Mobiele menu

Inventarisatie van onderzoeken in de oogzorg

Nederlandse samenvatting / Summary in Dutch

In dit project is een inventarisatie gemaakt van recent en toekomstig onderzoek op het gebied van participatie en kwaliteit van leven voor mensen met een visuele beperking. De resultaten zijn opgenomen in de rapportage ‘Terugblik en toekomstvisie op wetenschap in de visuele sector’.

Doel

Doel van het project was om tot een systematisch overzicht van het afgerond en lopend onderzoek binnen het visuele caresector te komen, waarbij de nadruk ligt op het onderzoek dat zich in brede zin richt op kwaliteit van leven en participatie in de samenleving. Dit doel is gerealiseerd door het interviewen van de belangrijkste stakeholders en het includeren van bestaande overzichten met relevante informatie.

Resultaten

Uit de inventarisatie kwam naar voren dat thema’s als eye-tracking, ‘PROMs’, E-health, serious games, welbevinden, mobiliteit en toegankelijkheid al veel onderzocht zijn. Cohortonderzoeken en vele nieuwe zorginterventies hebben participatie en kwaliteit van leven verhelderd en verbeterd.

Voor de toekomst wordt een flink aantal specifieke thema’s genoemd, zoals aandacht voor diversiteit, leefomgeving, inclusie, universal design en bijkomende beperkingen. Ook de thematiek van positieve gezondheid wordt aanbevolen bij het uitwerken van onderzoeksplannen. De toekomstvisie laat zien dat er een noodzaak is voor meer wetenschappelijk onderzoek en dat financiering ervan urgent is.

Engelse samenvatting / Summary in English

The aim of this project was to arrive at a systematic overview of the completed and ongoing research within the visual sector, with the emphasis on research that focuses broadly on quality of life and participation in society. The results are described in the report ‘Looking back and future vision on science in the visual sector’.

Goal

The aim of the project was to arrive at a systematic overview of the completed and ongoing research within the visual care sector, with the emphasis on research that focuses broadly on quality of life and participation in society. This goal has been achieved by interviewing the most important stakeholders and including existing overviews with relevant information.

Results

The systematic overview showed that themes as eye-tracking, "PROMs", E-health, serious games, well-being, mobility and accessibility have been researched in recent years. Cohort studies and many new care interventions have clarified and improved participation and quality of life.

A good number of specific themes are mentioned for the future, however, such as: a new focus on diversity, living environment, inclusion, universal design comorbidity and additional impairments is necessary. The theme of positive health is also recommended when drawing up new research plans. The vision for the future shows that there is a need for more scientific research and that funding is urgent.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
94312007
Looptijd: 0%
Looptijd: 0 %
2018
2018
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. R.M.A. Nispen
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc