVEL.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
836002001
Looptijd:
2011
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. L. van Dijk
Verantwoordelijke organisatie:
NIVEL