Mobiele menu

INVEST; INtercultureel Vakmanschap En Specialisten Trainingen

Projectomschrijving

Hoofddoel van dit project is het bevorderen van open en heldere communicatie tussen arts-assistenten in opleiding (AIOS) kindergeneeskunde en kinderen en hun ouders, ongeacht hun etnische of culturele achtergrond.

Door structureel video-opnames van nieuwe consulten te maken op de poliklinieken kindergeneeskunde van diverse ziekenhuizen, worden de verschillende knelpunten in de interculturele communicatie in kaart gebracht. Gevalideerde observatie-instrumentaria analyseren de opnames. Deze worden vervolgens door specialisten in opleiding  gepresenteerd en besproken tijdens het reguliere onderwijs op de werkvloer. Dit gebeurt onder begeleiding van deskundigen.

Bovendien worden DVD modelopnames gemaakt door ervaren specialisten op het gebied van communicatie in een multi-etnische setting. Voor het regionale en landelijke cursorisch onderwijs wordt een instructieboek gemaakt. De instrumentaria, interventies en overige kennis producten worden ook toegankelijk gemaakt voor andere sectoren binnen de kindergeneeskundige zorg, zoals de Jeugdgezondheidszorg. Borging van de kennisproducten vindt plaats binnen de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Producten

Titel: Omschrijving inhoud Werkboek INVEST: Diversiteit in Communicatie

Verslagen


Eindverslag

Het hoofddoel van het project INVEST was het verbeteren van de communicatie tussen specialisten in opleiding kindergeneeskunde (aios) en patiënten met een verschillende cultu-rele en etnische achtergrond. Om dit te bereiken werden de belangrijkste knelpunten in de communicatie tussen aios en (ouders van) patiënten in kaart gebracht. Elke arts nam video’s op van consulten op de poli met autochtone (50%) en met allochtone ouders (50%). Deze werden geanalyseerd met behulp van gevalideerde observatielijsten. Knelpunten in de communicatie werden tijdens trainingssessies besproken.

Het project heeft bewezen dat video-observatie haalbaar en geschikt is voor de verkenning van knelpunten in de communicatie tussen artsen en patiënten uit verschillende etnische groeperingen. Ook kan er geconcludeerd worden dat er door middel van gerichte trainingen veel winst te behalen valt in het verbeteren van de communicatie van artsen die meteen ingezet kan worden in het verbeteren van de kwaliteit van het primaire zorgproces.

Aan de hand van de resultaten is er een specifieke en praktijkgerichte opleidingsmodule ont-wikkeld die geïmplementeerd wordt in vier Amsterdamse ziekenhuizen en ook beschikbaar komt voor kinderartsen buiten Amsterdam (via de NVK). Ook zal er een implementatie-traject komen voor uitbreiding naar de GGZ via het AMC/De Bascule met als focus kinder-mishandeling.

Hoofddoel van dit project is het bevorderen van open en heldere communicatie tussen kinderartsen in opleiding en kinderen en hun ouders, ongeacht hun etnische of culturele achtergrond. Structureel videoopnames van nieuwe consulten op de poliklinieken kindergeneeskunde in diverse ziekenhuizen worden gemaakt om de verschillende knelpunten in de interculturele communicatie in kaart te brengen. De videoopnames worden geanalyseerd door gevalideerde instrumentaria en tevens door specialisten in opleiding gepresenteerd en besproken tijdens het reguliere onderwijs. Bovendien zijn er een DVD met modelopnames en een instructieboek t.b.v. het regionale en landelijke cursorisch onderwijs in de maak. Deze instrumentaria, interventies en overige kennisproducten worden aan het einde van het project toegankelijk gemaakt voor andere sectoren binnen de kindergeneeskundige zorg. Ook wordt er nu aan borging gewerkt binnen het NVK.

Samenvatting van de aanvraag

Basisartsen en specialisten dienen in termen van specifieke kennis, vaardigheden en professioneel gedrag optimaal te zijn toegerust om adequaat te kunnen omgaan met etnisch-culturele diversiteit in hun patiënten-bestand. De kinderpopulatie (0-18 jaar) in de grote steden bestaat voor meer dan de helft uit kinderen met een van oorsprong niet-Nederlandse achtergrond en de diverse etnische groeperingen verschillen in presentatie van klachten, beleving van ziekte en omgang met het zorgaanbod. Dit vereist specifieke kennis van zorgverleners en zorginstellingen om de kwaliteit van de communicatie tussen zorgverlener en zorggebruiker te optimaliseren. Adequate communicatie schept immers de beste voorwaarden voor een goede compliance bij de patiënt en zijn ouders/verzorgers. Hoofddoel van dit project is het bevorderen van open en heldere communicatie tussen arts-assistenten in opleiding (AIOS) kindergeneeskunde en kinderen en hun ouders, ongeacht hun etnische of culturele achtergrond. Het project is voortgekomen uit het Mozaïekprogramma van het SLAZ, EKZ/AMC, MC Haaglanden en Amphia ziekenhuis. Dit programma bestaat o.a. uit een specifieke thematische polikliniek etnische diversiteit (de Mozaïekpolikliniek). Door structureel video-opnames van (nieuwe)consulten te maken op de poliklinieken kindergeneeskunde van het AMC/ Emma Kinderziekenhuis en het Lucas/ Andreas ziekenhuis in Amsterdam, het Medisch Centrum Haaglanden en het Juliana Kinder Ziekenhuis in Den Haag en Amphia ziekenhuis in Breda , zullen de verschillende knelpunten in de interculturele communicatie in kaart kunnen worden gebracht. De videoopnames worden door gevalideerde observatieinstrumentaria geanalyseerd en tevens door specialisten in opleiding (AIOS) worden gepresenteerd en besproken tijdens het reguliere onderwijs op de werkvloer onder begeleiding van deskundigen. Bovendien zullen DVD modelopnames gemaakt woorden door ervaren specialisten en wordt een instructieboek gemaakt t.b.v. het regionale en landelijke cursorisch onderwijs. De instrumentaria, interventies en overige kennis producten worden tevens toegankelijk gemaakt voor andere sectoren binnen de kindergeneeskundige zorg zoals de Jeugdgezondheidszorg. Ook zal er borging plaatsvinden van de kennisproducten binnen de gremia van de NVK.( zoals de commissie bij- en nascholing en junior vereniging van de kindergeneeskunde).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
155020009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. N. Dahhan
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde