Mobiele menu

Inzet coördinator regionale samenwerking Wet verplichte GGZ regio Drenthe

Projectomschrijving

Doel

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking getreden. Om de regio Drenthe goed voor te bereiden op deze wet en de invoering hiervan goed te laten verlopen, is een regiocoördinator Wvggz aangesteld.

Resultaten

In samenwerking met alle partners in Drenthe heeft de regiocoördinator de voorbereidingen op de wet voortvarend opgepakt. Hierdoor was Drenthe op 1 januari 2020 klaar voor de invoering van de Wvggz. Mede door deze goede voorbereiding is de invoering van de wet in Drenthe goed en zonder knelpunten verlopen.

Ook na de projectperiode is de regionale structuur blijven bestaan, om zodoende mogelijke knelpunten in de uitvoering van de wet aan te kunnen pakken. Tevens bleven alle partners hierdoor met elkaar in gesprek. Eind 2020 is een tijdelijke verlenging van de subsidie aangevraagd om de taken van de regiocoördinator goed in de regio te kunnen borgen. Dit proces is verder opgepakt en uitgezet bij de Drentse gemeenten.

Meer informatie en andere lopende projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het implementeren van de Wet verplichte ggz (Wvggz) die van kracht is vanaf 1 januari 2020. Bekijk de andere lopende projecten en krijg meer informatie over de Wvggz. 

Afbeelding

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In Drenthe wordt door de verschillende partners in de eigen organisatie hard gewerkt om de invoering van de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ) te realiseren. Gemeenten, OM, GGZ, GGD, Politie en het Zorg- en Veiligheidshuis zijn ieder bezig om de consequenties van de nieuwe wet te duiden voor de eigen werkzaamheden. Dit nog in verschillende fasen, van pas gestart tot het al hebben van een duidelijk plaatje. In maart 2019 is een werkgroep WvGGZ gestart met het in kaart brengen van de benodigde acties. De leden van de werkgroep WvGGZ zijn vooruitgeschoven functionarissen van de aanvragende partners. Geduid is dat een coördinator nodig is om organisatie overstijgende resultaten te realiseren, zoals het regio overleg, onderlinge afspraken tussen gemeenten en overige afstemming tussen betrokken partners in de voorbereidende fase. We willen komend jaar de samenwerking t.b.v. de realisatie van de WvGGZ en samenhang met andere wet- en regelgeving zo inrichten dat we er klaar voor zijn. Hiervoor is het van belang dat de partners binnen de eigen sectoren en over de sectoren heen elkaar goed weten te vinden. En dat iedereen hetzelfde informatieniveau heeft, zowel inhoudelijk als qua besluitvorming. In Drenthe begint de samenwerking tussen de domeinen Zorg en Veiligheid steeds meer vorm te krijgen. Onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Welzijn van de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) is een werkagenda in uitvoering. Een van de prioritaire thema’s is de ontwikkeling van een sluitende en sterke GGZ keten. Heel concreet wordt er vanuit de werkagenda samengewerkt aan verschillende projecten. Zo kent Drenthe onder andere een programma voor personen met verward gedrag (PVG). Samen met de twaalf gemeenten is een programmatische aanpak opgezet, waarbij iedere gemeente onder leiding van een programma-manager een lokaal plan van aanpak heeft gemaakt. Hierin staan zestien onderdelen beschreven. Een aantal onderdelen wordt op Drents niveau opgezet, zoals de Spoedpoli en het rijden van de Psycholance. Een aantal onderdelen wordt op sub-regionaal niveau neergelegd en de overige onderwerpen worden op lokaal niveau aangevlogen. Een van de onderdelen van het plan van aanpak is de WvGGZ. De subsidieaanvraag voor de inzet van een coördinator WvGGZ is namens de twaalf Drentse gemeenten en betrokken partners. De coördinator WvGGZ zal in nauwe afstemming met de programmamanager voor de Drentse aanpak PVG gaan werken en dit onderdeel met de twaalf gemeenten coördineren. Ook zal de coördinator nauw samenwerken met de interne coördinator van GGZ Drenthe. De programmamanager van PVG is tevens voorzitter van de werkgroep WvGGZ welke onlangs is opgezet. Dit is de werkgroep met wie de coördinator samen optrekt om de doelen die we stellen te behalen. Hier komt bij dat de Drentse aanpak PVG een bestuurlijke tafel kent waar de andere relevante partners voor de realisatie van de WvGGZ ook deelnemen. Zodoende is dit een passend gremium om de nodige voorbereidingen te treffen. Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen is als voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Welzijn (PHO G&W) van de VDG trekker voor de uitvoering van projecten gericht op een sluitende en sterke GGZ. Zo ook voor de gezamenlijke implementatie van de WvGGZ. De Drentse gemeenten hebben afgesproken dat afstemming en het maken van afspraken over de implementatie van de WvGGZ plaatsvind in het PHO G&W van de VDG. Vanuit dit portefeuillehoudersoverleg zijn vier wethouders aangewezen die een stuurgroep vormen voor de implementatie van de WvGGZ. Wethouder Erwin Slomp van gemeente Hoogeveen is voorzitter van deze stuurgroep. Daarnaast nemen de wethouders van Assen, Noordenveld en Emmen deel aan de stuurgroep voor de implementatie WvGGZ. Deze wethouders zitten tevens aan de bestuurlijke tafel van PVG waar ook de veldpartners zitting hebben. De subsidieaanvraag wordt ondertekend door wethouder Harmke Vlieg van gemeente Assen, namens de Drentse gemeenten en betrokken partners Zo willen we de verantwoordelijkheid delen en gezamenlijk optrekken. De coördinator wordt betaald vanuit gemeente Assen uit subsidiegeld (namens alle Drentse gemeenten en partners) voor een periode van maximaal 12 maanden voor maximaal 16 uur per week. Additioneel tarief schaal 11A is 72,36 euro per uur, uitgaande van 1420 directe uren. Dit is inclusief overhead zoals verzekeringen, premies, maar exclusief BTW. De begroting is bijgevoegd bij de aanvraag. De cofinanciering is gerealiseerd door de inzet van de deelnemers van de werkgroep WvGGZ. Zij zijn afkomstig uit de aanvragende partners en directe sparringpartner voor de te werven coördinator.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638025009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Gernaat
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Assen

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in Drenthe.