Mobiele menu

Invoering ketenveldnorm levenloopfunctie

Projectomschrijving

De Ketenveldnorm beoogt de zorg, begeleiding en ondersteuning van cliënten die gevaarlijk gedrag vertonen te verbeteren. In het algemeen zijn dit mensen die kort- of langdurend overlast veroorzaken. De Ketenveldnorm ziet specifiek toe op mensen die geen strafrechtelijke titel (meer) hebben en onder ‘reguliere’ financieringsstromen vallen, maar wel een forensisch behandel- en begeleidingsklimaat met forensische expertise nodig hebben.

Doel

Het doel van het project is om een goed werkend samenhangend systeem, binnen de reguliere ggz en/of lvb zorg, met een levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg te ontwikkelen, waarbinnen de doelgroep beter geholpen kan worden. Hierdoor verbetert hun kwaliteit van leven en wordt voorkomen dat ze voor overlast zorgen. Het project ‘Invoering Ketenveldnorm levensloopfunctie’ kent twee specifieke doelen:

  1. Nagaan hoe de implementatie van de Ketenveldnorm in Noord-Holland het best te realiseren is. De werkwijze van Noord-Holland Noord zal uitgangspunt zijn. Met de andere regio’s (Zaanstreek Waterland en Zuid Kennemerland) wordt onderzocht of, en hoe, de aansluiting kan plaatsvinden.
  2. Verdere invoering Ketenveldnorm in de regio Noord-Holland Noord, in nauwe afstemming met de Stuurgroep mensen met verward gedrag.

Werkwijze

Allereerst zal met de betreffende regio’s in kaart worden gebracht welke elementen van de Ketenveldnorm reeds zijn uitgevoerd en welke samenwerkingsverbanden zijn gelegd in de eigen veiligheidsregio. Naar aanleiding van deze analyse wordt binnen de veiligheidsregio met betrokken factoren de mogelijkheden onderzocht in hoeverre hier, met de ervaringen van de pilot regio’s en Noord-Holland Noord, de ketenveldnorm verder ontwikkeld kan worden.

De focus van de verdere invoering van de Ketenveldnorm ligt voor de veiligheidsregio Noord-Holland Noord op het versterken van de ketensamenwerking van partners uit het zorg-, veiligheid en sociaal domein, het levensloopteam en het opdoen van eerste ervaringen met de uitvoering.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De veldnorm beoogt de zorg, begeleiding en ondersteuning voor de 2000 -3000 cliënten die (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen. De doelgroep voor de landelijke Ketenveldnorm is als volgt beschreven door Bangsma, van Es (2018). Het betreft personen (18+) die agressief en/of gevaarlijk gedrag (dreigen te) vertonen als gevolg van een psychische aandoening, al dan niet in samenhang met een (licht) verstandelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel. In het algemeen zijn dit mensen die (in een bepaalde fase van hun leven) korter of langer durend overlast veroorzaken. Deze veldnorm ziet specifiek toe op mensen die geen strafrechtelijke titel (meer) hebben, onder ‘reguliere’ financieringsstromen vallen maar wel een forensisch behandel-en begeleidingsklimaat met forensische expertise nodig hebben. De veldnorm voorziet in een goed werkend samenhangend systeem binnen de reguliere ggz en/of lvg zorg met een levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg bedden. Hierbinnen kunnen deze mensen beter worden geholpen, verbetert hun kwaliteit van leven en wordt voorkomen dat ze voor overlast zorgen. Aansluiting en samenwerking vanuit dit systeem met het sociaal domein en de forensische zorg is noodzakelijk. Ook om goede op-en afschaling mogelijk te maken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638014057
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. M.J. Bahler
Verantwoordelijke organisatie:
GGZ Noord-Holland-Noord